Paginacija

Razgradnja karbamazepina u vodi primjenom UV-C/H2O2 i UV-C/PAA procesa
Razgradnja karbamazepina u vodi primjenom UV-C/H2O2 i UV-C/PAA procesa
Nina Kovač
Farmaceutici širokog spektra primjene svakodnevno su u upotrebi kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, a vrlo često zbog nemogućnosti njihovog uklanjanja konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda bilo industrijskog ili komunalnog porijekla vrlo lako završavaju u pitkim vodama, ali i u sedimentu i u tlu. Zato se sve više radi na razvoju novih metoda za obradu otpadnih voda, a tu se najviše ističu napredni oksidacijski procesi. Posebno se ističu fotooksidacijski procesi u...
Razgradnja memantina u vodi UV-C/H2O2 procesom
Razgradnja memantina u vodi UV-C/H2O2 procesom
Natalija Udovčić
Humani lijekovi uslijed proizvodnih procesa, stalno pronalaze svoje mjesto u okolišu, uglavnom kao rezultat istih, ili uslijed neprikladnog odlaganja neiskorištenih ili zastarjelih proizvoda te putem izlučevina organizama. Zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava, mnoge od tih tvari ili njihovih bioaktivnih metabolita, mogu završiti u tlu, sedimentu kao i u vodi, gdje akumulacijom izazivaju neželjene učinke kod kopnenih ili vodenih organizama. Farmaceutici su otkriveni u različitim...
Razgradnja memantina u vodi UVC/H2O2 i UVA-TiO2 procesima
Razgradnja memantina u vodi UVC/H2O2 i UVA-TiO2 procesima
Stefani Majdandžić
Pravilnim metodama praćenja stanja i metodama analiza utvrđuje se stanje vodenih ekosustava tj. okoliša u cijelosti, a u posljednje se vrijeme ubrzano radi na metodama praćenja stanja, analiza te uklanjanja tzv. novih onečišćivala iz voda. Vrlo važna skupina novih onečišćivala jesu i farmaceutici koji se nalaze na listi prioritetnih tvari, a za koje još nema validiranih, univerzalnih metoda praćenja te uklanjanja. Memantin, MEM, je farmaceutik koji se primjenjuje za liječenje...
Razgradnja pesticida i farmaceutika u vodi primjenom ferata (VI)
Razgradnja pesticida i farmaceutika u vodi primjenom ferata (VI)
Gabrijela Biloš
Pesticidi i farmaceutici su organski spojevi visoke kemijske stabilnosti. Otporni su na biološku razgradnju kao i razgradnju pod utjecajem Sunčevog zračenja. Budući da tehnologije koje se koriste u primarnom i sekundarnom stupnju pročišćavanja komunalnih otpadnih voda nisu dizajnirane za uklanjanje pesticida i farmaceutika, potrebno je razviti dodatne metode obrade za njihovo učinkovito uklanjanje. Kao moguće rješenje nameće se ferat(VI), [FeO4]2-, koji ima istovremenu sposobnost...
Razumijevanje međuodnosa UV filtri - farmaceutski aktivne tvari tijekom fotolitičkih procesa
Razumijevanje međuodnosa UV filtri - farmaceutski aktivne tvari tijekom fotolitičkih procesa
Ana-Marija Čižmek
Farmaceutici i UV-filtri sastavni su dio smjese onečišćivača u slatkovodnim sustavima. Zahvaljujući fotostabilnosti i apsorpcijskim svojstvima UV–filtri mogu inhibirati utjecaj UV–zračenja te na taj način potencijalno utjecati na fotolitičku razgradnju farmaceutika. U ovom radu ispitana je fotolitička razgradnja farmaceutika iz sedam skupina antibiotika: enrofloksacin, eritromicin, trimetoprim, oksitetraciklin, sulfametoksazol, vankomicin i amoksicilin. Fotolitička razgradnja...
Razvoj QSPR modela biorazgradivosti prioritetnih onečišćivala
Razvoj QSPR modela biorazgradivosti prioritetnih onečišćivala
Ana Tolić
Sve veća upotreba farmaceutika rezultira i rastućom koncentracijom njihovih metaboliziranih aktivnih supstanci koje na kraju završavaju u vodenom okolišu. Akumulacija takvih supstanci nosi cijeli niz negativnih posljedica za cijeli ekosustav koji nas okružuje. Cilj ovoga rada jest razvoj modela za predviđanje biorazgradivosti farmaceutika u vodi. U tu svrhu, istraženo je 18 farmaceutika te je za njih određena biorazgradivost definirana kao omjer BPK5/KPK. Biorazgradivosti ispitivanih...
Razvoj aditiva za pripravu mlaznih betona
Razvoj aditiva za pripravu mlaznih betona
Kristina Lukin
U ovom je radu ispitan novi dodatak portland cementu za pripravu mlaznog betona. Metodama rendgenske difrakcije, termičke analize i apsorpcije infracrvenog zračenja istražena je rana hidratacija pripravljenih materijala. Objašnjen je utjecaj količine dodanog aditiva na kvalitativni fazni sastav produkata hidratacije. Tijekom priprave uzoraka uočen je izuzetan utjecaj dodanog aditiva (svega 1 - 4 % mase cementa) na reologiju pripravljenih materijala, te je ovaj bezkloridni, nealkalni...
Razvoj bežičnog optičkog kemijskog senzora za praćenje stanja rana
Razvoj bežičnog optičkog kemijskog senzora za praćenje stanja rana
Marko Zubak
Bežični optički kemijski senzori omogućavaju olakšanu analizu bioloških uzoraka. Neinvazivnost postupka i kontinuirano praćenje u realnom vremenu samo su neke od prednosti nosivih kemijskih senzora u odnosu na klasične laboratorijske instrumente. Idealna primjena takvih senzora je bezbolno praćenje stanja rana. U tu svrhu razvijeno je pH osjetljivo bojilo 4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-2,6-dimetoksifenol, GJM-534, čija konstanta disocijacije odgovara području pH...
Razvoj biorazgradivih injekcijskih sustava na temelju kitozana i kalcijeva fosfata
Razvoj biorazgradivih injekcijskih sustava na temelju kitozana i kalcijeva fosfata
Antonia Ressler
Inženjerstvo tkiva predstavlja potencijalnu alternativu za konvencionalne metode obnove koštanog tkiva. Stoga se istražuju materijali koji bi mogli zamijeniti postojeće nerazgradive materijale koji nemaju mogućnost istovremene obnove tkiva i razgradnje njih samih. "Pametni" materijali imaju mogućnost promjene fizičkih svojstva ovisno o promjeni uvjeta u kojima se nalaze. Iz tog razloga pronalaze primjenu u biomedicini i bioinženjerstvu. Temperaturno osjetljivi polimeri se u...
Razvoj elektrokemijske impedancijske metode za ocjenu djelotvornosti inhibitora korozije armature u betonu
Razvoj elektrokemijske impedancijske metode za ocjenu djelotvornosti inhibitora korozije armature u betonu
Ivana Šoić
Cilj ovog rada bio je razviti novu metodu za ocjenjivanje efikasnosti inhibitora korozije koji se dodaju u smjesu betona prilikom miješanja i djeluju na površinu integriranog metala. Pripremani uzorci koriste puno manje materijala od konvencionalnih metoda, pregledniji su, te omogućuju kasniji detaljni pregled metala i utjecaj betona i inhibitora na njegovu površinu. Ispitivana su tri komercijalna inhibitora dokazane učinkovitosti u odnosu na kontrolu, odnosno beton bez dodataka i...
Razvoj elektrokemijske metode za  ocjenu kvalitete vrućeg pocinčanja na konstrukcijskim elementima s navojima
Razvoj elektrokemijske metode za ocjenu kvalitete vrućeg pocinčanja na konstrukcijskim elementima s navojima
Petra Švelić
U ovom radu analizirane su površine vruće pocinčanih vijaka kako bi se ispitala mogućnost primjene elektrokemijskih tehnika za ocjenu kvalitete vrućeg pocinčanja na elementima s navojima. Analizirane su tri grupe vijaka: novi nekorišteni vijci, vijci skladišteni tijekom tri mjeseca na otvorenom i korišteni vijci koji su skinuti s konstrukcije godinu dana nakon montaţe. Za usporedbu analizirani su i novi elektrolitički pocinčani vijci. Uzorci su podvrgnuti mikroskopskim analizama,...
Razvoj elektrokemijskog generatora hipoklorita za dezinfekciju vode in situ
Razvoj elektrokemijskog generatora hipoklorita za dezinfekciju vode in situ
Haris Defterdarović
Voda je bitan sastojak svih živih organizama, a neophodna je i nenadomjestiva kao hrana za ljude i životinje, kao predmet i sredstvo rada u mnogim industrijama, kao proizvodno sredstvo u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu i za održavanje prirodnog okoliša. Kod vode za piće vrlo je važno održavanje njezine kakvoće u organoleptičkom i bakteriološkom smislu u čemu nezaobilaznu ulogu imaju postupci dezinfekcije vode. Za dezinfekciju vode danas su u širokoj primjeni različite...

Paginacija