Paginacija

Adsorpcija organskih zagađivala na adsorbens pripremljen od ljuski lješnjaka
Adsorpcija organskih zagađivala na adsorbens pripremljen od ljuski lješnjaka
Filip Strmečki
Adsorpcija je proces nagomilavanja čestica iz tekuće ili plinske faze na površinu krute faze. Kao separacijski proces ima veliku važnost u industriji te se svakodnevno proučava. Koristi se za pročišćavanje plinova (uklanjanje SO2, CO2, NOx, itd.), a u pročišćavanju tekućina najvažniju primjenu ima za uklanjanje organskih tvari iz vode i za pročišćavanje vode za piće i otpadnih voda. U ovom radu uspoređivana je adsorpcija mravlje i octene kiseline te 1,4 – dioksana na...
Adsorpcija prioritetnih onečišćivala na Fe(OH)3
Adsorpcija prioritetnih onečišćivala na Fe(OH)3
Dora Furač
Farmaceutici su nova onečišćivala koja su se bioakumulirala u okolišu zadnjih pedesetak godina. Pripadaju skupini izuzetno stabilnih organskih spojeva, otrovnih za živi svijet i otpornih na biološku i fotolitičku razgradnju. Konvencionalne metode obrade otpadnih voda nisu pretjerano efikasne za njihovo uklanjanje. Stoga je potrebno istražiti i razviti dodatne metode kako bi se poboljšala učinkovitost njihova uklanjanja. Svrha ovoga rada bila je istražiti uklanjanje farmaceutika...
Adsorpcija transformacijskog produkta antiozonanta iz automobilskih guma na mikroplastiku u vodi
Adsorpcija transformacijskog produkta antiozonanta iz automobilskih guma na mikroplastiku u vodi
Martina Kujavić
Antiozonanti dodaju se automobilskim gumama tijekom vulkanizacije, radi sprječavanja i usporavanja degradacije gume uzrokovane ozonom, čime se pruža zaštita i sigurnost vozača i putnika tijekom vožnje automobilom. 6PPD standardni je antiozonant u automobilskim gumama, ali kada reagira s ozonom nastaje njegov transformacijski produkt N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilendiamin-kinon (6PPD-Q). 6PPD kinon ispire se s automobilskih guma i cesta tijekom svakog hidrološkog ciklusa, što...
Adsorpcijska priroda mikro i nanoplastike
Adsorpcijska priroda mikro i nanoplastike
Adriana Tičić
Plastika je danas široko rasprostranjena u okolišu, a zbog njene spore razgradnje sve veća prisutnost plastičnih onečišćujućih tvari uzrokuje veliku zabrinutost. Utjecajem vanjskih čimbenika kao što su: vodene struje, vjetar, ultraljubičasto zračenje i dr. dolazi do usitnjavanja plastike na manje segmente. Mikroplastikom se nazivaju čestice plastike promjera 1 μm-5 mm, a nanoplastikom čestice promjera manjeg od 1 μm. Vrlo visoke koncentracije mikro i nanoplastike detektirane...
Adsorpcijske metode uklanjanja nitrata
Adsorpcijske metode uklanjanja nitrata
Ivana Sučija
Porastom broja svjetske populacije povećala se potreba za hranom i energentima što je dovelo do porasta poljoprivredne i industrijske proizvodnje. Uz sve prednosti koje razvoj donosi postoje i brojni nedostaci kao što je povećanje količine polutanata u okolišu poput nitrata, teških metala, fluorida, i brojnih drugih spojeva. Nitrati u velikim količinama u okoliš dospijevaju radi prekomjerne uporabe prirodnih i umjetnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji ili neadekvatnom sanacijom...
Adsorption of copper, cobalt and nickel ions from ternary solutions on the zeolite 13x
Adsorption of copper, cobalt and nickel ions from ternary solutions on the zeolite 13x
Donna-Maria Abou Khalife
The demand for global water resources increases with the increase of the human population leading to higher costs and stricter regulations. The higher the demand for water resources the higher the pressure on natural resources and the higher the damage made to the environment, causing a big threat to the sustainability of the economic development. The wastewater generated by industries represents a threat to human health so its treatment is necessary prior discharging into the environment....
Aktivna ambalaža na bazi biopolimera za pakiranje hrane
Aktivna ambalaža na bazi biopolimera za pakiranje hrane
Stjepan Ivanković
Ambalažni materijali za pakiranje hrane imaju velik značaj u očuvanju kvalitete i roka trajanja hrane. Tako, polimerni materijali omogućuju zamrzavanje hrane i time značajno produljuju vijek njezina trajanja uz zadržavanje nutritivnih vrijednosti. Nadalje, to doprinosi kvaliteti prehrambenih navika i hrana nije samo sezonska već ju je moguće konzumirati kroz cijelu godinu. Također, značaj doprinos u smanjenju bacanja hrane i nastajanja biootpada jer usporava proces kvarenja. Stoga,...
Aktivnost esteraze u stanicama Pseudomonas sp. u uvjetima bez i uz indukciju eritromicinom
Aktivnost esteraze u stanicama Pseudomonas sp. u uvjetima bez i uz indukciju eritromicinom
Josip Leko
U ovome radu praćena je aktivnost enzima eritromicin esteraze prilikom uzgoja bakterije Pseudomonas sp. Eritromicin esteraza je enzim koji navedena bakterija sintetizira, a koji razgrađuje eritromicin; antibiotik široke primjene. Aktivnost enzima je praćena tijekom uzgoja bakterije bez dodatka eritromicina u hranjivu podlogu, s dodatkom 0,2 ppm te 200 ppm eritromicina u hranjivu podlogu. Cilj rada bio je izolirati enzim iz stanica Pseudomonas sp. uzgojenih bez, s dodatkom 0,2 ppm i...
Aktivnost halogenhidrin-dehalogenaze pod utjecajem organskih otapala
Aktivnost halogenhidrin-dehalogenaze pod utjecajem organskih otapala
Martina Čičak
U ovome radu ispitana je aktivnost enzima halogenhidrin-dehalogenaze u prisustvu organskih otapala različitih koncentracija. Aktivnosti enzima su praćene preko produkta p-nitrofenilstiren oksida koji je dobiven pretvorbom iz 1-(p-nitrofenil)-2-bromoetanola uz halogenhidrin-dehalogenazu kao katalizator. Proučavane su relativne aktivnosti enzima budući specifične dosta odstupaju jedna od druge. Na temelju dobivenih podataka, određena je aktivnost enzima u prisustvu pojedinog organskog...
Aktivnost halohidrin-dehalogenaze u reakciji nastajanja epoksida
Aktivnost halohidrin-dehalogenaze u reakciji nastajanja epoksida
Dominik Knapić
Istraživana je reakcija dehalogenacije 1,3 diklor-2-propanola koju katalizira enzim halohidrin-dehalogenaza (HHDH). Određena je aktivnost te optimizirana metoda određivanja aktivnosti enzima. Određivane su koncentracije α-kloroalkohola i epoksida plinskom kromatografijom s plameno ionizacijskim detektorom. Određena je i kinetika enzima pri pH 8. Reakcija dehalogenacije je provedena u kotlastom reaktoru. Rezultati su pokazali da enzim halohidrindehalogenaza nije specifičan na...
Aktivnost i postojanost ZnO prevlaka kod fotokatalitičke razgradnje onečišćivala
Aktivnost i postojanost ZnO prevlaka kod fotokatalitičke razgradnje onečišćivala
Mateja Kolenić
Cilj ovog rada bio je ispitati aktivnost i postojanost prevlaka ZnO tijekom fotokatalitičke reakcije razgradnje onečišćivala. Prevlake ZnO sintetizirane su metodom kemijskog taloženja iz metanolnih otopina cinkovog acetata dihidrata koncentracija 0,15 i 0,50 mol dm^-3. Kao podloge, korištena su predmetna stakalca i staklena mrežica. Dobivene prevlake sintetizirane su 41 h pri 55 °C te su žarene u peći 2 h pri 400 °C. Sintetizirane prevlake karakterizirane su pretražnom...
Aktivnost ketoreduktaza pri oksidaciji diola
Aktivnost ketoreduktaza pri oksidaciji diola
Valerija Matković
U radu je opisana kaskadna reakcija koja objedinjuje reakciju oksidacije Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola (diol) te reakciju aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na aldehid sintetiziran u koraku oksidacije. Za reakciju oksidacije testirano je 18 ketoreduktaza, te je njihova aktivnost uspoređena s aktivnošću enzima alkohol dehidrogenaze iz jetre konja (HLADH) koji se ranije pokazao kao katalizator aktivan u proučavanoj oksidoredukciji. Ketoreduktaze i dehidrogenaze zahtijevaju prisutnost...

Paginacija