Pages

Razvoj metode za ispitivanje zadržavanja inhibiora korozije na metalnim površinama
Razvoj metode za ispitivanje zadržavanja inhibiora korozije na metalnim površinama
Ines Šoljić
Primjena inhibitora korozije vrlo je zastupljena i važna metoda zaštite metalnih konstrukcija od pojave korozije. Njihovoj primjeni prethode mnogobrojna testiranja u laboratorijskom ili realnom okruženju. Budući da broj kreiranih inhibitora raste iz dana u dan, razvoj metoda za ispitivanje njihova mehanizma djelovanja, ekološke prihvatljivosti, zadržavanja na metalnim površinama i same učinkovitosti predstavljaju veliki izazov. U ovom radu prikazan je razvoj metode za ispitivanje...
Razvoj metode za ocjenu djelotvornosti višemetalnih parnofaznih inhibitora
Razvoj metode za ocjenu djelotvornosti višemetalnih parnofaznih inhibitora
Ema Lovrinčić
Parnofazni inhibitori korozije danas su jedna od najučestalijih metoda antikorozivne zaštite zbog svoje visoke djelotvornosti. Budući da broj inhibitora dostupnih na tržištu kontinuirano raste, od velike važnosti su ispitivanja provedena u laboratorijskim i realnim uvjetima kojima se određuje njihova djelotvornost i vijek trajanja. U ovom radu prikazan je razvoj metode za ocjenu djelotvornosti višemetalnih parnofaznih inhibitora na bakru uz simuliranje kloridima i jodom izazvane...
Razvoj mikroelektrode modificirane TiO2 nanočesticama
Razvoj mikroelektrode modificirane TiO2 nanočesticama
Ivana Zrinski
U ovom radu ispitan je elektrokatalitički utjecaj TiO2 nanočestica na oksidaciju mokraćne kiseline na mikroelektrodi od grafitne paste. Mjerenje je provedeno na elektrodi bez nanočestica i sa masenim udjelom od 10 % nanočestica TiO2. Na obje elektrode, ispitan je utjecaj koncentracije mokraćne kiseline kao vodotopivog antioksidativnog standarda i brzine polarizacije, na voltametrijski odziv sustava. Dobiveni rezultati pokazuju da nanočestice imaju značajan elektrokatalitički efekt...
Razvoj modela hidratacije cementa
Razvoj modela hidratacije cementa
Gordana Martinko
Materijali pripremljeni uz dodatak cementa (mortovi i betoni) čine složeni polidisperzni i polifazni sustav te je za razvoj modela hidratacije cementa potrebno karakterizirati sustav pora cementne paste koji ovisi o uporabljenom vodocementnom omjeru. Uporabom većeg vodocementnog omjera rezultira veći volumen pora pripravljenog materijala, veća je permeabilnost materijala te je zbog toga i veća brzina korozije i manja trajnost ugrađenog materijala. Ukupni volumen koji zauzimaju...
Razvoj modela softverskih senzora primjenom "bootstrapping" metode
Razvoj modela softverskih senzora primjenom "bootstrapping" metode
Matija Cvetnić
U rafinerijskim postrojenjima ključne procesne veličine kao što su sastavi procesnih struja i svojstva proizvoda mjere se pomoću procesnih analizatora. Budući da su procesni analizatori često nedostupni, ključna svojstva moraju se određivati rijetkim i dugotrajnim laboratorijskim analizama. U radu je prikazan razvoj modela softverskih senzora za procjenu sadržaja benzena u lakom reformatu. Prikazana je usporedba više modela softverskih senzora razvijenih na temelju malog skupa...
Razvoj monolitnih katalizatora tehnologijom aditivne proizvodnje
Razvoj monolitnih katalizatora tehnologijom aditivne proizvodnje
Antonella Plavšić
Onečišćenje zraka predstavlja problem koji je u centru brojnih istraživanja. Brza industrijalizacija i globalni razvoj rezultiraju porastom onečišćenja, a hlapljivi organski spojevi primjer su velikih onečišćivala te su opasni i za ljudsko zdravlje. Hlapljivi organski spojevi su spojevi koji lako isparavaju pri normalnim uvjetima tlaka i temperature. Postoje razni načini uklanjanja emisija hlapljivih organskih spojeva, a katalitička oksidacija ističe se kao najučinkovitija i...
Razvoj prevlake za privremenu zaštitu od korozije čeličnih površina u uvjetima visoke korozivnosti okoliša
Razvoj prevlake za privremenu zaštitu od korozije čeličnih površina u uvjetima visoke korozivnosti okoliša
Petra Švelić
U ovom radu analizirane su tri vrste premaza u razvoju elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom. Analizirane vrste premaza bile su akrilni, uretanski i premaz na bazi vode. Svi premazi su sadržavali inhibitore. Uzorci premaza su bili naneseni u tankom sloju na tanke čelične ploče. Prije karakterizacije metodom EIS, neki od uzoraka bili su uronjeni u ćeliji, dok su drugi bili izloženi u slanoj komori. Svrha eksperimenata bila je donijeti zaključke o promjeni kvalitete premaza...
Razvoj sinteze novih 1-aminonaftalenskih derivata
Razvoj sinteze novih 1-aminonaftalenskih derivata
Vilma Lovrinčević
U sklopu razvoja sinteze novih spojeva koji sadrže fotouklonjivu zaštitnu skupinu, u ovom radu studirani su početni koraci priprave aminonaftalenskih derivata. U tu svrhu, detaljno su proučavane reakcije Buchwald-Hartwig-ove aminacije, pri čemu se ispitao utjecaj katalizatora, liganda, baze, amina, otapala, temperature, kao i reakcijskog vremena. Također, proučavane su i aminacije bromnaftalena s dietilaminom ili benzilaminom potpomognute mikrovalnim zračenjem. S obzirom da provedeni...
Razvoj stabilitetno-indikativne UHPLC metode za određivanje farmaceutski aktivnog spoja i njegovih srodnih spojeva
Razvoj stabilitetno-indikativne UHPLC metode za određivanje farmaceutski aktivnog spoja i njegovih srodnih spojeva
Kristina Bukač
U ovom radu opisan je razvoj metode za analizu farmaceutski aktivne tvari cediraniba, njegovih onečišćenja i razgradnih produkata. Razvijena je metoda tekućinske kromatografije ultravisoke djelotvornosti (UHPLC) s detektorom s nizom dioda (DAD) s C18 kromatografskom kolonom i gradijentnim eluiranjem. Optimalni eksperimentalni uvjeti analize određeni su primjenom računalnog programa Drylab: gradijentno eluiranje u trajanju od 15 minuta, temperatura kolone 60 °C i pH-vrijednost pokretne...
Razvoj statičkih miksera za milireaktore
Razvoj statičkih miksera za milireaktore
Ivana Ćevid
Današnje potrebe tržišta zahtijevaju od industrije prijelaz s masovne proizvodnje na personaliziranu, stoga se smanjuje potreba za reaktorima velikih volumena. Milireaktori su potencijalna zamjena standardnih reaktora, barem u finim industrijama poput farmaceutske i kemijske. U odnosu na konvencionalne reaktore, milireaktore odlikuje bolji prijenos tvari i energije, a time i povećanje efikasnosti. Dodavanjem statičkih miksera unutar milireaktora može se postići dodatno poboljšanje...
Reakcije ciklizacije difuranskih derivata o-divinilbenzena
Reakcije ciklizacije difuranskih derivata o-divinilbenzena
Dorotea Piškor
U cilju proučavanja fotokemijskog ponašanja derivata o-divinilbenzena sintetizirana su tri početna supstrata. Disupstituirani furanski derivati o-divinilbenzena 1-3 pripravljeni su Wittigovom reakcijom u obliku smjese cis,cis-, cis,trans- i trans,trans-izomera. Smjese izomera početnih spojeva podvrgnute su fotokemijskim rekcijama ciklizacije u neutralnom mediju uz dodatak joda. Njihova fotokemijska reaktivnost i reakcijski mehanizam uspoređeni su s fotokemijskim ispitivanjima u kiselim...
Recikliranje otpadnog gipsa
Recikliranje otpadnog gipsa
Kata Šipić
U ovom radu su potvrđeni rezultati prethodnih ispitivanja oporabe otpadnog gipsa. Uzorci su obrađeni u hidrotermalnom reaktoru zatvorenom prema atmosferi pri temperaturama 120-160 °C. Postignuta je dehidratacija (kalcinacija) gipsa tijekom 24 h. Karakterizacija uzoraka provedena je rendgenskom difrakcijskom analizom (XDR), a morfologija uzorka određena je elektronskom mikroskopijom (SEM). Utvrđena je promjena morfologije kristala pripravljenih uzoraka. Ispitana je hidratacija...

Pages