Pages

Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Milica Stevanović
Cilj rada je analizirati proces proizvodnje dušične kiseline, ukazati na probleme uzrokovane emisijom otpadnih plinova te sustavski obraditi tehnološke mogućnosti uklanjanja nastalih problema. U radu je dan osvrt na dušičnu kiselinu, njene karakteristike kao i upotrebu, zatim je dan detaljan pregled postupaka proizvodnje dušične kiseline sa naglašenim prednostima i nedostacima. Najveći problem je nastajanje dušikovih oksida kao nusprodukata u proizvodnji dušične kiseline koji su...
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva memantin hidrogen sulfata u procesu šaržne kristalizacije
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva memantin hidrogen sulfata u procesu šaržne kristalizacije
Ana Čavlina
Zbog nepovoljnog igličastog oblika kristala memantin hidrogen klorida koji je farmaceutski aktivna tvar koja pokazuje aktivnost u liječenju Alzheimerove bolesti, bilo je potrebno naći sol povoljnijeg oblika kristala. Na temelju istraživanja djelovanja i usporedbe s memantin hidrogen kloridom, zbog znatno bolje morfologije kristala i higroskopnosti izabran je memantin hidrogen sulfat. U okviru ovog rada, u procesu šaržne kristalizacije, istražen je utjecaj procesnih parametara te...
Utjecaj različitih metoda ekstrakcije na sastav bioaktivnih spojeva propolisa
Utjecaj različitih metoda ekstrakcije na sastav bioaktivnih spojeva propolisa
Ivana Zorić
U okviru ovog rada uspoređivani su ekstrakti dobiveni različitim metodama ekstrakcije propolisa te njihov sastav i antioksidativna svojstva. Prema ranijim istraživanjima dokazana su razna biološka djelovanja propolisa te se on od davnina koristi u ljekovite svrhe. Propolis je ekstrahiran u različitim otapalima pri različitim reakcijskim uvjetima. Sastav ekstrakata određen je spregnutom metodom plinska kromatografija – masena spektrometrija (GC-MS), dok su ukupni polifenoli određeni...
Utjecaj sastava i debljine katalitičkog sloja na aktivnost monolitnog katalizatora/reaktora
Utjecaj sastava i debljine katalitičkog sloja na aktivnost monolitnog katalizatora/reaktora
Nikolina Kovačev
Hlapljivi organski spojevi (engl. Volatile organic compounds, VOC) toksični su spojevi koji sudjeluju u onečišćenju zraka te imaju nepovoljan utjecaj na ljudsko zdravlje. Zbog toga su razvijeni različiti postupci i tehnologije za uklanjanje VOC-a iz otpadnih plinova i smanjenje njihovih emisija u okoliš. U novije vrijeme u strategijama zaštite okoliša sve veću važnost poprimaju katalitički postupci. U ovom radu izučavana je katalitička oksidacija toluena. Za tu svrhu...
Utjecaj sastava mješavina na svojstva gotovih tableta
Utjecaj sastava mješavina na svojstva gotovih tableta
Matija Gretić
Svojstva koja čine tablete jednim od najboljih oblika gotovih lijekova su jednostavan način primjene i mogućnost preciznog doziranja djelatne tvari u tabletu prilikom proizvodnje kao i u liječenju. Kvalitetnim izborom pomoćnih tvari i primjenom tehnoloških postupaka moguće je oblikovati različite vrste farmaceutskih oblika te utjecati na svojstva gotovih tableta. Cilj ovog rada bio je ispitivanje utjecaja sastava mješavina za tabletiranje na svojstva gotovih tableta i ujednačenost...
Utjecaj sastava vode na fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina
Utjecaj sastava vode na fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina
Elena Josić
Sve većom upotrebom farmaceutika povećava se njihova prisutnost u okolišu gdje se, zbog različitih fizikalno-kemijskih svojstava, mogu nalaziti u vodama ili se vežu na tlo i sediment. Kada dođu u okoliš, farmaceutici podliježu različitim procesima: biološkoj razgradnji, te hidrolizi i fotolizi. Za farmaceutike koji nisu podložni biološkoj razgradnji ni hidrolizi, najznačajniji put razgradnje predstavlja direktna i indirektna fotoliza. Rezultat navedenih procesa vodi smanjenju...
Utjecaj stanja disperznosti na reološka svojstva prašaka
Utjecaj stanja disperznosti na reološka svojstva prašaka
Mateja Marolt
Cilj ovog rada bio je odrediti raspodjelu veličina čestica, kut mirovanja, nasipnu gustoću, gustoću nakon potresanja te indekse koji pokazuju svojstva tečenja prašaka i mješavina prašaka. Na temelju dobivenih podataka određene su karakteristike prašaka i karakteristike mješavina tih prašaka. U eksperimentu je korišteno sedam komponenata iz kojih je pripremljeno sedam različitih mješavina prašaka. Kao osnovna komponenta u svim mješavinama korištena je granulirana saharoza...
Utjecaj strukture filma organske kiseline na djelotvornost korozijske zaštite
Utjecaj strukture filma organske kiseline na djelotvornost korozijske zaštite
Mario Petričević
Cilj ovog rada bio je pripremiti i karakterizirati različite strukture filmova stearinske kiseline na oksidiranoj metalnoj površini te ispitati u kolikoj mjeri nastali filmovi štite metale nehrđajući čelik i leguru bakra i nikla od korozijskog djelovanja simulirane morske vode. Prednost primjene samoorganizirajućih slojeva, koji se formiraju adsorpcijom iz otopina dugolančanih organskih kiselina na površinu oksidom prekrivenog metala je ta što nemaju štetan utjecaj na okoliš i...
Utjecaj strukture površinski aktivne tvari na elektrokemijsko raslojavanje grafita
Utjecaj strukture površinski aktivne tvari na elektrokemijsko raslojavanje grafita
Kristina Ivić
Zadatak ovog rada bio je provesti elektrokemijsko raslojavanje prirodnog grafita s ciljem dobivanja grafenske strukture. Kao elektroliti korištene su 0,1 mol dm^-3 vodene otopine natrijevog dodecil benzen sulfonata (SDBS) i natrijevog dodecil sulfata (SDS). Polarizacija je provedena naizmjence kod pozitivnih i negativnih potencijala korištenjem dvoelektrodnog sustava pri naponima od 2,5 V, 2,8 V, 3,0 V i 3,2 V gdje je grafitna elektroda spojena kao anoda te pri naponu od 2,8 V gdje je...
Utjecaj termičke regeneracije fotokatalizatora na razgradnju diklofenaka u vodi TiO2/FeZSM5 procesom uz simulirano sunčevo zračenje
Utjecaj termičke regeneracije fotokatalizatora na razgradnju diklofenaka u vodi TiO2/FeZSM5 procesom uz simulirano sunčevo zračenje
Matea Markus Marinić
Povećanjem broja stanovnika razvija se industrija, što uzrokuje nastajanje sve veće količine otpada koji može narušiti biološku ravnotežu ekosustava. Poseban problem predstavljaju industrijske otpadne vode zbog toga što sadrže teške metale i teško razgradive toksične organske spojeve uključujući i farmaceutike. Farmaceutici su dizajnirani s ciljem specifičnog djelovanja u biološkim ekosustavima te ukoliko dospiju u okoliš, predstavljaju problem zbog mogućeg štetnog...
Utjecaj ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliamida
Utjecaj ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliamida
Nicol Šorgo
Polimerni nanokompoziti područje su brojnih istraživanja zbog svojih poboljšanih svojstava u odnosu na klasične polimerne materijale i kompozite što im omogućuje široku primjenu. Takva svojstva im omogućuju nanopunila koja zbog svojih dimenzija i strukture sama posjeduju izvanredna svojstva. U ovom radu provedena su istraživanja utjecaja dodatka ugljikovih nanocjevčica (MWCNT) i modificiranih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT-COOH) masenih udjela u rasponu od 0,5 % do 5 % u...
Utjecaj ugradnje silicija na strukturu i svojstva hidroksiapatita
Utjecaj ugradnje silicija na strukturu i svojstva hidroksiapatita
Daniel Podvezanec
Hidroksiapatit(HA, Ca10(PO4)6(OH)2), kao jedan od najvažnih minerala iz grupe kalcijevih fosfata, vrlo je sličan mineralnoj komponenti prirodne kosti te se zbog toga intenzivno istražuje kao materijal u liječenju koštanih oštećenja. Posebice se ističe svojstvom bioaktivnosti odnosno, potiče specifični biološki odgovor organizma te se na taj način povezuje s prirodnim koštanim tkivom. Jedan od načina kojim se može utjecati na poboljšanje njegove bioaktivnosti jest ugradnja...

Pages