Pages

Uklanjanje diklofenaka imobiliziranim nano-TiO2 pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Uklanjanje diklofenaka imobiliziranim nano-TiO2 pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Lora Hariri
Onečišćenje vode predstavlja jedno od najvećih prijetnji zdravlju ljudi te njegovo rješavanje veliki izazov. Opće je poznato kako su brojne bolesti prouzročene vodom neadekvatne kvalitete. Stoga su znatni napori usmjereni identificiranju i rješavanju uzroka tog problema. Sve veća prijetnja su mikroonečišćivala u vodi, koja se ne uspijevaju u znatnoj mjeri ukloniti u konvencionalnim postrojenjima za obradu otpadnih voda. Među njima poznato je kako farmaceutik diklofenak (DCF) ima...
Uklanjanje diklofenaka iz vode pod simuliranim sunčevim zračenjem uz TiO2-SnS2 nanokompozitni fotokatalizator
Uklanjanje diklofenaka iz vode pod simuliranim sunčevim zračenjem uz TiO2-SnS2 nanokompozitni fotokatalizator
Marija Bradić
Cilj ovog istraživanja je razvoj heterogenog fotokatalitičkog sustava za razgradnju diklofenaka u modelnoj otpadnoj vodi. Diklofenak je nesteroidni, protuupalni lijek i zbog ograničene biorazgradivosti jedan je od najčešće detektiranih farmaceutika u efluentima i površinskim vodama. Lako se bioakumulira u tkivima vodenih organizama te tako ulazi u hranidbeni lanac, a zbog mogućeg štetnog djelovanje na ljudsko zdravlje uvršten je na „watch listu“ Dodatka X Okvirne direktive o...
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz ultra čiste vode u lužnatim uvjetima
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz ultra čiste vode u lužnatim uvjetima
Mateja Ruklić
Lijekovi imaju važnu ulogu u liječenju i prevenciji bolesti u ljudi i životinja, zbog čega njihova prisutnost u okolišu svakodnevno raste. Većina farmaceutika ispušta se kontinuirano putem kanalizacijskog sustava, te ih je zbog njihovog negativnog utjecaja na okoliš neophodno učinkovito ukloniti. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost i mehanizam uklanjanja farmaceutika (sulfagvanidin, trimetoprim, hidrokortizon i albendazol) reverzno osmotskim (RO) i nanofiltracijskim (NF) membranama...
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz voda u kiselim uvjetima
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz voda u kiselim uvjetima
Kristina Vertuš
Prisutnost lijekova u okolišu svakodnevno raste zbog sve veće primjene u zdravstvu i veterini. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost i mehanizam uklanjanja odabranih veterinarskih farmaceutika (sulfagvanidin, trimetoprim, hidrokortizon, prokain · HCl i albendazol) iz voda u kiselim uvjetima RO/NF membranama (XLE, NF, NF270). Učinkovitost uklanjanja farmaceutika iz voda u kiselim uvjetima ovisilo je o veličini pora membrane i veličini farmaceutika, o interakcijama između farmaceutika i...
Uklanjanje farmaceutika iz voda UV-A/TiO2/Fe-ZSM5 procesom
Uklanjanje farmaceutika iz voda UV-A/TiO2/Fe-ZSM5 procesom
Žaklina Đuranec
Danas se širom svijeta koriste velike količine različitih vrsta farmaceutika koji su primarno namijenjeni sprječavanju i liječenju bolesti. Međutim, značajne količine tih farmaceutika završavaju u okolišu putem otpadnih voda iz industrija ili metabolita nakon primjene te se smatraju „novim onečišćivalima“. Zaštita voda, uz kontrolu i smanjenje emisija, podrazumijeva razvoj i primjenu učinkovitih tehnologija obrade voda. Tehnologije temeljene na naprednim oksidacijskim...
Uklanjanje farmaceutika membranskim bioreaktorima
Uklanjanje farmaceutika membranskim bioreaktorima
Jelena Šetinc
Farmaceutici u ulozi "novih onečišćivala", njihova pojava i mehanizmi transporta u okolišu, razvoj analitičkih i separacijskih metoda za otkrivanje, praćenje i nadzor, ekotoksikološki učinci na žive organizme i ekosustave i tehnologije obrade otpadnih voda, pitke vode i krutog, prvenstveno medicinskog, otpada s ciljem sprječavanja njihovog dospijevanja u prirodne recipijente (vodne sustave, zrak i tlo), a posljedično i u žive sustave, tema su brojnih znanstvenih publikacija...
Uklanjanje farmaceutskih mikroonečišćivala
Uklanjanje farmaceutskih mikroonečišćivala
Josipa Dželalija
Problem onečišćenja vode sve je veći, uslijed globalnog industrijskog razvoja i povećanja stanovništva čime očuvanje ograničenih resursa pitke vode postaje jednim od glavnih zadataka čovječanstva. Znatan problem u očuvanju vodenih resursa i općenito ravnoteže ekosustava predstavljaju nova onečišćivala, prirodni i sintetski spojevi s razmjerno nepoznatim interakcijama u ekosustavima, koji se ne uspijevaju dostatno ukloniti konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda. U nova...
Uklanjanje memantina iz vode uz pomoć TiO2-SnS2 nanokompozitnih fotokatalizatora
Uklanjanje memantina iz vode uz pomoć TiO2-SnS2 nanokompozitnih fotokatalizatora
Dora Crmarić
Rast populacije i globalni razvoj rezultiraju sve većim onečišćenjem vodnog okoliša. Veliku opasnost predstavljaju farmaceutska mikroonečišćivala koja su detektirana u otpadnim i pitkim vodama. Među njima potencijalno pripada i memantin, lijek za ublažavanje simptoma Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Memantin iz ljudskog organizma dospijeva u okoliš gotovo nepromijenjen. Veoma je postojan u okolišu i ne podliježe fotolizi izazvanoj direktnim Sunčevim zračenjem. Teško ga je...
Uklanjanje neonikotinoidnih insekticida iz otpadnih voda
Uklanjanje neonikotinoidnih insekticida iz otpadnih voda
Ivana Tepeš
Fotokataliza, a posebno heterogena kataliza u novije vrijeme privlači sve veći interes znanstvenika i stručnjaka koji se bave obradom otpadnih voda i onečišćenog zraka. Zbog brzog industrijskog razvitka i sve veće koncentracije onečišćenja u okolišu raste potreba za razvojem procesa za razgradnju i mineralizaciju organskih onečišćivala u otpadnim vodama i zraku. Iznimno važno područje primjene fotokatalize odnosi se na uklanjanje onečišćujućih tvari iz vode....
Uklanjanje pesticida s NF membranama iz modelnih voda
Uklanjanje pesticida s NF membranama iz modelnih voda
Matea Šibalić
Pesticidi imaju važnu ulogu u zaštiti bilja od različitih nametnika i bolesti. Nažalost, štetočine vrlo brzo stvaraju otpornost na iste, što dovodi do upotrebe sve otrovnijih pesticida, a time i većeg onečišćenja okoliša, posebice vode. S obzirom na kruženje tvari u prirodi i sudionike hranidbenog lanca, pesticidi predstavljaju veliku opasnost posebice za čovjeka, ali i ostatak biljnog i životinjskog svijeta. Iz tog razloga važno je ukloniti ih iz okoliša, a među...
Uloga 1,2,3-triazola kao heteroaromatske gradivne jedinice u koordiniranju na metalne ione
Uloga 1,2,3-triazola kao heteroaromatske gradivne jedinice u koordiniranju na metalne ione
Emina Džanić
1,4-disupstituirani 1,2,3-triazoli sintetiziraju se bakrom kataliziranom azid alkin cikloadicijom (CuAAC, eng. copper catalysed azide alkine cycloaddition), koja je ujedno i najzastupljenija click reakcija. 1,2,3-triazoli se zbog mogućnosti koordiniranja metalnih iona na svoje heteroatome uspješno primjenjuju u dizajnu i razvoju kemijskih senzora za metalne ione. U ovom je radu prikazan pregled triazolnih fluorescentnih senzora za određivanje Zn(II), Al(III), Fe(III), Hg(II) i Cu(II) iona...
Uloga kitozana u regeneraciji tkiva
Uloga kitozana u regeneraciji tkiva
Lucija Štefan
Inženjerstvo tkiva je obećavajuća alternativa konvencionalnim metodama u medicini. U sklopu tog interdisciplinarnog polja, nastoje se naći biomaterijali kompatibilni s tkivom kojeg će zamijeniti i popraviti. Kitozan je često korišten materijal povoljnih svojstava koji se lako oblikuje u različite oblike ili modificira proteinima kao što je fibronektin, sekvencama poput RGD ili umreživanjem s drugim polimerima. Cilj ovog rada bio je dati kratki pregled svojstava kitozana, njegove...

Pages