Pages

Dizajn, priprava i testiranje superkondenzatora na bazi ugljika
Dizajn, priprava i testiranje superkondenzatora na bazi ugljika
Jurica Bunjevac
U ovom radu konstruirani su elektrokemijski kondenzatori na temelju električnog dvosloja. Kao elektrodni materijal korišten je aktivni ugljik visoke specifične površine 1600 m^2/g pomiješan sa polimernim vezivom PVDF i acetilenskim crnilom. Kao podloga upotrijebljen je strujni kolektor od aluminija različite površinske finoće, dok je elektrolit bio 0,5 M Na2SO4 a membrana od staklastih vlakana je imala ulogu separatora. Priređeni kondenzatori testirani su metodama cikličke...
Dobivanja pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja
Dobivanja pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja
Bernard Suknjov
Motiv izrade diplomskog rada na ovu temu bio je upoznavanje sa trenutnim stanjem i potencijalom tehnologija za dobivanje pitke vode iz mora. Naglasak je dan na tehnologije koje se zasnivaju na postupku zaleđivanja. Dobivanje pitke vode iz mora postupkom zaleđivanja, ili kraće desalinacija zaleđivanjem, temelji se na činjenici da se kristali leda sastoje uglavnom od čiste vode. Dakle, kristalizacija je polazna fizikalna osnova ove tehnologije. Desalinacija zaleđivanjem može se...
Dodatci za smanjenje gorivosti polimernih materijala
Dodatci za smanjenje gorivosti polimernih materijala
Maja Beloša
Osnovni cilj ovog rada bio je upoznavanje s osnovnim principima i znanjima o gorivosti i smanjenju gorivosti polimernih materijala te dodacima koji se koriste kao usporavala gorivosti polimernih materijala. U ovom radu napravljene su usporedbe mehanizama i karakteristika standardnih usporavala gorivosti poput halogenih, fosforovih, dušikovih i anorganskih spojeva kao usporavala. Iako učinkoviti, svaki od njih ima nedostatke poput ekološke neprihvatljivosti ili velike količine koja je...
Drvna vlakna u cementnom kompozitu
Drvna vlakna u cementnom kompozitu
Vanja Rukavina
Glavni zadatak graditeljstva je održivost te se nastoje sve više koristiti održivi građevinski materijali izrađeni od obnovljivih izvora među koje spadaju i drvna vlakna. Upravo iz tih razloga, cement se pojačava drvnim vlaknima kako bi mu se poboljšala mehanička svojstva. Cementni kompoziti s drvnim vlaknima su posebni po svojim strukturnim i izolacijskim svojstvima, kao i zbog dimenzijske stabilnosti, ekonomskih faktora i otpornosti na smanjenje kakvoće uslijed djelovanja...
EU 2030 okvir za klimatsku i energetsku politiku
EU 2030 okvir za klimatsku i energetsku politiku
Barbara Topolovec
Smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% ispod razine iz 1990. godine, obvezujući cilj da u cijeloj Europskoj uniji udio obnovljive energije bude najmanje 27%, novi ciljevi za politike energetske učinkovitosti, novi sustav upravljanja te niz novih pokazatelja radi osiguravanja konkurentnog i sigurnog energetskog sustava, ključni su elementi novog okvira EU-a za klimu i energetiku za 2030. koji je predstavila Europska komisija. Svrha ovog rada je bila prikazati glavne ciljeve okvira...
Efekti aditiva na hidrataciju portland cementa
Efekti aditiva na hidrataciju portland cementa
Marina Kostešić
Proizvodnju cementa prate brojni problemi i zahtjevi, od onih za povećanje učinkovitosti do onih za poboljšanje trajnosti i svojstava. Djelomičnom ostvarenju tih ciljeva pridonose aditivi za beton, tako da danas gotovo nema izvedbe nekog betonskog objekta bez primjene djelotvornih aditiva. To se posebno odnosi na one betonske kompozite za koje su postavljeni visoki kriteriji kakvoće, tj.za one od kojih se traže posebna svojstva. Posebnu pažnju kod odabira pojedinog aditiva treba...
Ekološki i energetski aspekti otpada na razini grada srednje veličine
Ekološki i energetski aspekti otpada na razini grada srednje veličine
Mateja Rakarić
U ovom radu sažeta je problematika vezana uz gospodarenje otpadom. Navedene su vrste otpada te je opisan način gospodarenja otpadom u gradu Sisku. Rad se temelji na podacima tvrtke Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., koja se bavi odvozom i zbrinjavanjem otpada. Opisan je način zbrinjavanja otpada kakav je bio nekada i kakav je danas. Ekološki i energetski aspekti otpada proučavani su na temelju podataka za: količinu sakupljenog otpada za razdoblje 2013. godine - 2016. godine, kvalitetu...
Ekološki prihvatljiva metoda redukcije grafen-oksida
Ekološki prihvatljiva metoda redukcije grafen-oksida
Ivana Peran
Cilj ovog rada je bio provesti redukciju grafenova oksida (GO) u grafen (rGO) korištenjem ekstrata lista masline ( ELM ). Redukcija je provedena uz različite količine ELM pri čemu je kao produkt kod manjeg omjera ELM/GO dobiven uzorak rGO1, dok je uz veći omjer ELM/GO dobiven uzorak rGO2. Uzorci GO, rGO1 i rGO2 okarakterizirani su nizom metoda poput infracrvene spektroskopije potpomognute Fourierovom transformacijom (FT–IR), termogravimetrijskom analizom (TGA), te cikličkom...
Ekonomsko-tehnički aspekti geotermalnih dizalica topline
Ekonomsko-tehnički aspekti geotermalnih dizalica topline
Tena Jurič
U radu su prikazani svi relevantni parametri tehnologije geotermalnih dizalica topline koja predstavlja značajni doprinos u postizanju energetske učinkoviti građevina. Sustav počiva na lijevokretnom Clausisus-Rankineovom ciklusu u kojem se toplina preuzima iz tla i predaje isparivaču. Sustav geotermalne dizalice topline sastoji od tri kruga: kruga izvora topline, kruga radnog medija i kruga ponora topline. U krugu izvora topline, radni medij izmjenjuje toplinu s optočnim medijem (voda,...
Ekspandiranje polilaktida
Ekspandiranje polilaktida
Roko Blažic
Polilaktid (PLA) je termoplastični biorazgradivi polimer, pri čemu se proizvodnja PLA temelji na prirodnim izvorima kao što su kukuruz ili šećerna trska. Zbog dobrih mehaničkih i drugih svojstava (gustoća, prozirnost, barijerna svojstva) PLA je našao primjenu u industriji pakiranja (boce, kruta plastika, folije). Osim toga, znatan broj radova posvećen je istraživanju ekspandiranog PLA kao alternative za zamjenu ekspandiranog poli(stirena) (PS-E). Ekspandiranje PLA se najčešće...
Eksperimentalni dizajn i optimizacija analitičkog postupka
Eksperimentalni dizajn i optimizacija analitičkog postupka
Filip Car
U ovome radu su opisane mogućnosti primjene metoda eksperimentalnog dizajna i optimizacije u analitičkim postupcima. Eksperimentalni dizajn i optimizacija u praksi se koriste kako bi se osigurala bolja učinkovitost i razne uštede pri provedbi istraživanja. Ključan korak predstavlja odabir faktora koji značajno utječu na proces, a njihov broj ovisi o kompleksnosti sustava. Upravo kod kompleksnih analiza, kao što su razne analize sastavnica okoliša, eksperimentalni dizajn se pokazao...
Eksperimentalno određivanje i modeliranje razdjeljivanja propionske kiseline između vode i organskih estera
Eksperimentalno određivanje i modeliranje razdjeljivanja propionske kiseline između vode i organskih estera
Mia Plenča
U ovom radu predložena kombinacija titracijske i refraktometrijske metode za ekperimentalno određivanje parametara fazne ravnoteže kapljevina-kapljevina testirana je u sustavima butil-acetat (1) – propionska kiselina (2) – voda (3) i dimetil-adipat (1) – propionska kiselina (2) – voda (3), pri 25 °C i atmosferskom tlaku i pokazala se načelno primjenjivom uz određene probleme povezane s niskom osjetljivosti metode za određivanje sastava organske faze. Provedena je usporedba...

Pages