Pages

Spektroskopska karakterizacija pentacikličkih derivata benzimidazola kao senzora za detekciju pH i metalnih kationa
Spektroskopska karakterizacija pentacikličkih derivata benzimidazola kao senzora za detekciju pH i metalnih kationa
Petra Marketin
U ovom radu prikazana je sinteza i spektroskopska karakterizacija pentacikličkih derivata benzimidazola. Za pripravu ciljane molekule korištene su klasične metode organske sinteze dok je posljednji stupanj sinteze potpomognut mikrovalovima. Kondenzacijom spojeva 2 i 3 priređen je aciklički derivat 4. Termičkom ciklizacijom spoja 4 dobiven je ciklički okso derivat 5 koji se prevodi u spoj 6 koji je glavni prekursor za sintezu ciljanog amino supstituiranog cikličkog derivata...
Stability study of selected pharmaceutical formulations
Stability study of selected pharmaceutical formulations
Borna Ferčec
An optimized reversed phase HPLC method, for the stability study of formulations containing prostaglandin E1 and papaverine HCl as main components, was developed. Stability study will be performed at seven time points: t0 (starting point), and then after one, two, three, four, five, and finally, six months. Chromatographic separations were achieved on an Alltima C18 5μ column (250 mm x 4.6 mm, 5 μm) and maintained at room temperature using gradient elution. Mobile phase A was a mixture of...
Stabilnost nanosuspenzija pripravljenih iz niskotemperaturnih eutektičkih otapala
Stabilnost nanosuspenzija pripravljenih iz niskotemperaturnih eutektičkih otapala
Tea Barbaro
Razvoj novih tehnologija i materijala doveo je do mogućnosti uspješnog raspršivanja nanočestica u otapalima koja tako čine nanosuspenzije kao odličan medij za prijenos topline ili tvari sa znatno boljim svojstvima od čistih otapala. Sposobnost nanosuspenzija da poboljšaju transportna svojstva u procesima prijenosa topline i tvari mogla bi doprinijeti energetskoj učinkovitosti različitih industrijskih procesa. Primarni uvjet za ostvarenje spomenutih poboljšanja je priprema...
Stabilnost nanočestica Fe3O4 u modelnim biološkim medijima
Stabilnost nanočestica Fe3O4 u modelnim biološkim medijima
Elizabeta Stojaković
U novije vrijeme Fe3O4 nanočestice (NČ) privlače sve veću pažnju u različitim područjima primjene zbog svojih jedinstvenih fizikalno-kemijskih i magnetskih svojstava. Zbog svoje minimalne toksičnosti te NČ su posebno zanimljive u biomedicini. Za uspješnu primjenu NČ bitna je stabilnost, tj. agregacija u određenom mediju. Na proces agregacije utječe koncentracija samih NČ, ionska jakost, pH i sastav medija (ioni i organske tvari). Najčešće se stabilnost NČ određuje...
Starenje transformatorske izolacije
Starenje transformatorske izolacije
Tamara Fiolić
Transformatori se prema izvedbi dijele na uljne i suhe transformatore. U ovome radu opisani su uljni transformatori kod kojih su namoti međusobno i prema ostalim vodljivim dijelovima izolirani čvrstom izolacijom i uljem. Ulja koja se koriste kao izolacijske tekućine mogu biti esterska i mineralna ulja. Sintetsko estersko ulje je biorazgradljivo i ima veću toplinsku postojanost u usporedbi s mineralnim transformatorskim uljem, a mineralno ulje ima veću oksidacijsku stabilnost u usporedbi...
Statističke metode u zaštiti okoliša
Statističke metode u zaštiti okoliša
Ante Zdrilić
U današnjemu svijetu važnost točnih, pouzdanih i usporedivih mjernih rezultata od velikog je značaja. Statističke metode pomažu iz skupa podataka izdvojiti informaciju, izračunati bitne činjenice na temelju kojih se može opisati proces i donijeti odluka o njegovom usmjeravanju. U procesu utvrđivanja značajnih aspekata okoliša i mjera za poboljšanje, jedan od procesnih koraka je vrednovanje aspekata okoliša. Potrebno je odrediti kriterije i metode kojima će se osigurati...
Struktura i svojstva kationima dopiranog hidroksiapatita za biomedicinsku primjenu - literaturni pregled
Struktura i svojstva kationima dopiranog hidroksiapatita za biomedicinsku primjenu - literaturni pregled
Valeria Marjanović
Kosti svih kralježnjaka su prirodni kompozitni materijali, građeni od karbonatnog hidroksiapatita koji zauzima 65 % ukupne koštane mase, a ostatak mase su organske tvari i voda. U prirodni karbonatni hidroksiapatit ugrađeni su mnogobrojni metalni ioni u različitim masenim postotcima. Mnoga istraživanja usmjerena su na dopiranje hidroksiapatita cinkovim, stroncijevim i magnezijevim ionima u svrhu povećanja osteogenih svojstava umjetno dobivenih materijala za primjene u inženjerstvu...
Struktura i svojstva kompozita sa slojevitim nanopunilima
Struktura i svojstva kompozita sa slojevitim nanopunilima
Tena Jurič
Cilj ovog rada bio je upoznavanje sa strukturom, pripravom i svojstvima polimer/slojevito punilo nanokompozita te pregled rezultata istraživanja svojstava na koje dodatak slojevitih punila ima znatan učinak. Polimerni nanokompoziti sve više privlače pozornost jer pokazuju dramatično poboljšanje svojstava pri vrlo niskim sadržajima punila, u usporedbi s klasičnim mikrokompozitima. U ovom radu navedene su najznačajnije skupine slojevitih punila, te su objašnjeni načini njihove...
Struktura i svojstva sustava polimer/kvantne točke
Struktura i svojstva sustava polimer/kvantne točke
Domagoj Šubarić
Polimerni nanokompoziti kao što su sustavi polimer/kvantne točke u začetcima njihovog istraživanja, prvenstveno su sintetizirani kako bi se pokušala poboljšati svojstva pojedinih komponenti sustava. Ovaj rad daje pregled istraživanja koja se bave sintezom i testiranjem svojstava pojedinih sustava polimer/kvantne točke različitih izvedbi kao što su sustavi polimerni koloidi/kvantne točke, naizmjenični slojevi polimer/kvantne točke, te sustavi s kvantnim točkama u masi polimerima...
Struktura i svojstva voskova
Struktura i svojstva voskova
Marta Žulj
Voskovi su sve krute ili tekuće tvari koje sadrže ugljikovodike, kiseline, alkohole i estere bez obzira na podrijetlo ili način dobivanja. Zbog njihove složene strukture nije ih jednostavno opisati i zato postoje razne podjele voskova. Prema podrijetlu dijele se na prirodne i sintetske. Prirodni voskovi su materijali biljnog ili životinjskog podrijetla a dobivaju se iz različitih sjemenki, povrća, izlučevina pčela i drugih insekata. Svojstva tih materijala razlikuju se od svojstava...
Struktura, svojstva i primjena silana i titanata
Struktura, svojstva i primjena silana i titanata
Petra Štefanec
Sredstva za vezivanje predstavljaju molekulske mostove na međupovršini između dvije faze, kao na primjer anorganskog punila i organske matrice u polimernim kompozitima ili podloge i premaza. Na taj način poboljšava se adhezija između mineralnih punila i polimera ili podloge i premaza i to sniženjem međupovršinske energije, a kod kompozita dodatno i smanjenjem aglomeracije čestica punila što poboljšava njihovu dostupnost molekulama polimera. U primjeni za različite namjene kao...
Sušenje aktivne farmaceutske supstance u sušioniku sa raspršivanjem
Sušenje aktivne farmaceutske supstance u sušioniku sa raspršivanjem
Ana Klobučić
Slaba topljivost i bioraspoloživost novosintetiziranih farmaceutskih molekula uvijek predstavlja izazov pri izradi djelotvornog lijeka. Amorfne čvrste disperzije dobivene sušenjem s raspršivanjem mogu učinkovito nadići te probleme. Sušenje s raspršivanjem je tehnika prevođenja pojne smjese iz kapljevitog u čvrsto stanje uvođenjem otopine u struju vrućeg plina. Procesni uvjeti sušenja imaju veliki utjecaj na granulometrijska i morfološka svojstva te strukturu produkta, a time i...

Pages