Pages

Metode ugradnje lijeka u polimerne mikročestice
Metode ugradnje lijeka u polimerne mikročestice
Lucija Vlahović
Kitozan je jedini prirodni polimer polikationske prirode kojeg svojstva poput biokompatibilnosti, biorazgradljivosti i netoksičnosti čine idealnim za upotrebu u poljoprivredi, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, pročišćavanju otpadnih voda, tkivnom inženjerstvu te kao sustav za dostavu lijekova. Ovisno o primjeni, moguće je pripremiti materijale na temelju kitozana u obliku emulzija, filmova te mikro- i nano-čestica koje su se pokazale kao idealni dostavljači lijekova. Kako bi...
Metode uklanjanja i razgradnje perfluoriranih spojeva u vodama
Metode uklanjanja i razgradnje perfluoriranih spojeva u vodama
Veronika Stepan
Perfluorirani spojevi (engl. perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances - PFAS) antropogeni su organski spojevi koji se koriste kao sredstva za odbijanje vode, prljavština ili masti te kao zaštitni premazi i sprejevi. Zabrinutost oko perfluoriranih spojeva raste zbog njihove postojanosti, trajnosti, toksičnosti i otpornosti. Bioakumuliraju se u okolišu te su poznatiji pod nazivom „vječne kemikalije“. Naizgled korisni spojevi s vremenom pokazuju svoju negativnu stranu i postaju...
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Katarina Andlar
Onečišćenje vode teškim metalima danas je postao jedan od najozbiljnijih ekoloških problema u svijetu. Većina teških metala toksična je i kancerogena te predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskom zdravlju i vodenom okolišu. S ciljem zaštite okoliša i ljudi te zbog strogih propisa, primjenom različitih metoda nastoji se postići učinkovito uklanjanje teških metala iz otpadnih voda. U ovom radu opisana je primjena različitih metoda uklanjanja teških metala iz otpadnih voda. Neke...
Metode vođenja kontinuiranog procesa destilacije
Metode vođenja kontinuiranog procesa destilacije
Josip Jazbec
Destilacija je separacijski proces kod kojeg se kapljevita smjesa razdvaja do pojedinačnih komponenti željene čistoće. Proces destilacije provodi se u destilacijskim kolonama, sustavima koje je potrebno voditi putem više manjih regulacijskih sustava, kako bi dobili proizvod željene čistoće. Cilj rada je opisati osnovne metode kojima se regulira tlak, temperatura, sastav i bilanca tvari u kontinuiranoj destilacijskoj koloni. Najvažnija varijabla koju reguliramo je tlak zbog njegovog...
Metode za određivanje toksičnosti mikroonečišćivala u vodi
Metode za određivanje toksičnosti mikroonečišćivala u vodi
Lucija Anzulović
Mikroonečišćivala su sveprisutna u vodenom okolišu što je rezultat suvremenog načina života. U vodenim tijelima pojavljuju se u vrlo niskim koncentracijama kao organska ili anorganska kemijska onečišćenja. Iako je većina ovih spojeva prisutna u niskim koncentracijama, mnogi od njih izazivaju znatne toksikološke učinke, osobito kada su prisutni kao komponente složenih smjesa. Cilj ovog rada je istraživanjem znanstvene literature dati opsežni prikaz različitih metoda za...
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Dražen Tumara
U radu je dan pregled zakonodavnog okvira vezanog uz problem klimatskih promjena, posebno onog dijela koji je bitan za razvoj metodologije izračuna emisija ugljikovog dioksida. Definirana je uloga metodologija izračuna emisija ugljikovog dioksida u smanjenju ukupnih emisija u sklopu Kyoto protokola. Jedna od obveza članica potpisnica Kyoto protokola je uspostavljanje Nacionalnog inventara stakleničkih plinova. Radi se o godišnjem proračunu emisija stakleničkih plinova na definiranom...
Mezoporozna silika-priprava i primjena
Mezoporozna silika-priprava i primjena
Patricia Mijić
Razvojem novih materijala, krajem dvadesetog stoljeća došlo se do otkrića mezoporozne silike. Mezoporozna silika ističe se zbog karakteristične velike specifične površine, izvrsne biokompatibilnosti te umreženih pora. Također se odlikuje kontroliranim i ciljanim otpuštanjem tereta pohranjenih unutar pora. Pri različitim uvjetima sinteze, dobivaju se različite vrste mezoporozne SiO2 koji se razlikuju po strukturi i morfologiji. U ovom radu obrađeno je istraživanje u okviru...
Mezoporozni SiO2
Mezoporozni SiO2
Petra Blazinić
Istraživanja o mezoporoznim materijalima i njihovoj biomedicinskoj i biološkoj primjeni doživjela su veliki porast tijekom posljednjih nekoliko godina. Razvijaju se različite metode pripreme i modifikacije mezoporoznog SiO2 jer kontrolirana sinteza ima veliki utjecaj na njegova svojstva i primjenu. Na području bioaplikacije mezoporozni SiO2 ima veliki potencijal u dostavi lijekova, oslikavanju stanica, optičkim i elektrokemijskim biosenzorima, imobilizaciji enzima, sorpciji i...
Međudjelovanja na međupovršini polimer-punilo
Međudjelovanja na međupovršini polimer-punilo
Mihaela Trček
Svojstva višefaznih sustava kao što su polimeri punjeni anorganskim česticama ovise o sastavu, morfologiji i svojstvima pojedinih konstituenata kao i o prirodi interakcija (adheziji) na međupovršini polimer/punilo. U ovom radu cilj je bio istražiti utjecaj neobrađenog Aerosil 200 i heksadecil silanom obrađenog, R816 nanopunila, amorfne pirogene silike na svojstva kompozita s polistirenom visoke udarne žilavosti (HIPS). HIPS+nano-SiO2 kompoziti pripravljeni su s 0,5; 1; 3 i 5%...
Međusobno djelovanje mikroplastike i farmaceutika u okolišu
Međusobno djelovanje mikroplastike i farmaceutika u okolišu
Hana Narančić
Plastika je materijal u širokoj upotrebi dugi niz godina. Najčešće se koristi kao ambalaža, ali nalazimo ju i u odjeći, dječjim igračkama, elektroničkim uređajima, automobilima i proizvodima za jednokratnu upotrebu. Velika praktična primjena dovodi do stvaranja golemih količina plastičnog otpada u okolišu. Veći komadi plastike se usitnjavaju u manje pod djelovanja sunčeve svjetlosti, morske vode i vjetrova. Mikroplastika predstavlja veliku opasnost za ekosustav i ljudsko...
Međusobno djelovanje mikroplastike i pesticida u okolišu
Međusobno djelovanje mikroplastike i pesticida u okolišu
Marta Krasić
Mikroplastika i pesticidi imaju štetan utjecaj na okoliš. Koncentracija mikroplastike u vodenom okolišu rast će u nadolazećim godinama, uglavnom kao posljedica povećane proizvodnje plastike, lošeg upravljanja plastičnim otpadom, priljevom mikrogranula iz industrije i proizvoda široke potrošnje putem otpadnih voda i razgradnje velikog plastičnog otpada. Zbog svoje hidrofobne površine, mikroplastika može adsorbirati i koncentrirati hidrofobna organska onečišćivala. Smanjenjem...
Migracija metala u vodeni medij iz reciklirane plastike
Migracija metala u vodeni medij iz reciklirane plastike
Matej Viljevac
Uporaba plastike na globalnoj razini raste, a recikliranje se smatra ključnim za očuvanje resursa i zatvaranja ciklusa materijala. Prilikom recikliranja može doći do narušavanja strukture polimera. Plastika može biti sastavljena od raznih polimera i sadržavati različite tvari koje se dodaju kako bi se poboljšala svojstva plastike (aditivi). Pojedine tvari mogu migrirati iz reciklirane plastike u vodeni medij poput metala koji su sastavni dio aditiva. Cilj rada je ispitati razlike u...

Pages