Pages

Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Ana Kazalac
Novi trendovi u istraživanjima su pronalazak materijala koji bi konkurirali na tržištu svojim dobrim svojstvima, biodegradabilnosti i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Polilaktid je jedan od takvih materijala, koji s dodatkom ugljikovih nanocjevčica može konkurirati na tržištu. U ovom radu provedena su istraživanja utjecaja dodatka različitih masenih udjela funkcionaliziranih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT-COOH; MWCNT-COOC12H25) u polilaktid. Uzorci su zamiješani na...
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline
Vedrana Katić
Razvojem industrije i društvenih zajednica povećava se čovjekov utjecaj na okoliš. Jedan od procesa koji se svakodnevno odvija oko nas i uzrokuje propadanje metala, a može dovesti do onečišćenja okoliša jest korozija. Kako bi se produljio vijek trajanja metalnih konstrukcija, često se primjenjuju različite tehnike zaštite od korozije. Jedna od njih je i modificiranje površine metala samoorganizirajućim monoslojem (SAM) organske kiseline. Molekule koje imaju sposobnost...
Utjecaj pH na sorpciju albendazola
Utjecaj pH na sorpciju albendazola
Antonija Glavač
Albendazol je antihelmintik širokog spektra djelovanja koji se koristi za uklanjanje parazita iz domaćina. Upotrebljava se samostalno ili u kombinaciji s drugim lijekovima. Upotreba ovog lijeka je velika i raširena, a problem leži u njegovu učinku na okoliš. Velik dio farmaceutski aktivnih tvari nakon njihove upotrebe za namijenjenu svrhu biva ispušten u otpadne vode nepromijenjen ili u obliku razgradnih produkata koji se često vrlo teško uklanjaju. Da bi saznali kakav je utjecaj...
Utjecaj pH vrijednosti na mehanizam uklanjanja farmaceutika RO/NF membranama
Utjecaj pH vrijednosti na mehanizam uklanjanja farmaceutika RO/NF membranama
Anita Puškarić
U ovom radu ispitivan je utjecaj pH otopine (pH = 4, 7 i 10) na mehanizam membranskog uklanjanja odabranih farmaceutika: prazikvantela, enrofloksacina i sulfadiazina. Istraživanje je provedeno s komercijalnim reverzno osmotskim i nanofiltracijskim (RO/NF) membranama: XLE, UTC-70HA, BW30, NF, NF90 i NF270. Zadržavanje farmaceutika analizirano je na osnovu njihove veličine molekula, naboja i hidrofilnosti u odnosu na karakteristike membrana. S povećanjem pH vrijednost otopine, povećava se...
Utjecaj pH vrijednosti na redukciju grafen-oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline
Utjecaj pH vrijednosti na redukciju grafen-oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline
Gabrijela Radić
Cilj ovog rada bila je priprema grafena redukcijom grafenova oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline kod različitih pH vrijednosti. Provedena je redukcija grafenova oksida (GO) u grafen (rGO) pri pH vrijednostima 7 i 10 na 80°C korištenjem otopine ekstrakta lista masline (ELM) i vegetacijske vode masline (OMW). Vrijeme redukcije u sva tri slučaja iznosilo je pet sati, a dobiveni su produkti rGO(ELM, pH=7), rGO(ELM, pH=10) i rGO(OMW, pH=10). Tijek redukcije praćen je...
Utjecaj pH vrijednosti na veličinsku raspodjelu pora RO/NF membrana
Utjecaj pH vrijednosti na veličinsku raspodjelu pora RO/NF membrana
Nevena Milčić
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) su tlačni membranski procesi koji se primjenjuju u širokom spektru industrijskih djelatnosti. Membranska karakterizacija je nužna za povezivanje poroznosti sa separacijskim svojstvima membrane. Veličinska raspodjela pora (VRP krivulja) daje kvantitativni opis raspona veličina pora u određenoj membrani i time pruža informaciju o veličini čestica koja može biti zadržana. U ovom radu je ispitivan utjecaj pH vrijednosti 4, 7 i 10 na VRP...
Utjecaj peroctene kiseline na učinkovitost razgradnje farmaceutika u vodi
Utjecaj peroctene kiseline na učinkovitost razgradnje farmaceutika u vodi
Barbara Topolovec
U posljednjem desetljeću, posebice rezultatom proizvodnog procesa ili odlaganjem neupotrijebljenih farmaceutskih proizvoda, zabilježen je kontinuiran unos farmaceutika u okoliš. Glavni izvor farmaceutika su neadekvatno obrađene otpadne vode u kojima su pronađeni tragovi farmaceutika u rasponu koncentracija od ng L^-1 do μg L^-1, ovisno o efikasnosti uklanjanja te predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude i okoliš. Tek nedavno su farmaceutici prepoznati kao onečišćivala okoliša...
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Milica Stevanović
Cilj rada je analizirati proces proizvodnje dušične kiseline, ukazati na probleme uzrokovane emisijom otpadnih plinova te sustavski obraditi tehnološke mogućnosti uklanjanja nastalih problema. U radu je dan osvrt na dušičnu kiselinu, njene karakteristike kao i upotrebu, zatim je dan detaljan pregled postupaka proizvodnje dušične kiseline sa naglašenim prednostima i nedostacima. Najveći problem je nastajanje dušikovih oksida kao nusprodukata u proizvodnji dušične kiseline koji su...
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva memantin hidrogen sulfata u procesu šaržne kristalizacije
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva memantin hidrogen sulfata u procesu šaržne kristalizacije
Ana Čavlina
Zbog nepovoljnog igličastog oblika kristala memantin hidrogen klorida koji je farmaceutski aktivna tvar koja pokazuje aktivnost u liječenju Alzheimerove bolesti, bilo je potrebno naći sol povoljnijeg oblika kristala. Na temelju istraživanja djelovanja i usporedbe s memantin hidrogen kloridom, zbog znatno bolje morfologije kristala i higroskopnosti izabran je memantin hidrogen sulfat. U okviru ovog rada, u procesu šaržne kristalizacije, istražen je utjecaj procesnih parametara te...
Utjecaj različitih metoda ekstrakcije na sastav bioaktivnih spojeva propolisa
Utjecaj različitih metoda ekstrakcije na sastav bioaktivnih spojeva propolisa
Ivana Zorić
U okviru ovog rada uspoređivani su ekstrakti dobiveni različitim metodama ekstrakcije propolisa te njihov sastav i antioksidativna svojstva. Prema ranijim istraživanjima dokazana su razna biološka djelovanja propolisa te se on od davnina koristi u ljekovite svrhe. Propolis je ekstrahiran u različitim otapalima pri različitim reakcijskim uvjetima. Sastav ekstrakata određen je spregnutom metodom plinska kromatografija – masena spektrometrija (GC-MS), dok su ukupni polifenoli određeni...
Utjecaj sastava i debljine katalitičkog sloja na aktivnost monolitnog katalizatora/reaktora
Utjecaj sastava i debljine katalitičkog sloja na aktivnost monolitnog katalizatora/reaktora
Nikolina Kovačev
Hlapljivi organski spojevi (engl. Volatile organic compounds, VOC) toksični su spojevi koji sudjeluju u onečišćenju zraka te imaju nepovoljan utjecaj na ljudsko zdravlje. Zbog toga su razvijeni različiti postupci i tehnologije za uklanjanje VOC-a iz otpadnih plinova i smanjenje njihovih emisija u okoliš. U novije vrijeme u strategijama zaštite okoliša sve veću važnost poprimaju katalitički postupci. U ovom radu izučavana je katalitička oksidacija toluena. Za tu svrhu...
Utjecaj sastava mješavina na svojstva gotovih tableta
Utjecaj sastava mješavina na svojstva gotovih tableta
Matija Gretić
Svojstva koja čine tablete jednim od najboljih oblika gotovih lijekova su jednostavan način primjene i mogućnost preciznog doziranja djelatne tvari u tabletu prilikom proizvodnje kao i u liječenju. Kvalitetnim izborom pomoćnih tvari i primjenom tehnoloških postupaka moguće je oblikovati različite vrste farmaceutskih oblika te utjecati na svojstva gotovih tableta. Cilj ovog rada bio je ispitivanje utjecaja sastava mješavina za tabletiranje na svojstva gotovih tableta i ujednačenost...

Pages