Pages

Sinteza nanočestica zlata mikroemulzijskom tehnikom
Sinteza nanočestica zlata mikroemulzijskom tehnikom
Martina Guliš
Nanočestice zlata (AuNČ) sintetizirane su u mikroemulzijskom sustavu Triton X-100/voda/cikloheksan/1-pentanol pri čemu su kod sinteze mijenjani redukcijski uvjeti u mikroemulziji. Istraživane su tri mikroemulzijske sinteze; (i) sinteza AuNČ u mikroemulziji kod jakih redukcijskih uvjeta (dodatak NaBH4), (ii) sinteza AuNČ u mikroemulziji γ-zračenjem (radiolitička sinteza uz umjereno jake redukcijske uvjete) i (iii) sinteza AuNČ u mikroemulziji kod oksidacijskih uvjeta (dodatak vodene...
Sinteza novih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata fuzioniranih s tiofenskim prstenom
Sinteza novih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata fuzioniranih s tiofenskim prstenom
Iva Horvat
U ovom radu provest će se funkcionalizacija biciklo[3.2.1]oktadienskog sustava fuzioniranog s tiofenskom jezgorm. Formiliranjem tiofenske jezgre dobiveni aldehid III podvrgnut je Wittigovoj reakciji da bi se dobili 2-tienilni sustavi 1 i 2 koji su zatim fotokemijski ciklizirani. Očekivano je dobivanje novih složenih policikličkih struktura ovisno o elektronskom utjecaju metilne i cijano skupine kao supstituenta. Fotokemijska reakcija metil-supstituiranog spoja 1 dovodi do nastanka...
Sinteza novih derivata benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom i njihova spektroskopska karakterizacija
Sinteza novih derivata benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom i njihova spektroskopska karakterizacija
Sanja Barić
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benzaldehida i benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom, njihova spektroskopska karakterizacija spektroskopijom NMR i UV/Vis te in silico analiza. Sonogashira-inom reakcijom p-klor i p-brombenzaldehida s odgovarajućim terminalnim alkinima uz Pd katalizator Pd(PPh3)4 i Pd2Cl2(PPh3)2 sintetizirani su p-alkinilni derivati benzaldehida 1-4 i 9-11. Reakcijom kondenzacije p-klor i p-brombenzaldehida s 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)acetonitrilom...
Sinteza novih derivata kumarina i L-askorbinske kiseline primjenom klik kemije
Sinteza novih derivata kumarina i L-askorbinske kiseline primjenom klik kemije
Ivana Kovačić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih derivata kumarina i derivata L-askorbinske kiseline regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom odgovarajućih terminalnih alkina i organskih azida. U tu svrhu je Pechmannovom ciklizacijom sintetiziran 7-hidroksi-4-(klormetil)kumarin 1, koji je potom preveden u odgovarajući kumarinski azid 2, te derivati L-askorbinske kiseline 3, 4 i 5 koji su bili potrebni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 6. Također,...
Sinteza octene kiseline u adijabatskom kotlastom reaktoru
Sinteza octene kiseline u adijabatskom kotlastom reaktoru
Lea Jocić
U adijabatskom kotlastom reaktoru provodi se reakcija hidrolize anhidrida octene kiseline. Tijekom reakcije temperaturnim osjetilom je praćena promjena temperature, te su podaci zapisivani u memoriji računala u određenim vremenskim razmacima. Završetak reakcije se očituje u prestanku porasta temperature. Dobiveni rezultati (zapisane temperature u određenim reakcijskim vremenima) korišteni su za kinetičku analizu koja uključuje izračunavanje reakcijske entalpije, izbor kinetičkog...
Sinteza poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 nanokompozitnog fotokatalizatora i ispitivanje učinkovitosti UV-A fotokatalize
Sinteza poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 nanokompozitnog fotokatalizatora i ispitivanje učinkovitosti UV-A fotokatalize
Roko Perković
Otpadne vode predstavljaju značajan ekološki problem zbog sadržaja različitih organskih spojeva čija je prisutnost nepoželjna. Kao takve ne mogu se ispustiti u okoliš bez prethodne odgovarajuće obrade. Pored tradicionalnih metoda obrade, napredni oksidacijski procesi (AOP) jedna su od mogućnosti obrade otpadnih voda. Jedna od metoda obrade voda je fotokataliza koja uključuje razgradnju onečišćenja katalizatorima pod utjecajem svjetla. U radu su sintetizirani polimerni...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 2- i 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofena
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 2- i 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofena
Marko Levačić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava razvijena je sinteza novih butadienskih derivata s tiofenskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi derivati, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofen (1) i 2-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofen (2) kao smjese cis,trans- i trans,trans-izomera. Za njihovu sintezu trebalo je pripraviti 3-(tiofen-2/3-il)akrilaldehide (3, 4) koji su sintetizirani na dva...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Leo Cuculić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje supstituiranih o-divinilbenzena razvijena je sinteza novih supstituiranih o-divinilbenzena s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi produkti, 3-2[(2-vinilfenil)etenil]piridin (1) i 4-2[(2-vinilfenil)etenil)piridin (2) kao smjese cis- i trans-izomera koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom. Spojevi 1 i 2 okarakterizirani su modernim spektroskopskim metodama (jednodimenzionalni...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Monika Kraljević
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava razvijena je sinteza novih butadienskih derivata s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi derivati, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (2) kao smjese cis,trans- i trans,trans-izomera. Za njihovu sintezu trebalo je pripraviti 3-(piridin-3/4-il)akrilaldehide (3, 4) koji su sintetizirani...
Sinteza, karakterizacija i fotokemijske transformacije 3- i 4-piridinskih derivata stilbena
Sinteza, karakterizacija i fotokemijske transformacije 3- i 4-piridinskih derivata stilbena
Sena Jorgić
S ciljem proučavanja utjecaja piridinske jezgre na fotokemijske transformacije diheterostilbenskih derivata, Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi spojevi 3,3'-(o-fenilendivinilen)dipiridin (1) i 4,4'-(o-fenilendivinilen)dipiridin (2) kao smjese geometrijskih izomera. Iz smjese izomera kolonskom i tankoslojnom kromatografijom uspješno su izolirani cis,cis-, cis,trans- i trans,trans-izomeri te su u potpunosti spektroskopski opisani. U svrhu priprave novih bicikličkih struktura...
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih metoksi- i hidroksi-supstituiranih heteroaromatskih derivata
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih metoksi- i hidroksi-supstituiranih heteroaromatskih derivata
Petra Roškarić
U okviru ovog rada provedena je sinteza, spektroskopska karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih metoksi- i hidroksi- derivata amino supstituiranih benzamida, benzamidnih derivata benzimidazola, 2-benzimidazola te hidrokloridnih soli benzamida, 2-benzimidazolil i 2-benzotiazolil supstituiranih benzamida. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Kondenzacijom odgovarajućih supstituiranih benzoil-klorida 2, 14, 15 i 41 s odgovarajućim aminom 3, 4, 16 ili...
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Jasna Alić
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih karboksamido i dikarboksamido 6-N-supstituiranih, 2,6-N,N-disupstituiranih te 2-N-supstituiranih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina. Ciljani spojevi pripravljeni su klasičnim reakcijama organske i fotokemijske sinteze. Aciklički prekursori 3, 16 i 24 pripravljeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih različito supstituiranih benzaldehida 2 i 15 s 2-cijanometil i 2-metil benzimidazolima 1 i 23. Ciklički...

Pages