Pages

Termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Vilma Lovrinčević
U ovom radu su proučavane termičke reakcije difuranskog derivata o-divinilbenzena. β,β'-disupstituirani 3-furanski derivat o-divinilbenzen sintetiziran je Wittigovom reakcijom. Spoj 9 dobiven je u obliku smjese cis,cis-, cis-trans- i trans,trans-izomera, koji su izolirani i spektroskopski okarakterizirani. Termičke reakcije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena provedene su u neutralnom i kiselom mediju(HCl).
Termografska ispitivanja procesne opreme
Termografska ispitivanja procesne opreme
Marina Gapit
U ovom radu dana su teorijska načela toplinskog zračenja, prikazani su mehanizmi prijenosa topline i zakoni elektromagnetskog zračenja. Navedena znanja potrebna su za razumijevanje infracrvene termografije koja ima veliku primjenu u kemijskoj industriji. Infracrvena termografija nerazarajuća je beskontaktna metoda analize toplinskog zračenja koja pronalazi primjenu za dijagnostiku stanja industrijskog postrojenja. Praktični dio rada proveden je na rafinerijskom postrojenju....
Testiranje elektrokemijskih superkondenzatora
Testiranje elektrokemijskih superkondenzatora
Maja Farkaš
U ovom radu provedeno je testiranje superkondenzatora proizvođača Bussman By Eaton, nazivnog napona od 2,5 V i kapaciteta 6 F. Testiranje je provedeno metodom punjenja i pražnjenja konstantnom strujom. Korištene su struje od 10, 20, 50 i 100 mA. Iz dobivenih rezultata koji su prikazani kao ovisnosti napona o vremenu punjenja ili pražnjenja izračunati su kapacitet kondenzatora u ovisnosti o naponu, energija, snaga te energetska učinkovitost. Rezultati pokazuju da kapacitet...
The role of acetic acid in degradation of polymers for photovoltaic modules
The role of acetic acid in degradation of polymers for photovoltaic modules
Antonia Mihaljević
The main aim of this thesis was to measure the acetic acid permeation rates of various backsheet films at different temperature levels. At the moment, the dominating encapsulation material for PV modules is chemically cross-linked ethylene vinyl acetate copolymer (EVA). Besides the time and energy consuming module lamination process, the major drawback of EVA is the formation of corrosive degradation products like acetic acid. Acetic acid, which is formed during oxidation of ethylene vinyl...
Tijek kristalizacije aluminijevih oksida iz gelova s različitim udjelom kelata
Tijek kristalizacije aluminijevih oksida iz gelova s različitim udjelom kelata
Matej Zlatar
Aluminijevi oksidi široko se koriste kako u znanosti, tako i u industriji. Imaju mnogobrojne primjene u katalizi i keramici, te kao membrane i adsorbensi zbog svojih dobrih kemijskih, mehaničkih i fizikalnih svojstva. Provedbom infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FTIR), rendgenske difrakcijske analize (XRD) te diferencijalne toplinske i termogravimetrijske analize (DTATGA) istražen je tijek kristalizacije aluminijevih oksida. Aluminijevi oksidi su pripremljeni iz...
Toksičnost i biorazgradivost smjesa prioritetnih onečišćivala tijekom obrade voda naprednim oksidacijskim procesima
Toksičnost i biorazgradivost smjesa prioritetnih onečišćivala tijekom obrade voda naprednim oksidacijskim procesima
Ema Blagus
Onečišćenje okoliša već je dobro poznat problem koji postavlja brojna pitanja. Posljednjih desetljeća, dolazi do znatnog povećanja količine kemijskih spojeva koji nalažu brzinu razvoja i napretka na brojnim područjima, ali su također odgovorni za neke ozbiljne probleme. Njihovim svakodnevnom primjenom, navedeni spojevi ne rijetko završavaju u okolišnim prijemnicima kroz koje se dalje prenose u druge sastavnice okoliša. Sve se češće možemo susresti s tzv. prioritetnim...
Toplinska i toplinsko oksidacijska stabilnost odabranih jestivih ulja
Toplinska i toplinsko oksidacijska stabilnost odabranih jestivih ulja
Matea Lilić
Biljna ulja važna su sastavnica ljudske prehrane. Koriste se kao medij za prijenos topline omogućavajući termičku obradu namirnica te kao dodaci prehrani bez termičke obrade. Djelovanjem visokih temperatura i kisika dolazi do promjena u sastavu ulja i obrađivanih namirnica. Cilj ovog rada bio je ispitati toplinsku i toplinsko oksidacijsku stabilnost jestivih biljnih ulja pribavljenih većinom na lokalnom tržištu. Ispitivana ulja su: maslinovo ulje, ekstra djevičansko maslinovo ulje,...
Toplinska svojstva elektroispredenih nosača na osnovi polikaprolaktona i fibroina
Toplinska svojstva elektroispredenih nosača na osnovi polikaprolaktona i fibroina
Iva Lukić
Fibroin svile stoljećima se koristi u tekstilnoj industriji kao vlakno te već desetljećima u biomedicinske svrhe kao kirurški materijal za šivanje. Zbog svojih dobrih mehaničkih svojstava, biokompatibilnosti i biorazgradljivosti dalje se razvija njegova primjena u različite svrhe. U ovom radu pripremljeni su elektroispredeni nosači na osnovi polikaprolaktona (PCL) i fibriona svile (FS) postupkom elektroispredanja. Istražen je utjecaj FS na morfološku stukturu, kemijski sastav,...
Toplinska svojstva i razgradnja PAK/TiO2 nanokompozita
Toplinska svojstva i razgradnja PAK/TiO2 nanokompozita
Maja Beloša
Vodeni poliakrilatni premazi koriste se kao zaštitni premazi u drvnoj industriji s ciljem usporavanja površinske razgradnje drva. S obzirom da nanočestice titanijevog dioksida mogu djelovati kao UV apsorberi te se dodaju premazima kako bi poboljšali primjenska svojstva takvih zaštitnih premaza. Poliakrilat/TiO2 sustavi sintetizirani su in situ emulzijskom polimerizacijom i ex situ postupkom priprave s koncentracijama koloidne disperzije TiO2 (CCR 200 Mn) od 0,5 %, 0,7 %, 1,0 %, 1,5 %,...
Toplinska svojstva i stabilnost PE/MWCNT nanokompozita
Toplinska svojstva i stabilnost PE/MWCNT nanokompozita
Dina Schlosser
Polimeri sve više zamjenjuju obične materijale te je istraživanje njihovih svojstava važan korak prema stvaranju materijala sa poboljšanim svojstvima. U ovom radu cilj je bio istražiti utjecaj višestijenih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT), masenih udjela od 0,5 do 4 mas %, na toplinska svojstva i stabilnost polietilena niske gustoće PE-LD te polietilena visoke gustoće PE-HD. Toplinska svojstva u neizotermnim i izotermnom uvjetima ispitivana su tehnikom diferencijalne pretražne...
Toplinska svojstva polimera
Toplinska svojstva polimera
Marta Hac
Polimeri se ubrajaju u najvažnije tehničke materijale današnjice te služe kao zamjena za uobičajene materijale. Svaki polimer ima karakterističnu strukturu te zbog toga i različita svojstva koja utječu na njihovu primjenu. U ovom radu ispitivana su toplinska svojstva i toplinska stabilnost polistirena (PS), polistirena velike udarne žilavosti (HIPS), polietilena niske gustoće (PE-LD), polietilena visoke gustoće (PE-HD), polikaprolaktona (PCL), polilaktida (PLA) i poliuretana...
Toplinske analize polimernih materijala
Toplinske analize polimernih materijala
Monika Šuman
Polimeri danas predstavljaju skupinu materijala koji pronalaze vrlo širok raspon primjene. Njihov razvoj i neka buduća primjena nisu mogući bez karakterizacije. Između ostalih, toplinske karakteristike materijala predstavljaju glavne čimbenike za njegovu buduću specifičnu primjenu. U ovom radu je dan kratki pregled toplinskih metoda analize, s posebnom primjenom na polimerne materijale. Poseban naglasak je na 4 toplinske metode. To su termogravimetrijska analiza (TGA), razlikovna...

Pages