Pages

Biološka aktivnost kalcijevih fosfata u koštanim nadomjestcima: oktakalcijev fosfat kao alternativa hidroksiapatitu
Biološka aktivnost kalcijevih fosfata u koštanim nadomjestcima: oktakalcijev fosfat kao alternativa hidroksiapatitu
Maja Samaržija
U današnjem svijetu velika je potreba za biomaterijalima koji će zamijeniti dijelove i funkcije u ljudskom tijelu. Prednost se daje bioaktivnoj resorbirajućoj keramici na temelju različitih kalcijevih fosfata i njihovih kombinacija. Najstabilnija faza kalcijevih fosfata je hidroksiapatit (HA) koji je svojom kemijskom strukturom sličan anorganskog fazi kostiju. Budući da se stehiometrijski hidroksiapatit pokazao slabo biorazgradiv, sve je veća primjena strukturno sličnog oktakalcijeva...
Biološka razgradnja pendimetalina
Biološka razgradnja pendimetalina
Marko Martinović
U ovom je radu prikazan pregled problematike pesticida, zakonski okvir regulacije upotrebe i praćenja pesticida u Hrvatskoj, te mogućnosti uklanjanja onečišćenja koja potječu od upotrebe pesticida s posebnim naglaskom na bioremedijaciju kao za okoliš prihvatljiv postupak uklanjanja onečišćenja, a primjenjivost je postupka na pesticidima eksperimentalno ispitana na primjeru biorazgradnje pendimetalina. Mogućnost biorazgradnje pendimetalina ispitana je korištenjem autohtonih...
Biološka svojstva silicijem dopiranog hidroksiapatit/polimer kompozitnog materijala - literaturni pregled
Biološka svojstva silicijem dopiranog hidroksiapatit/polimer kompozitnog materijala - literaturni pregled
Borna Pšeničnik
Hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) je mineral iz grupe kalcijevih fosfata koji po kemijskim i strukturnim karakteristikama najviše odgovara mineralnoj fazi prirodnog koštanog tkiva. Koristi se kao mineralna faza u koštanim okosnicama, premazima metalnih implantata i dentalnim nadomjescima. Osim mineralne faze prirodno koštano tkivo građeno je i od kolagena tipa I, i vode. Nadalje, prirodni hidroksiapatit sadrži ionske supstitucije (Na+, Mg2+, Sr2+, Zn2+, Fe2+, CO32-, SiO44-) u kristalnoj...
Biološko uklanjanje fenola iz otpadnih voda
Biološko uklanjanje fenola iz otpadnih voda
Nikolina Janton
U današnje vrijeme konstantan porast emisija industrijskih otpadnih voda predstavlja sve veći problem. Posebno opasnima smatraju se fenolni spojevi, koje većinom sadržavaju otpadne vode nastale na području Mediterana. Jedna od prihvatljivijih obrada otpadnih voda je biološka obrada zbog svoje učinkovitosti te jednostavnosti u primjeni i ekonomskoj isplativosti. Za uklanjanje fenolnih spojeva sve više se koriste kvasci, koji su se pokazali vrlo uspješnima. U ovome radu proveden je...
Biomaterijali u inženjerstvu tkiva temeljeni na kitozanu-literaturni pregled
Biomaterijali u inženjerstvu tkiva temeljeni na kitozanu-literaturni pregled
Nediljko Beus
Kitozan je linaearan, semikristalični polisaharid sastavljen od jedinica N-acetil D-glukozamina i D-glukozamina. Može se lako dobiti djelomičnom deacetilacijom prirodnog polimera hitina. Zahvaljujući amino skupinama D-glukozamina, kitozan je moguće protonirati, čime postaje polikation, što je jedan od uzroka jedinstvenim svojstvima kitozana kao biopolimera, kao što su topljivost u vodi, antibakterijska svojstva, biorazgradnja bez toksičnih otpada i biokompatibilnost. Kitozan je...
Biorazgradivi polimeri i njihova primjena
Biorazgradivi polimeri i njihova primjena
Petra Uglešić
Moderan svijet i moderna industrija uz mnoštvo stvari kojima olakšavaju život današnjeg čovjeka, veliki su onečišćivaći koji svojim nusproduktima proizvodnje ili pak proizvodima nakon njihove uporabe, ostavljaju neizbrisiv štetan utjecaj na okoliš. Otpad i njegovo nagomilavanje bitno smanjuju kvalitetu ljudskog života, a i uzrokuju velike probleme u budućnosti. Biorazgradivi polimeri privlače veliku pažnju kao materijali koji nalaze široku primjenu kao ambalažni materijali,...
Biorazgradljive okosnice za uzgoj hrskavičnog tkiva
Biorazgradljive okosnice za uzgoj hrskavičnog tkiva
Lucija Štefan
Primjenom inženjerstva tkiva nastoji se naći biokompatibilne, bioaktivne, mehanički izdržljive i za okoliš pogodne materijale koji će uzrokovati minimalnu neželjenu imunološku reakciju kod pacijenata. Pri tome je potreban multidisciplinaran pristup za razvoj nosača željenih svojstava. Kitozan je izvrstan kandidat zbog svoje slične strukture s komponentama koje grade izvanstaničnu matricu. Lako se oblikuje u različite oblike te ga odlikuje niz poželjnih svojstava poput...
Biorazgradnja anthelmintika aktivnim muljem
Biorazgradnja anthelmintika aktivnim muljem
Nina Čavarović
Povećanjem uporabe antihelmintika u veterinarske i druge medicinske terapijske svrhe dolazi do njihovog kontinuiranog i nekontroliranog ispuštanja u okoliš. Iako se farmaceutici i njihovi metaboliti u okolišu nalaze u tragovima mogu dovesti do visoke dugoročne koncentracije i time štetno djelovati na okoliš. Obzirom da njihova kemijska postojanost, mogućnost akumulacije, otpornost na mikrobe i sinergistički učinci još uvijek nisu u potpunosti poznati potrebno je razvijati i...
Biorazgradnja antiparazitika u vodi
Biorazgradnja antiparazitika u vodi
Josipa Papac
Uporaba farmaceutika je svakim danom u porastu te stoga kontinuirano dospijevaju u otpadne vode. Zbog složene kemijske strukture i postojanosti, iako prisutni u niskim koncentracijama podliježu procesu nagomilavanja u okolišu (akumulacije) te zaostaju u vodi nakon obrade u klasičnom komunalnom postrojenju Upitan je njihov štetan utjecaj na okoliš, a definirani su kao „nove onečišćujuće tvari“. Potrebno je razvijati i primijenjivati osjetljive analitičke i bioanalitičke metode...
Biorazgradnja ksenobiotika aktivnim muljem
Biorazgradnja ksenobiotika aktivnim muljem
Tea Borojević
Ksenobiotici, njihovi metaboliti i transformacijski produkti sve se češće detektiraju u okolišu. Potrošnja ksenobiotika za ljudsku i veterinarsku primjenu u uzlaznoj je putanji s povećanjem populacije i novih bolesti, a s time raste i njihovo otpuštanje u okoliš. Uz učestalo praćenje ksenobiotika za ljudsku potrošnju, sve se više stavlja naglasak na povećanu potrošnju ksenobiotika za veterinarske potrebe koji uvelike doprinose zagađenju okoliša. Ostaci veterinarskih...
Biorazgradnja lignoceluloznog otpada procesom kompostiranja
Biorazgradnja lignoceluloznog otpada procesom kompostiranja
Denija Krivičić
U današnje vrijeme jedan od ključnih ekoloških problema je otpad. Od posebne važnosti je agroindustrijski otpad koji predstavlja opasnost za okoliš ako se njime ne gospodari na odgovarajući način. Duhanski otpad i komina maslina kategorizirani su kao agroindustrijski otpad koji sadrže visoke količine organske tvari, visoke koncentracije nikotina i fenola te ih zato nije moguće odložiti u okoliš bez prethodne obrade. Također, navedeni otpad sadrži visoke koncentracije složenih...
Biorazgradnja mikroplastike u vodenim ekosustavima
Biorazgradnja mikroplastike u vodenim ekosustavima
Ema Lovrinčić
Plastika je sintetski polimerni materijal koji je zbog visoke izdržljivosti, male težine i niske cijene jedan od često korištenih materijala. U posljednjih 70 godina svjetska godišnja proizvodnja plastike porasla je s 0,5 milijuna tona u 1950. godini na 348 milijuna tona u 2017. godini, a očekuje se da će se u sljedećih 20 godina udvostručiti. Danas veliki problem za okoliš predstavlja mikroplastika (MP), odnosno čestice plastike koje su manje od 5 mm. Izvori MP-a su mnogi, a...

Pages