Pages

Utjecaj usporivača na hidrataciju portland cementa
Utjecaj usporivača na hidrataciju portland cementa
Ana Reiter
U ovom radu ispitan je utjecaj komercijalnog usporivača vezanja Cementol Retard R2 na hidrataciju portland cementa. Hidratacijska aktivnost uzoraka praćena je metodom kalorimetrije. Karakterizacija uzoraka provedena je rendgenskom difrakcijskom analizom. Određivan je razvoj čvrstoća na tlak i savijanje pripremljenih uzoraka tijekom 3, 7 i 28 dana hidratacije, te je ustanovljena korelacija postignutih tlačnih čvrstoća i napredovanja hidratacije.
Utjecaj uvjeta kemijske depozicije na morfologiju ZnO slojeva
Utjecaj uvjeta kemijske depozicije na morfologiju ZnO slojeva
Ivana Bukovčan
U ovom radu eksperimentalno su ispitani utjecaji vanjskih uvjeta (temperature, koncentracije početne otopine i vremena stajanja) na morfologiju prevlaka cinkova oksida (ZnO) dobivenih metodom taloženja iz otopine. Prevlake su dobivene iz alkoholne otopine cinkova acetata u metanolu uz nastajanje slojevitog hidroksida, cinkova hidroksi acetata. Dobivene su čestice cvjetićave strukture, mikrometarskih veličina. Rendgenska difrackijska analiza dobivenih prevlaka pokazala je da svi uzorci,...
Utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju ZrO2 stabiliziranog itrijem
Utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju ZrO2 stabiliziranog itrijem
Lidija Brcković
Istraživan je utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju cirkonijeva dioksida stabiliziranog itrijem, pa su u tu svrhu pripremljeni uzorci sol-gel postupkom i mehanokemijskom pripremom. Osim toga kod sol-gel postupka ispitivan je utjecaj prisutnosti Al2O3 (0 % i 20 %) te prethodnog mljevenja na kristalizaciju prašaka, dok je prilikom mehanokemijske pripreme proučavan utjecaj udjela Al2O3 (10, 20 i 30 %). Prašci su kalcinirani na temperaturama 400 – 1200 °C, a prešane su i tablete koje...
Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Martina Perlog
Cinkov oksid smatra se jednim od najboljih fotokatalizatora s obzirom na njegovu efikasnost i cijenu. Pokazuje veliku učinkovitost na ultraljubičastom (UV) zračenju pa se nastoji modificirati da bi se dobio novi fotokatalitički materijal koji bi apsorbirao cijeli ili barem veći dio Sunčeva zračenja, a ne samo ultraljubičasti dio. Cilj ovog rada bio je dobiti optimalnu količinu vodljivog polimera u kompozitnom materijalu koja će, u kombinaciji sa ZnO, omogućiti učinkovitu...
Utjecaj veličine čestica na sinteriranje keramičkih tijela
Utjecaj veličine čestica na sinteriranje keramičkih tijela
Nikolina Kovačev
Raznolikost upotrebe keramike navelo je mnoge znanstvenike da rade na postizanju što boljih značajki keramičkih tijela te istovremeno da otklone nedostatke, pogotovo krhkost keramike. Stoga je detaljno proučavan proces kojim nastaju keramička tijela –sinteriranje. U ovom radu opisana je podjela keramike, njezine značajke, proces sinteriranja keramike kao najvažniji za njezinu proizvodnju te su navedeni primjeri iz literature koji opisuju istraživanje utjecaja raspodjele veličine...
Utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva LDPE/PCL mješavina
Utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva LDPE/PCL mješavina
Luka Benić
Cilj ovoga rada bio je pripremiti i karakterizirati LDPE/PCL mješavine u različitim omjerima te odrediti utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva mješavina. Karakterizacija LDPE/PCL mješavina napravljena je s naglaskom na toplinska svojstva mješavina. Mješavine polietilena niske gustoće (LDPE) i polikaprolaktona (PCL) pripravljene su u različitim omjerima: 100/0, 90/10, 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 i 0/100 mas %. LDPE/PCL mješavine pripravljene su umješavanjem u laboratorijskoj...
Uvećanje sušionika s fluidiziranim slojem
Uvećanje sušionika s fluidiziranim slojem
Dario Klarić
Prilikom uvećanja procesa potrebno je provesti eksperimente u više geometrijski sličnih uređaja, nakon čega slijedi određivanje kriterija uvećanja. Dimenzijska analiza se ne može uspješno primijeniti na sušenje zbog utjecaja velikog broja parametara na kinetiku sušenja i zbog istovremenog odvijanja procesa prijenosa količine gibanja, topline i tvari. Kompleksna hidrodinamika fluidiziranog sloja često dovodi do neujednačenih hidrodinamičkih uvjeta strujanja. Režim strujanja...
Učinak dodatka ugljikovih nanocjevčica na vodljivost polimera
Učinak dodatka ugljikovih nanocjevčica na vodljivost polimera
Ivan Pucko
Polimerni nanokompoziti su novi pripadnici skupine kompozitnih materijala koji zbog svojih specifičnosti i još uvijek neistraženih mogućnosti privlače pozornost kako industrije, tako i znanosti. Nanopunila koja pokazuju najbolje karakteristike u kombinaciji s polimernim matricama su ugljikove nanocjevčice zbog iznimnih mehaničkih i električnih svojstava. U ovom završnom radu istraživan je utjecaj dodatka ugljikovih nanocjevčica na vodljivost polimera. Iz pregleda rezultata...
Učinak kvantnomehaničkog tuneliranja u radu tranzistora
Učinak kvantnomehaničkog tuneliranja u radu tranzistora
Daniel Galov
Tranzistor predstavlja temelj svijeta mikroelektronike. Ova naprava omogućava funkcioniranje svih ostalih tehničkih naprava i samim time je nezamjenjiv čimbenik u daljnjem razvoju i usavršavanju tehnologije. Cilj ovog rada je povezivanje kvantne kemije s mikroelektronikom i upoznavanje s tzv. kvantim tranzistorom ili tranzistorom s efektom tuneliranja koji predstavlja, po svim empirijskim dokazima i istraživanjima koja su učinjena, novo poglavlje u optimizaciji rada svih tehnoloških...
Učinak nanopunila na toplinsku stabilnost polimera
Učinak nanopunila na toplinsku stabilnost polimera
Lucija Krmek
Cilj ovog rada bio je upoznati se s najvažnijim vrstama nanopunila i njihovim učincima na toplinsku stabilnost polimera, koji su prikazani istraživanjima brojnih znanstvenika, temeljenih na termogravimetrijskim rezultatima i analizama. Polimerni nanokompoziti pokazuju znatno bolja svojstva u usporedbi s čistim polimerom ili klasičnim kompozitom zahvaljujući dispergiranosti punila na nanorazini. Dosadašnja istraživanja pokazala su da dodatak nanopunila ima uglavnom pozitivan učinak...
Učinkovitost razgradnje 17 ß-estradiola u vodi UV-A/FeZSM5 procesom
Učinkovitost razgradnje 17 ß-estradiola u vodi UV-A/FeZSM5 procesom
Valentino Sambolek
Razni farmaceutici, aktivne farmaceutske supstance i biološki aktivni spojevi nalaze se u okolišu te predstavljaju opasnost po ljude, biljke i životinje. Estrogen 17 ß-estradiol (E2) je supstanca koja je nepoželjna u okolišu zbog svojeg djelovanja na hormonski sustav živih organizama. Sukladno tome, Europska Unija je svrstala ovaj spoj tijekom zadnje prioritizacije na tzv. "watch list", tj. na listu spojeva sa potencijalno štetnim djelovanjem koji trebaju biti praćeni u okolišu....
Učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/FeZSM5/H2O2 procesom
Učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/FeZSM5/H2O2 procesom
Joško Barbarić
Farmaceutici u okolišu, tzv. "nova zagađivala", zaokupljaju pozornost znanstvenika zbog spoznaje o njihovoj potencijalnoj opasnosti i negativnim učincima na cjelokupni živi svijet. Porastom proizvodnje i potrošnje farmaceutika na globalnoj razini raste njihova koncentracija u okolišu, a samim time i opasnost po okoliš u cjelini. Konvencionalne metode obrade industrijskih i komunalnih otpadnih voda su često nedovoljno učinkovite, stoga je njihova primjena u svrhu uklanjanja...

Pages