Pages

Određivanje toksičnosti mikroplastičnih čestica polietilena mikroalgom Scenedesmus sp.
Određivanje toksičnosti mikroplastičnih čestica polietilena mikroalgom Scenedesmus sp.
Dora Brdek
Industrijski napredak donio je važan polimerni materijal, plastiku. Zbog masovne proizvodnje i korištenja te nepravilnog upravljanja i zbrinjavanja, onečišćenje plastikom danas je postalo jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u svijetu. Procesima razgradnje, plastika se raspada na manje čestice zvane mikroplastikom (MP) veličine 1 μm do 5 mm. Kako bi se poboljšala spoznaja o stupnju onečišćenja plastikom, njenom transportu, distribuciji i toksičnosi u okolišu potrebno je...
Određivanje toksičnosti pesticida nakon fotolize
Određivanje toksičnosti pesticida nakon fotolize
Doris Jurković
Zagađenje voda ostatcima pesticida jedan je od većih izazova zaštite okoliša. Masovna upotreba pesticida tijekom godina dovela je do zagađenja okoliša, onečišćenja vode i hrane. Zbog svoje toksičnosti kojom štite biljke od štetnika, pesticidi mogu naštetiti ostalim živim bićima. Plastika koja se svakodnevno koristi u velikim mjerama te tako i baca u velikim mjerama također nepovoljno utječe na okoliš. Priroda svojim procesima postepeno mijenja, fragmentira velike komade...
Određivanje topljivosti i karakterizacija djelatne tvari
Određivanje topljivosti i karakterizacija djelatne tvari
Bianca Lerotić
Farmaceutska industrija je danas jedna od najrazvijenijih industrija. Podaci o topljivosti djelatne tvari i kemijskih međuproizvoda koji se koriste u farmaceutskoj industriji osnovni su podatci koji su potrebni za proces sinteze i pročišćavanja. Osim toga, s gotovo 40% spojeva koji se koriste kao lijekovi imaju problem s topljivosti. Stoga je svaki pokušaj predviđanja topljivosti vrlo važan u istraživanjima otkrivanja lijekova. U radu je određena topljivost dviju djelatnih tvari,...
Određivanje udjela amorfne faze u manganitima
Određivanje udjela amorfne faze u manganitima
Valentina Jakopović
Kristale karakterizira uređena kristalna struktura, dok amorfne tvari nemaju uređenu strukturu. Razlika između amorfnih i kristalnih tvari je u stupnju prostorne uređenosti, ali i u brojim fizikalnim svojstvima. Amorfna faza utječe na fizikalna svojstva mnogih materijala poput funkcionalne keramike (perovskiti), farmaceutika, građevinskih materijala itd. Kod perovskita, prisutnost amorfne faze utječe na katalitička svojstva. Cilj ovog rada bio je razviti pouzdanu tehniku za...
Određivanje uporabnih svojstava izolacijskih materijala
Određivanje uporabnih svojstava izolacijskih materijala
Samanta Tomičić
Cilj ovog rada je ispitati uporabna svojstva izolacijskih materijala od kamene vune. U eksperimentalnom dijelu mjerena su sljedeća mehanička svojstva: tlačna čvrstoća (engl. compression strength - CS), delaminacijska čvrstoća (engl. delamination strength - DS) i točkasto opterećenje (engl. point load - PL). Uz nabrojana mehanička svojstva, mjerila se i toplinska provodljivost izolacijskih proizvoda. Eksperimentalni dio rada izrađen je u sklopu obavljanja stručne prakse u tvornici...
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu furfurilnih estera masnih kiselina
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu furfurilnih estera masnih kiselina
Sara Babić
U suvremenom svijetu, težnja ka održivom razvoju je izraženija nego ikad. Ipak gospodarska isplativost je i dalje jedna od najvažnijih stavki. Ograničene količine nafte, za čiju se nabavu izdvajaju značajna financijska sredstva, predstavljaju ozbiljan problem za budućnost civilizacije, te je to glavni razlog pojave biodizela, kao alternativnog goriva. Biodizel se sintetizira reakcijom transesterifikacije alkohola i masti/ulja biljnog ili životinjskog porijekla uz prisustvo...
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu izobutilnih estera masnih kiselina
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu izobutilnih estera masnih kiselina
Hrvoje Tašner
Biodizel je ekološki prihvatljiva i održiva zamjena za petrokemijski dizel. Prema kemijskom sastavu biodizel obuhvaća monoalkilne estere masnih kiselina i jednostavnih alkohola. Sirovine za proizvodnju biodizela čine razna biljna i otpadna ulja poput suncokretovog, repičinog ulja te ulja kikirikija i soje, dok su od alkohola za sada najzastupljeniji metanol i etanol. U posljednje vrijeme istražuje se mogućnost korištenja i drugih alkohola poput butanola, izobutanoal i pentanola kao...
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu izopentilnih estera masnih kiselina
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu izopentilnih estera masnih kiselina
Iva Žuvić
Ograničene količine fosilnih goriva i njihov nepovoljan utjecaj na klimatske promjene potaknuli su znanstvenike na traženje alternativnih izvora energije. Kao jedno od boljih rješenja tog problema pokazao se biodizel. Reakcija transesterifikacije temeljna je reakcija kojom se proizvodi biodizel. Reakcijom alkohola i triglicerida, koji su glavni sastojak masti i ulja, uz prisutnost katalizatora nastaju esteri masnih kiselina. Osim jestivih, nejestivih i otpadnih ulja koja mogu biti...
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu pentilnih estera masnih kiselina
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu pentilnih estera masnih kiselina
Ivona Pečurlić
Proizvodnja biodizela temelji se na reakciji transesterifikacije pri kojoj trigliceridi sadržani u uljima i mastima reagiraju s alkoholom te kao produkti nastaju esteri masnih kiselina, odnosno biodizel. Mogućnosti korištenja brojnih ulja – jestivih, nejestivih, otpadnih, kao i različitih alkohola, kao posljedicu imaju nastanak širokog područja mogućih istraživanja na temu sinteze biodizela. U ovom istraživanju provedeno je ispitivanje utjecaja reakcijskih parametara na...
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu propilnih estera masnih kiselina
Određivanje utjecaja reakcijskih parametara na sintezu propilnih estera masnih kiselina
Matea Šibalić
U suvremenom svijetu zbog rastućih problema s okolišem dolazi do potrebe za korištenjem obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu i industriji. Zbog toga se nad klasičnim izvorima energije dobivenim iz fosilnih izvora nadmeće biodizel, koji se sintetizira reakcijom transesterifikacije alkohola i masti/ulja biljnog ili životinjskog porijekla, uz prisutnost katalizatora. U ovom diplomskom radu ispitan je utjecaj reakcijskih parametara na iskorištenje reakcije između propanola...
Određivanje veličine nanočestica i zeta potencijala TiO2 u vodenom i uljnom mediju pomoću metode dinamičkog raspršenja svjetlosti
Određivanje veličine nanočestica i zeta potencijala TiO2 u vodenom i uljnom mediju pomoću metode dinamičkog raspršenja svjetlosti
Renata Vičević
U okviru ovog završnog rada proveden je niz pokusa sa svrhom ispitivanja utjecaja procesnih parametara na veličinu i zeta potencijal TiO2 čestica. Poznavanje veličine čestica i njihova zeta potencijala važno je za formulaciju suspenzije najveće stabilnosti što je često potrebno u industrijskoj proizvodnji. Zeta potencijal ukazuje na stabilnost suspenzije tj. stupanj odbijanja između isto nabijenih čestica u suspenziji. Što se one više odbijaju, suspenzija je stabilnija, a to...
Određivanje vremena geliranja epoksidnih smola
Određivanje vremena geliranja epoksidnih smola
Tara Pavlinušić Dominković
Cilj ovog rada bio je odrediti vrijeme geliranja uzoraka sastavljenih od različitih epoksidnih smola i umreživala. Osim toga, zadatak je bio odrediti primjenjivost metoda za laboratorijske vježbe. Kao smole korištene su DGEBA i komercijalna (Presto) smola, a kao umreživala amini etilendiamin (EDA) i Jeffamine D400 te komercijalno (Presto) umreživalo. Metode korištene za određivanje vremena geliranja su diferencijalna pretražna kalorimetrija, test izvlačenja niti te praćenje...

Pages