Pages

Priprema PCL/n TiO2 vlakana tehnikom elektropredenja
Priprema PCL/n TiO2 vlakana tehnikom elektropredenja
Dajana Puljić
Elektropredenje je postupak priprave nanovlakana iz mlaza kapljevine u elektrostatičkom polju. Tehnikom elektropredenja moguće je proizvesti kontinuirana vlakana nanometarskih dimenzija iz različitih vrsta polimera. Mikro- i nano-strukturirani vlaknasti mat na osnovi polikaprolaktona (PCL) u koji su dodane mikro- i nano-čestice TiO2 te titanijeve nanocijevi u udjelu od 0,5 mas % pripravljene su postupkom elektropredenja iz otopine dobivene otapanjem PCL-a u otapalima N,...
Priprema TPU/nTiO2 vlakana elektropredenjem: primjena u tekstilnoj industriji
Priprema TPU/nTiO2 vlakana elektropredenjem: primjena u tekstilnoj industriji
Mijo Grbavac
Elektropredenje kao relativno novija tehnika i pojavom nanotehnologije nalazi sve veću primjenu u industriji. Razlog tome je mogućnost priprave vlakana nano dimenzija. Nanovlakna imaju bolja svojstva od vlakana dobivenih konvencionalnim metodama. Prednost elektropredenja je svestranost u primjeni u raznim područjima kao što su biosenzori, filtracija, inženjerstvo tkiva, medicina itd. Vlakna se dobivaju podvrgavanjem otopine ili taline polimera električnom polju. Najveći problem kod...
Priprema ZnO/PANI nanokompozita i njegova primjena u fotokatalitičkoj razgradnji bojila
Priprema ZnO/PANI nanokompozita i njegova primjena u fotokatalitičkoj razgradnji bojila
Ivana Živković
U radu provedena je in-situ sinteza polianilina (PANI) u prisustvu ZnO katalizatora za pripravu ZnO/PANI nanokompozitnog fotokatalizatora za katalitičko pročišćavanje otpadnih voda. Sinteza PANI polimera provedena je na različitim uvjetima, tj. modificiran je postupak in-situ sinteze tako da je prvo kratko sintetiziran čisti PANI polimer, a kasnije je nastavljena in-situ sinteza u prisustvu ZnO nanočestica. Također, varirano je vrijeme polimerizacije; 90 min; 120 min i 180 min....
Priprema biomaziva u ionskoj kapljevini
Priprema biomaziva u ionskoj kapljevini
Mirna Kovač
Cilj ovog rada bio je istražiti najbolje uvjete za sintezu biomaziva izoamil oleata enzimatskom esterifikacijom izoamil alkohola i oleinske kiseline. Reakcija je provedena uz prisustvo Candida antarctica lipaze B. Reakcija je također testirana u inkubator miješalici u n-heksanu i dvije ionske kapljevine; 1-butil-3-metilimidazol heksafluorofosfatu ([BMIM] PF6) i 1-butil-3-metilimidazol tetrafluoroboratu ([BMIM] BF4) pri različitim temperaturama (30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C). Koristeći...
Priprema ekstrakata lista masline za kozmetičku primjenu
Priprema ekstrakata lista masline za kozmetičku primjenu
Petra Marketin
Lišće masline, jedne od najrasprostranjenijih biljaka Mediterana, bogato je različitim bioaktivnim komponentama. Jedni od značajnijih bioaktivnih komponenata prisutnih u lišću su polifenolni spojevi. Polifenolni spojevi pokazuju potencijalno dobar učinak na ljudsko zdravlje zbog antioksidativnih, protuupalnih, antialergenih, antivirusnih, analgetskih i antipiretskih svojstva zbog čega se istražuje njihova primjena u kozmetičke, medicinske i prehrambene svrhe. U ovom radu ispitana...
Priprema i ispitivanje fotokatalitičke aktivnosti fotokatalizatora aktivnih pod Sunčevim zračenjem
Priprema i ispitivanje fotokatalitičke aktivnosti fotokatalizatora aktivnih pod Sunčevim zračenjem
Dorotea Piškor
Sve veća prisutnost farmaceutika u okolišu izaziva zabrinutost istraživača, stoga se pokušava pronaći adekvatan način smanjenja takvog onečišćenja. Jedan od razloga za zabrinutost uslijed prisutnosti antibiotika u okolišu općenito je razvoj rezistentnih sojeva patogenih bakterija. Napredne oksidacijske tehnologije, a osobito fotokatalitički procesi, su perspektivno rješenje za uklanjanje farmaceutskih onečišćivala iz otpadnih voda. Titanijev dioksid (TiO2) kao...
Priprema i karakterizacija PE/PCL mješavina
Priprema i karakterizacija PE/PCL mješavina
Ana Čondrić
Cilj ovog rada bio je pripremiti i karakterizirati LDPE/ PCL mješavine s naglaskom na primjenu kao ambalažnog materijala, te odrediti samu mješljivost mješavina različitih masenih omjera. Mješavine polietilena niske gustoće (LDPE) i polikaprolaktona (PCL) u različitim omjerima (100/0, 90/10, 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 i 0/100 mas%) pripravljene su umješavanjem u Brabender gnjetilici. Uzorci mješavina dobiveni su prešanjem na hidrauličkoj preši. Upotreba nerazgradivih polimera...
Priprema i karakterizacija elektroispredenih nosača za regeneraciju kože i oka
Priprema i karakterizacija elektroispredenih nosača za regeneraciju kože i oka
Miroslav Štos
Elektroispredanje je postupak proizvodnje nanovlakana pomoću elektrostatskih sila. Ljudsko tkivo sklono je oštećenju. Manje rane, ogrebotine i iščašenja, pa čak i blaži lomovi kostiju lako zarastaju. Problem su potpuno oštećeni organi koji gube funkciju, kao i veliki lomovi kostiju. U rješavanju ovog problema pomaže tkivno inženjerstvo. Tkivno inženjerstvo i proizvodnja funkcionalnih tkiva i organa dio su modernih biomedicinskih istraživanja i primjena. U tkivnom inženjerstvu...
Priprema i karakterizacija kompozita polietilena s metalnim oksidima
Priprema i karakterizacija kompozita polietilena s metalnim oksidima
Nika Horvat
Kompozitni materijali s polimernom matricom sve češće zamjenjuju mnoge klasične materijale. Modifikacija svojstava polimerne matrice može se ostvariti dodatkom metalnih oksida kao punila te se na taj način dobivaju kompozitni materijali željenih svojstava. Modifikacija ovisi o vrsti metalnih oksida, veličini i raspodjeli čestica te o masenom udjelu dodatka. U ovom su radu pripremljeni uzorci kompozita polietilena niske gustoće (LDPE) s različitim vrstama metalnih oksida: PE +...
Priprema i karakterizacija mješavina polietilena s termoplastičnim škrobom
Priprema i karakterizacija mješavina polietilena s termoplastičnim škrobom
Romana Zovko
Danas se kao ambalažni materijali uglavnom koriste sintetski polimerni materijali dobiveni iz nafte. Masovno iskorištavanje nafnih sirovina uzrokuje globalne klimatske promjene i osim toga, njihove raspoložive količine su ograničene, a dobiveni sintetski polimerni materijali nerazgradivi zbog čega dolazi do gomilanja ambalažne „plastike“ u okolišu. Iz tih je razloga tema brojnih znanstvenih radova razvoj biorazgradivih polimernih materijala iz obnovljivih izvora. Njihova primjena...
Priprema i karakterizacija polipirol/TiO2 nanokompozita za fotokatalizu
Priprema i karakterizacija polipirol/TiO2 nanokompozita za fotokatalizu
Sandra Jurčić Vrđuka
U rada su istraživani uvjeti sinteze vodljivog polimera polipirola (PPy) te sinteze in-situ nankompozitnih fotokatalizatora (PPy/Ti), PPy uz prisustvo nanočestica titanijeva dioksida (TiO2). Uvjeti sinteze bili su jednaki onima za čisti PPy. Struktura molekula PPy modificirana je tako da su uzorci sintetizirani uz različitu koncentraciju oksidansa (željezova klorida), te različito vrijeme sinteze (90 i 180 min). Efikasnost fotokatalitičke razgradnje organskog azo bojila (Reactive Red...
Priprema i karakterizacija polisiloksanskih gelova
Priprema i karakterizacija polisiloksanskih gelova
Gabrijela Prišćan
Polisiloksani su svestrani materijali od kojih mnogi imaju izvrsna kemijska, fizička i električna svojstva. Cilj ovog rada bio je pripremiti i okarakterizirati neke polisiloksanske gelove. Gelovi su pripremljeni reakcijom poli(dimetil-siloksan) diglicidil etera s odabranim alifatskim diaminima: etilendiaminom (EDA), dietilentriaminom (DETA), trietilentetraminom (TETA) i 1,3-diamino-2-propanolom (DAP). Svi diamini reagiraju s PDMS-DGE i tvore čvrste i fleksibilne prozirne bezbojne gelove....

Pages