Paginacija

Napredni separacijski procesi pročišćavanja biodizela
Napredni separacijski procesi pročišćavanja biodizela
Irena Tomurad
Kako bi se postigli propisani standardi kvalitete biodizela potrebno je nakon sinteze provesti i njegovo pročišćavanje. Pri tome se koriste različite metode pročišćavanja kojima je cilj, uz postizanje zadovoljavajuće kvalitete goriva, i očuvanje okoliša, što u konačnici otvara mogućnost zamjene konvencionalnog dizela s biodizelom. Proizvodnjom biodizela dolazi do nastanka produkta koji sadrži onečišćenja neprihvatljiva za upotrebu u dizelskim motorima. Nakon razdvajanja...
Napredni sustavi opskrbe vode u udaljenim zajednicama
Napredni sustavi opskrbe vode u udaljenim zajednicama
Josip Tepić
Cilj ovog rada bio je prikazati rješavanje problema najosnovnijih ljudskih potreba kao što su nedostatak pitke vode i električne energije. Takvi problemi pogađaju najčešće dvije vrste zajednica: prenapučene nerazvijene zemlje, i male udaljene zajednice kao što su primjerice udaljeni i rijetko naseljeni otoci s nedostatnom infrastrukturom. Uz nedostatak klasične infrastrukture kao što su vodovodna i strujna mreža, glavne prepreke su siromaštvo, udaljenost od naseljenijih mjesta,...
Nastanak atmosferskih lebdećih čestica u urbanom okolišu
Nastanak atmosferskih lebdećih čestica u urbanom okolišu
Antonija Bikić
Atmosferski aerosoli definiraju se kao relativno stabilne suspenzije krutih ili tekućih čestica u plinu. Unatoč niskoj koncentraciji, njihov broj i masena koncentracija, raspodjela veličina, fizikalna svojstva i kemijski sastav vrlo su značajni. Formiranje novih čestica može značajno povećati koncentraciju kondenzacijskih jezgri oblaka u atmosferi u samo jednom danu, a na nekim mjestima dolazi do više od dvostrukog povećanja. Stoga je stvaranje novih čestica (NPF) ključno za...
Navodnjavanje bosiljka i graha RO retentatom
Navodnjavanje bosiljka i graha RO retentatom
Fran Hrlić
Otpadne vode iz tekstilne industrije predstavljaju veliku opasnost za okoliš te su u pravilu zagađene širokim spektrom tvari čije uklanjanje nije jednostavno. Cilj ovog rada bio je simulirati postrojenje za obradu tekstilnih otpadnih voda (TOV) koristeći hibridni ultrafiltracijsko (UF) – reverzno osmotski (RO) proces, ali s naglaskom na zatvaranje vodenog kruga, odnosno da se sve struje iz membranskog procesa oporabe ili koriste za određene svrhe. Realni uzorci TOV-a prvo su...
Nedestruktivne metode analize slitina olova
Nedestruktivne metode analize slitina olova
Mia Marić
Tankoslojna kromatografija je brza i učinkovita analitička metoda za odvajanje i detekciju brojnih metalnih kationa. Radi svoje jednostavnosti i niskih troškova jedna je od najčešće korištenih kromatografskih tehnika. Sastoji se od nekoliko koraka koji uključuju nanošenje uzoraka na kromatografsku podlogu, razvijanje kromatograma te vizualizacija komponenata uzorka. Detekcijske metode mogu biti destruktivne i nedestruktivne, a temelje se na kemijskim i fizikalnim načelima....
Neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Filip Taradi
U radu je obrađena neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Opisana je namjena i podjela potrošnje prirodnog plina. Posebno je obrađena neenergetska potrošnja prirodnog plina u Republici Hrvatskoj s načinima prerade prirodnog plina, te proizvodima prerade prirodnog plina. Glavninu potrošnje prirodnog plina u neenergetske svrhe u Hrvatskoj predstavlja petrokemijska industrija tj. tvrtka Petrokemija d.d. iz Kutine u proizvodnji čađe, amonijaka i uree koji su...
Neidealno strujanje u cijevnim reaktorima
Neidealno strujanje u cijevnim reaktorima
Ana Reiter
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Rad je zasnovan na eksperimentalnim podacima dobivenim na temelju uvođenja trasera kroz tri različite cijevi (prazna kratka cijev, cijev sa slojem staklenih kuglica i duga spiralna cijev), mjereći njihov odziv na impulsni poremećaj. Dobivene krivulje raspodjele vremena zadržavanja poslužile su za izračunavanje srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Iz dobivenih i izračunatih vrijednosti...
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
Katarina Licht
U ovom je radu istraživano odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Provedeni su eksperimenti u tri cijevi: ravnoj praznoj cijevi, cijevi ispunjenoj staklenim kuglicama i praznoj spiralnoj cijevi. Dobivene su krivulje raspodjele vremena zadržavanja te su izračunate vrijednosti srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Iz izračunatih vrijednosti može se raspravljati o profilu strujanja u sve tri cijevi.
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
Tina Podreka
U mnogim slučajevima nije moguće predvidjeti ili opisati na osnovi fizičke slike hidrodinamičko ponašanje fluida koji protječe kroz reaktor tako da je svrha ovog rada bila upoznati se s fizičkom slikom strujanja u cijevnim reaktorima odnosno modelnim cijevima. Eksperimentalni podaci dobiveni su mjerenjem odziva na impulsni poremećaj kojeg predstavlja unošenje trasera u sustav. Mjerenje je provedeno u tri različite cijevi, točnije ravnoj praznoj cijevi, cijevi sa staklenim...
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
Neidealno strujanje u modelnim cijevima
Martina Barić
U ovom radu istraživala se raspodjela vremena zadržavanja u tri različite cijevi (ravnoj cijevi, cijevi sa staklenim kuglicama te spiralnoj cijevi) koje opisuju hidrodinamiku strujanja u različitim tipovima cijevnih reaktora. Raspodjelu vremena zadržavanja potrebno je odrediti kako bi se na osnovu nje moglo utvrditi odstupanje promatranog sustava od idealnog strujanja. Eksperimentalni podaci dobiveni su unošenjem trasera koji predstavlja impulsni poremećaj u sustav te mjerenjem odziva...
Neravnotežna termodinamika u kemijskim procesima
Neravnotežna termodinamika u kemijskim procesima
Patricija Hršak
Cilj ovog rada je napraviti pregled principa neravnotežne termodinamike, koja se veže uz nepovratne procese. Ona svoje uporište pronalazi u ravnotežnoj termodinamici, a posebice u drugom zakonu termodinamike, koji se u ovom slučaju promatra na lokalnoj razini te se, osim na izolirane, primjenjuje i na otvorene sustave. Od velike je važnosti koncept entropije; njena promjena se više ne proučava samo u prostoru, već i u vremenu, zbog čega se uvode novi pojmovi prirasta (proizvodnje)...
Nezasićeni poliesteri za primjene u tkivnom inženjerstvu
Nezasićeni poliesteri za primjene u tkivnom inženjerstvu
Ivana Bigor
Cilj ovog rada je dati literaturni prikaz istraživanja i primjene nezasićenih poliestera u tkivnom inženjerstvu. Inženjerstvo tkiva predstavlja područje znanosti koje uključuje interakciju stanica i materijala od kojih je proizveden skelet. Skeleti imaju glavnu ulogu u tkivnom inženjerstvu, predstavljajući oslonac za razvoj tkiva. Postoje određena svojstva koja materijali skeleta moraju ispunjavati, poput biokompatibilnosti, biorazgradljivosti, odgovarajuće porozne strukture i...

Paginacija