Pages

Nanofluidi na osnovi transformatorskog ulja i željezovog oksida
Nanofluidi na osnovi transformatorskog ulja i željezovog oksida
Ivona Ivić
U ovom radu provedena su ispitivanja stabilnosti i primjenskih svojstava nanofluida na osnovi mineralnog transformatorskog ulja i nanočestica Fe3O4. Dosadašnja ispitivanja pokazala su kako dodatkom nanočestica u bazni fluid može doći do poboljšanja toplinske vodljivosti i probojnog napona baznog fluida. Rezultati preliminarnih ispitivanja gdje su upotrijebljene komercijalno dostupne površinski aktivne tvari (oleinska, palmitinska i stearinska kiselina) nisu pokazali zadovoljavajuću...
Nanofluidi polietilen glikola i višestjenčanih ugljikovih nanocijevi
Nanofluidi polietilen glikola i višestjenčanih ugljikovih nanocijevi
Lucija Rebrović
Nanofluidi su u posljednjih nekoliko desetaka godina privukli mnogo pažnje znanstvenika i industrije zbog povećane toplinske vodljivosti u usporedbi s baznim fluidima. Ugljikove nanocijevi su čestice kod kojih je primjećena izvrsna toplinska vodljivost. Iz tog razloga se često koriste kao sastavnica nanofluida. Cilj ovoga rada bio je pripremiti i istražiti svojstva nanofluida polietilen glikola prosječne molekulske mase 200 g/mol (PEG-200) i četiri vrste višestjenčanih ugljikovih...
Nanočestice i utjecaj na zdravlje
Nanočestice i utjecaj na zdravlje
Katarina Kuzmec
Nanotehnologija je grana inženjerstva koja se bavi proizvodnjom jednodimenzijskih predmeta manjih od 100 nm. Nanomaterijali su materijali s vanjskim dimenzijama ili unutarnjim strukturama mjereni u nanometrima te imaju različita svojstva i ponašanje u odnosu na grublje materijale sličnog kemijskog sastava. Nanočestice su dio nanomaterijala odnosno čestice promjera između 1 i 100 nm. Upravo zbog svoje male veličine, mogu predstavljati prijetnju ljudskom zdravlju i okolišu. Pod...
Nanočestice zlata - sinteza i primjena
Nanočestice zlata - sinteza i primjena
Jelena Barač
Nanotehnologija se polako ali sigurno uvlači u svakodnevicu čovjeka 21. stoljeća, a zlatne nanočestice prednjače u takozvanoj nanorevoluciji. Iako su ljudima poznate još od antičkog doba, tek im se unazad 10-ak godina počela pridavati veća važnost. Razlog tome su, osim samog razvoja nanotehnologije, izvrsna svojstva zlatnih nanočestica. S obzirom da dosadašnje metode sinteze daju nusprodukte štetne za okoliš, znanstvenici intenzivno rade na pronalasku metoda koje će imati što...
Nanošenje filmova bakrova oksida metodom ablacije iskrom
Nanošenje filmova bakrova oksida metodom ablacije iskrom
Jelena Böhm
Ablacija iskrom je atraktivna tehnika sinteze tankih, nanoporoznih filmova metala i metalnih oksida. Iskra nastala uslijed električnog pražnjenja u atmosferi inertnog plina uništava materijal elektroda s kojih se kondenzacijom formiraju nanočestice. Odabir procesnih parametara značajno utječe na karakteristike filma koje pak utječu na primjenska svojstva filma. U ovom radu je ablacijom bakrovih elektroda provedena sinteza tankih filmova bakrovih oksida koji inače imaju široku...
Nanošenje filmova metodom ablacije iskrom
Nanošenje filmova metodom ablacije iskrom
Filip Majsec
Napredak tehnologije mora biti praćen preciznošću proizvodnje. Nanotehnologija je idući korak u evoluciji proizvodnje gdje se na svojstva materijala utječe na atomskoj razini. Istraživanja o nanočesticama pridonijela otkrivanju brojnih metoda za pripravu nanočestica od kojih je za industrijsku proizvodnju potrebno izdvojiti najbolje s obzirom na ljudske, ekološke i ekonomske faktore. Ablacija iskrom je primjeren kandidat za omogućavanje napretka s obzirom na prethodno navedene...
Nanošenje stabilnih ZnO prevlaka na supstrate različitih geometrija
Nanošenje stabilnih ZnO prevlaka na supstrate različitih geometrija
Mihovil Medić
U ovom radu je eksperimentalno ispitan utjecaj modifikacije staklenih podloga različitih geometrija na morfologiju ZnO slojeva, pokrivenost površine i prionjivost prevlake. Prevlake su dobivene metodom taloženja iz otopine. Staklene podloge su hidrolizirane ili žarene i uronjene u alkoholnu otopinu cinkova acetata dihidrata u metanolu te stavljene u sušionik na temperaturu od 55 °C i vrijeme 41 – 44 h. Dobivene prevlake su uglavnom cvjetićaste morfologije. Hidroliza se pokazala...
Nanošenje tankih manganitnih prevlaka iz otopine na staklenu podlogu
Nanošenje tankih manganitnih prevlaka iz otopine na staklenu podlogu
Paulina Kafadar
Cilj ovog rada jest ispitivanje mogućnosti nanošenja tankih manganitnih prevlaka iz otopine uz naknadnu kristalizaciju žarenjem te u kombinaciji žarenja i intenzivne pulsirajuće svjetlosti (engl. Intense pulsed light, IPL). Provedena je sinteza lantanovog manganita (LaMnO3) limunskim postupkom s množinskim omjerima limunske kiseline i metala 2:1 i 3:1. Kao izvor metalnih kationa korišten je lantanov(III) oksid (La2O3) i manganov(II) nitrat tetrahidrat (Mn(NO3)2·4H2O). Zbog velikog...
Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat
Nanošenje titanatnih nanocijevi na stakleni supstrat
Matija Galjer
Nanotehnologija je područje koje neprestano donosi nova rješenja u raznim znanstvenim, tehnološkim, ekološkim i medicinskim djelatnostima. Nanodimenzionirani materijali posjeduju poneka drugačija svojstva od materijala makro-veličine. Ova specifična svojstva omogućuju korištenje nanočestica u posebne svrhe. Jedan od često korištenih nanodimenzioniranih materijala su titanatne nanocjevčice. One posjeduju neka izvanredna svojstva, kao što su fotokatalitička aktivnost i velika...
Napredne tehnologije za karakterizaciju mikroorganizama koji razgrađuju ksenobiotike
Napredne tehnologije za karakterizaciju mikroorganizama koji razgrađuju ksenobiotike
Ivana Terzić
Globalno onečišćenje ksenobioticima predstavlja stalnu antropogenu prijetnju i izaziva ozbiljnu zabrinutost za okoliš. Industrijalizacija, porast populacije i promjena načina života rezultirali su stvaranjem raznih novih onečišćujućih tvari. Mnogi ksenobiotici smanjuju kakvoću okoliša zbog svoje toksičnosti, produljene postojanosti i ograničene biorazgradljivosti što uključuje i visok potencijalni rizik za ljude i životinje. Mikroorganizmi koriste ksenobiotike kao izvore...
Napredni destilacijski procesi - pregled i primjena
Napredni destilacijski procesi - pregled i primjena
Marija Jerolimov
Destilacija je najzastupljeniji separacijski proces u industriji, o čemu najbolje govori podatak da 3% ukupne potrošnje energije u svijetu odlazi na proces destilacije. No unatoč tome ima nisku termodinamičku djelotvornost. Zbog toga se traže najbolji i najjeftiniji načini za optimiranje procesa destilacije. U ovom radu su opisani razvoji i izvedbe triju naprednih destilacijskih procesa sa svojim prednostima i nedostacima, a to su destilacijska kolona s razdjelnom stijenkom, toplinski...
Napredni oksidacijski procesi kao predtretman biološkoj obradi voda onečišćenih polivinil kloridom
Napredni oksidacijski procesi kao predtretman biološkoj obradi voda onečišćenih polivinil kloridom
Lorena Valek
Kontinuirana upotreba plastike u svakodnevnom životu dovodi do sve veće prisutnost plastičnog otpada u okolišu. Veliku zabrinutost predstavljaju čestice mikroplastike (MP) koje zbog svoje veličine i drugih svojstava mogu imati štetan utjecaj na brojne organizme i ukupni ekosustav. Izrazito negativan učinak mogu imati mikročestice poli(vinil-klorida) (PVC-a) jer tijekom njihove razgradnje dolazi do otpuštanja klorida u okoliš uz mogućnost nastajanja toksičnih međuprodukata. S...

Pages