Pages

Uloga skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu
Uloga skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu
Aleksandra Putnik
U radu se govori o ulozi skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu, a glavna uloga skladišta prirodnog plina jest mogućnost iskorištavanja prirodnog plina iz skladišta kada imamo veliku potražnju plina. Opisane su karakteristike prirodnog plina, transportnog sustava i oblici podzemnih skladišta plina. U sigurnosti opskrbe prirodnim plinom veliku ulogu imaju transportni sustav i s njime povezana skladišta prirodnog plina. Navedeni su važni projekti, kako za europske zemlje, tako i...
Uloga testa biorazgradnje u  upravljanju otpadnim vodama
Uloga testa biorazgradnje u upravljanju otpadnim vodama
Wanda Plačko
Tvari prisutne u otpadnoj vodi iz farmaceutske industrije mogu potencijalno biti štetne za okoliš. Biološka obrada otpadnih voda jedan je od najčešćih postupaka koji se koriste u obradi otpadnih voda. Kako bi se ocijenilo je li otpadna voda pogodna za biološku obradu, provode se testovi biorazgradnje. U ovom radu proveo se Zahn-Wellensov test biorazgradnje na dvije otpadne vode iz farmaceutske industrije (OV1 i OV2) te na otpadnoj vodi iz farmaceutske industrije nakon obrade s...
Ultrazvučna ekstrakcija farmaceutika iz aktivnog mulja
Ultrazvučna ekstrakcija farmaceutika iz aktivnog mulja
Tajana Horvat
Farmaceutici su kemijske tvari koje se koriste pri liječenju i sprječavanju bolesti kod ljudi i životinja. Nazivaju se "novim onečišćivačima" jer još uvijek ne postoje propisane zakonske doze ispuštanja obrađenih otpadnih voda u okoliš te su još uvijek nedovoljno istraženi. Ipak, danas je postignuta viša svijest o mogućim negativnim utjecajima farmaceutika na cjelokupni živi svijet te je stoga i sve više istraživanja znanstvenika usmjereno na otkrivanje njihova ponašanja u...
Ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja
Ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz uzorka čaja
Iva Šimić
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak optimizacije ultrazvučne ekstrakcije jedanaest pesticida (klorprofam, propizamid, vinklozolin, metolaklor, profenofos, p, p'-DDE, etion, tetradifon, permetrin, δ-lindan te pirimifos etil) međusobno različitih fizikalno–kemijskih svojstava iz čaja pri čemu su dobiveni ekstrakti snimani na plinskom kromatografu vezanom na spektrometar masa. Optimirana metoda je validirana, a dobivene visoke vrijednosti R^2 potvrda su linearnosti ove metode....
Umjetna inteligencija u zaštiti okoliša
Umjetna inteligencija u zaštiti okoliša
Emerik Leaković
Cilj ovoga rada je prikazati opću sliku umjetne inteligencije i objasniti osnovne principe funkcioniranja njenih razvijenijih grana, poput umjetnih neuronskih mreža, evolucijskih algoritama, ekspertnih sustava, računalnog vida i neizrazite logike. Jednostavnim primjerima dan je uvid u funkcioniranje iznimno širokog područja umjetne inteligencije, te je obrazložena potreba za daljnjim istraživanjem i inovacijama na dobrobit cjelokupnog društva. Zaštita okoliša postaje sve značajni...
Upotreba umjetne inteligencije u klasifikaciji analitičkih podataka i prepoznavanju uzoraka ponašanja
Upotreba umjetne inteligencije u klasifikaciji analitičkih podataka i prepoznavanju uzoraka ponašanja
Dorotea Gajdek
Umjetna inteligencija (AI) je skup metoda kojima uređaji obavljanju inteligentne radnje. Glavni problemi, odnosno ciljevi AI, su: razumijevanje, znanje, planiranje, učenje, komunikacija, percepcija te sposobnost manipuliranja te pomicanja objekata. AI koristi veliki broj alata kao što su: metode matematičke optimizacije, logičko zaključivanje, metode bazirane na vjerojatnosti... Područje AI je interdisciplinarno te uključuje računalne znanosti, matematiku, psihologiju, lingvistiku,...
Upravljanje mrežom superkondenzatora
Upravljanje mrežom superkondenzatora
Nikola Mihaljević
U ovom radu provedeno je testiranje serijskog spoja dva komercijalna superkondenzatora (Maxwell BCAP0650) nominalnog kapaciteta 650 F te nominalnog napona 2,7 V. Testiranje se je provodilo opetovanim punjenjem i pražnjenjem serijskog spoja kondenzatora konstantnom strujom od 9 A u području napona od 1,35 – 2,70 V na pojedinom kondenzatoru i to za slučaj kad nema upravljanja serijskog spoja i za slučaj s upravljanjem serijskim spojem kondenzatora. Ovim rješenjem automatski se prilikom...
Usporedba metode laserske difrakcije i analize slike u mjerenju raspodjele veličina čestica
Usporedba metode laserske difrakcije i analize slike u mjerenju raspodjele veličina čestica
Mateja Štanfel
Veličina i raspodjela veličina čestica značajni su u mnogim postupcima farmaceutske industrije, kao što su tabletiranje i granuliranje, budući da o veličini čestica i njihovom obliku ovisi brzina otpuštanja djelatne tvari, a time i bioraspoloživost u organizmu. Cilj ovog rada bio je usporediti metode laserske difrakcije i analize slike pri mjerenju raspodjele veličina čestica praškastog uzorka. Istraživanje je provedeno na 24 uzorka dobivenih usitnjavanjem farmaceutske djelatne...
Usporedba mili i mikroreaktora
Usporedba mili i mikroreaktora
Valentina Dragčević
Mikrostrukturirani reaktori su reaktori koji, za razliku od konvencionalnih reaktora, imaju dijelove reda veličine nekoliko mikrometara ili milimetara. U ovu skupinu ubrajaju se nanoreaktori, mikroreaktori te milireaktori. Nanoreaktori imaju dijelove veličine 1-100 nm, mikroreaktori 100 nm – 1 mm i milireaktori 1-10 mm [1]. Strukturne jedinice mikrostrukturiranih reaktora su mikrokanali, koji su unutarnjih dimenzija nekoliko mikrometara [2]. Uslijed velikog odnosa površine i volumena...
Usporedba različitih tipova reaktivacije kompozitnih fotokatalizatora za obradu voda
Usporedba različitih tipova reaktivacije kompozitnih fotokatalizatora za obradu voda
Antonija Tomić
Zbog potencijalnog negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje nekoliko je farmaceutika, među kojima i diklofenak (DCF), uključeno na tzv. „watch“ listu u sklopu Okvirne direktive o vodama 2013/39/EU. Iz tih razloga javlja se potreba za istraživanjem učinkovitih ali i ekološki prihvatljivih metoda obrade u svrhu uklanjanja farmaceutika i ostalih prioritetnih tvari iz voda pri čemu napredni oksidacijski procesi pokazuju veliki potencijal. Cilj ovoga rada bio je utvrditi...
Usporedba standardne i DSG tehnologije solarne termalne elektrane
Usporedba standardne i DSG tehnologije solarne termalne elektrane
Andreja Osonički
Radom je prikazana usporedba standardne tehnologije solarnih termalnih elektrana koje kao radni fluid koriste ulja, takvi sustavi su komercijalno primjenjivi, imaju jednofazne protoke i lako se skaliraju; te nove tehnologije solarnih termalnih elektrana tzv. Direct Steam Generator (DSG). Standardni sustavi solarnih termalnih elektrana, zbog nestabilnosti ulja, ne mogu raditi na većim temperaturama od 400 °C, a što onda ima implikacije na smanjenje njihove efikasnosti, dok korištenje ulja...
Usporedna rendgensko-difrakcijska analiza glina
Usporedna rendgensko-difrakcijska analiza glina
Martina Budimir
Tri uzorka glina: TWVA, VB i Stanari, istraživana su metodom rendgenske difrakcijske analize. U svrhu nedvojbene identifikacije minerala glina koje uzorci sadrže provedene su analize izvornih uzoraka, uzoraka termički obrađenih pri temperaturi od 350 i 550 °C te uzoraka obrađenih s etilen glikolom. Utvrđeno je da se uzorak TWVA sastoji od kvarca, kaolinita i muskovita; uzorak VB od kvarca, kristobalita, montmorilonita i glinenca te uzorak Stanari od kvarca, montmorilonita i kaolinita....

Pages