Pages

Sorpcija deksametazona na otpadni mulj
Sorpcija deksametazona na otpadni mulj
Sarah Mateša
Humani i veterinarski farmaceutici se danas proizvode i koriste u sve većim količinama te samim time dospijevaju u okoliš. Zbog svojih fizikalnih i kemijskih svostava mnogi od njih prolaze kroz sve prirodne filtre i postrojenja za obradu otpadnih voda i tako dospijevaju u podzemne i površinske vode čime može doći do zagađenja izvora pitke vode. S obzirom da su farmaceutici prepoznati kao potencijalna opasnost za ljude i okoliš, javlja se potreba za sve većim ispitivanjem...
Sorpcija diazo bojila na lebdećem pepelu
Sorpcija diazo bojila na lebdećem pepelu
Zrinka Šokčević
Cilj ovog rada bio je ispitati primjenu lebdećeg pepela kao potencijalnog sorbensa za uklanjanje toksičnog i kancerogenog diazo bojila (kongo crvene) iz vodene otopine. U šaržnim uvjetima ispitano je uklanjanje bojila kongo crvene uporabom lebdećeg pepela variranjem početne koncentracije bojila, vremena kontakta i temperature procesa. Za analizu ravnotežnih podataka na različitim temperaturama korištene su Langmuirova, Freundlichova i Dubinin-Radushkevich izoterma. Tri kinetička...
Sorpcija enrofloksacina na pepeo nastao izgaranjem petrol-koksa
Sorpcija enrofloksacina na pepeo nastao izgaranjem petrol-koksa
Ana-Marija Čižmek
Prisutnost faramceutika u vodenom okolišu može nepovoljno utjecati na okoliš i zdravlje ljudi. Cilj ovog rada jest ispitati mogućnost korištenja pepela nastalog izgaranjem petrol koksa za uklanjanje veterinarskog farmaceutika enrofloksacina (ENRO) iz vodenih otopina. Ispitan je utjecaj vremena kontakta otopine enrofloksacina i pepela, temperature i početne koncentracije enrofloksacina. Primijenjeni su dvoparametarski modeli izotermi linearna (Henry-ev zakon), Langmuirova i...
Sorpcija farmaceutika na otpadni mulj
Sorpcija farmaceutika na otpadni mulj
Anela Udovčić
Humani i veterinarski lijekovi uslijed kontinuiranih proizvodnih procesa, stalno pronalaze svoje mjesto u okolišu, uglavnom kao rezultat istih, ili uslijed odlaganja neiskorištenih ili zastarjelih proizvoda i izlučevina. Zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava, mnogi od tih supstanci ili njihovih bioaktivnih metabolita, mogu završiti u tlu i sedimentu, gdje akumulacijom izazivaju neželjene učinke kod kopnenih ili vodenih organizama. Među tim učincima, javlja se i rast otpornosti...
Sorpcija febantela na prirodno tlo i sediment
Sorpcija febantela na prirodno tlo i sediment
Iva Karačić
U novije doba otpadni farmaceutici predstavljaju sve veću opasnost za okoliš te za zdravlje ljudi i životinja. Proces kojim se može doći do informacija o sudbini, utjecaju i transportu otpadnih farmaceutika u okolišu te time doprinijeti uklanjanju istih naziva se sorpcija. U ovom radu ispitan je proces sorpcije farmaceutski aktivne tvari febantela na prirodna tla i sedimente s područja Republike Hrvatske. Febantel se koristi kao veterinarski lijek te ima široku upotrebu u svijetu. U...
Sorpcija nitrofurantoina na prirodne sedimente
Sorpcija nitrofurantoina na prirodne sedimente
Kristina Tolić
Nitrofurantoin je nitrofuranski antibakterijski lijek koji se najčešće koristi kao veterinarski farmaceutik. Ovaj spoj kao i ostali farmaceutici uvelike može utjecati na okoliš, na tlo i organizme u njemu te zagaditi vodene ekosustave izlučivanjem fekalija i urina uz raspršivanje i otjecanjem s polja. S obzirom da je u upotrebi svega nekoliko desetljeća, o njegovoj sudbini i ponašanju u okolišu vrlo malo se zna. Stoga su u ovom radu određeni parametri sorpcije nitrofurantoina na...
Spaljivanje hlapljivih organskih spojeva na modificiranim manganovim oksidnim katalizatorima
Spaljivanje hlapljivih organskih spojeva na modificiranim manganovim oksidnim katalizatorima
Nikola Milosavljević
Emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC) u atmosferu predstavlja izuzetno velik problem, jer zbog velike toksičnosti značajno pridonose onečišćenju voda, tla i posebice zraka. Kao najveći izvori emisija hlapljivih organskih spojeva izdvajaju se industrijska postrojenja, energetska i termoenergetska postrojenja, promet te proizvodnja i uporaba otapala, boja, lakova i sl. Postoje različiti postupci koji se primjenjuju za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu, a...
Spektroskopska karakterizacija benzo[b]tieno-2-karboksamida u prisustvu metalnih kationa korištenjem UV/Vis i fluorimetrijske spektroskopije
Spektroskopska karakterizacija benzo[b]tieno-2-karboksamida u prisustvu metalnih kationa korištenjem UV/Vis i fluorimetrijske spektroskopije
Adriana Katavić
U okviru ovog rada priređeni su derivati benzo[b]tiofen-2-karboksamida kao potencijalni biološki aktivni spojevi. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske kemije. Ciljani derivati 6a-6d priređeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih anilina 5a-5c i 3-klor-benzo[b]tiofen-2-karbonil-klorida 4a i 4b. Ciljani amino supstituirani derivati 6e i 6f priređeni su redukcijom NO2 supstituiranih derivata 6b i 6d. Struktura priređenih karboksamida potvrđena je...
Spektroskopska karakterizacija grafen-oksid/polianilin kompozitnih elektroda
Spektroskopska karakterizacija grafen-oksid/polianilin kompozitnih elektroda
Ena Peričić
U ovom radu provedena je spektroskopska i mikroskopska karakterizacija grafen oksid/PANI kompozitnih elektroda. GO je pripremljen u laboratoriju po Hoffmanovoj metodi, a elektrode za ispitivanje pripravljene su nakapavanjem suspenzije grafenova oksida na Pt lim te sušenjem tijekom 24 sata na sobnoj temperaturi. Funkcionalizacija GO provedena je inkubacijom Pt podloge (0,25 cm^2) s nanesenim GO (50 μL) u 10 mL otapala uz anilin u koncentraciji od 0,1 mol/dm^3. Kao otapala za anilin...
Stability study of selected pharmaceutical formulations
Stability study of selected pharmaceutical formulations
Borna Ferčec
An optimized reversed phase HPLC method, for the stability study of formulations containing prostaglandin E1 and papaverine HCl as main components, was developed. Stability study will be performed at seven time points: t0 (starting point), and then after one, two, three, four, five, and finally, six months. Chromatographic separations were achieved on an Alltima C18 5μ column (250 mm x 4.6 mm, 5 μm) and maintained at room temperature using gradient elution. Mobile phase A was a mixture of...
Stabilnost nanočestica Fe3O4 u modelnim biološkim medijima
Stabilnost nanočestica Fe3O4 u modelnim biološkim medijima
Elizabeta Stojaković
U novije vrijeme Fe3O4 nanočestice (NČ) privlače sve veću pažnju u različitim područjima primjene zbog svojih jedinstvenih fizikalno-kemijskih i magnetskih svojstava. Zbog svoje minimalne toksičnosti te NČ su posebno zanimljive u biomedicini. Za uspješnu primjenu NČ bitna je stabilnost, tj. agregacija u određenom mediju. Na proces agregacije utječe koncentracija samih NČ, ionska jakost, pH i sastav medija (ioni i organske tvari). Najčešće se stabilnost NČ određuje...
Statističke metode u zaštiti okoliša
Statističke metode u zaštiti okoliša
Ante Zdrilić
U današnjemu svijetu važnost točnih, pouzdanih i usporedivih mjernih rezultata od velikog je značaja. Statističke metode pomažu iz skupa podataka izdvojiti informaciju, izračunati bitne činjenice na temelju kojih se može opisati proces i donijeti odluka o njegovom usmjeravanju. U procesu utvrđivanja značajnih aspekata okoliša i mjera za poboljšanje, jedan od procesnih koraka je vrednovanje aspekata okoliša. Potrebno je odrediti kriterije i metode kojima će se osigurati...

Pages