Pages

Spektroskopska karakterizacija benzo[b]tieno-2-karboksamida u prisustvu metalnih kationa korištenjem UV/Vis i fluorimetrijske spektroskopije
Spektroskopska karakterizacija benzo[b]tieno-2-karboksamida u prisustvu metalnih kationa korištenjem UV/Vis i fluorimetrijske spektroskopije
Adriana Katavić
U okviru ovog rada priređeni su derivati benzo[b]tiofen-2-karboksamida kao potencijalni biološki aktivni spojevi. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske kemije. Ciljani derivati 6a-6d priređeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih anilina 5a-5c i 3-klor-benzo[b]tiofen-2-karbonil-klorida 4a i 4b. Ciljani amino supstituirani derivati 6e i 6f priređeni su redukcijom NO2 supstituiranih derivata 6b i 6d. Struktura priređenih karboksamida potvrđena je...
Spektroskopska karakterizacija grafen-oksid/polianilin kompozitnih elektroda
Spektroskopska karakterizacija grafen-oksid/polianilin kompozitnih elektroda
Ena Peričić
U ovom radu provedena je spektroskopska i mikroskopska karakterizacija grafen oksid/PANI kompozitnih elektroda. GO je pripremljen u laboratoriju po Hoffmanovoj metodi, a elektrode za ispitivanje pripravljene su nakapavanjem suspenzije grafenova oksida na Pt lim te sušenjem tijekom 24 sata na sobnoj temperaturi. Funkcionalizacija GO provedena je inkubacijom Pt podloge (0,25 cm^2) s nanesenim GO (50 μL) u 10 mL otapala uz anilin u koncentraciji od 0,1 mol/dm^3. Kao otapala za anilin...
Stability study of selected pharmaceutical formulations
Stability study of selected pharmaceutical formulations
Borna Ferčec
An optimized reversed phase HPLC method, for the stability study of formulations containing prostaglandin E1 and papaverine HCl as main components, was developed. Stability study will be performed at seven time points: t0 (starting point), and then after one, two, three, four, five, and finally, six months. Chromatographic separations were achieved on an Alltima C18 5μ column (250 mm x 4.6 mm, 5 μm) and maintained at room temperature using gradient elution. Mobile phase A was a mixture of...
Stabilnost nanočestica Fe3O4 u modelnim biološkim medijima
Stabilnost nanočestica Fe3O4 u modelnim biološkim medijima
Elizabeta Stojaković
U novije vrijeme Fe3O4 nanočestice (NČ) privlače sve veću pažnju u različitim područjima primjene zbog svojih jedinstvenih fizikalno-kemijskih i magnetskih svojstava. Zbog svoje minimalne toksičnosti te NČ su posebno zanimljive u biomedicini. Za uspješnu primjenu NČ bitna je stabilnost, tj. agregacija u određenom mediju. Na proces agregacije utječe koncentracija samih NČ, ionska jakost, pH i sastav medija (ioni i organske tvari). Najčešće se stabilnost NČ određuje...
Statističke metode u zaštiti okoliša
Statističke metode u zaštiti okoliša
Ante Zdrilić
U današnjemu svijetu važnost točnih, pouzdanih i usporedivih mjernih rezultata od velikog je značaja. Statističke metode pomažu iz skupa podataka izdvojiti informaciju, izračunati bitne činjenice na temelju kojih se može opisati proces i donijeti odluka o njegovom usmjeravanju. U procesu utvrđivanja značajnih aspekata okoliša i mjera za poboljšanje, jedan od procesnih koraka je vrednovanje aspekata okoliša. Potrebno je odrediti kriterije i metode kojima će se osigurati...
Struktura i svojstva kompozita sa slojevitim nanopunilima
Struktura i svojstva kompozita sa slojevitim nanopunilima
Tena Jurič
Cilj ovog rada bio je upoznavanje sa strukturom, pripravom i svojstvima polimer/slojevito punilo nanokompozita te pregled rezultata istraživanja svojstava na koje dodatak slojevitih punila ima znatan učinak. Polimerni nanokompoziti sve više privlače pozornost jer pokazuju dramatično poboljšanje svojstava pri vrlo niskim sadržajima punila, u usporedbi s klasičnim mikrokompozitima. U ovom radu navedene su najznačajnije skupine slojevitih punila, te su objašnjeni načini njihove...
Struktura, svojstva i primjena silana i titanata
Struktura, svojstva i primjena silana i titanata
Petra Štefanec
Sredstva za vezivanje predstavljaju molekulske mostove na međupovršini između dvije faze, kao na primjer anorganskog punila i organske matrice u polimernim kompozitima ili podloge i premaza. Na taj način poboljšava se adhezija između mineralnih punila i polimera ili podloge i premaza i to sniženjem međupovršinske energije, a kod kompozita dodatno i smanjenjem aglomeracije čestica punila što poboljšava njihovu dostupnost molekulama polimera. U primjeni za različite namjene kao...
Sušenje aktivne farmaceutske supstance u sušioniku sa raspršivanjem
Sušenje aktivne farmaceutske supstance u sušioniku sa raspršivanjem
Ana Klobučić
Slaba topljivost i bioraspoloživost novosintetiziranih farmaceutskih molekula uvijek predstavlja izazov pri izradi djelotvornog lijeka. Amorfne čvrste disperzije dobivene sušenjem s raspršivanjem mogu učinkovito nadići te probleme. Sušenje s raspršivanjem je tehnika prevođenja pojne smjese iz kapljevitog u čvrsto stanje uvođenjem otopine u struju vrućeg plina. Procesni uvjeti sušenja imaju veliki utjecaj na granulometrijska i morfološka svojstva te strukturu produkta, a time i...
Sušenje biljaka infracrvenim zračenjem
Sušenje biljaka infracrvenim zračenjem
Mihael Antonije Košćak
Sušenje je jedna od najstarijih i najraširenijih metoda konzerviranja hrane koja posljednjih godina znatno dobiva na važnosti zbog porasta otpora društva prema kemijski konzerviranim prehrambenim proizvodima. Naime, sušenjem se dobiva higijenski i zdravstveno ispravan proizvod očuvane kakvoće i produljenog vijeka trajanja bez dodavanja raznovrsnih kemijskih konzervansa. Temeljni zadatak sušenja je ostvariti sadržaj vode u proizvodu pri kojemu se zaustavljaju procesi truljenja...
Sušenje prirodnih materijala u sušioniku s raspršivanjem
Sušenje prirodnih materijala u sušioniku s raspršivanjem
Nikola Milosavljević
Zadnjih desetak godina ulažu se veliki napori i sredstva u istraživanje obnovljivih izvora energije. Nova generacija biogoriva kao sirovinu koristi biomasu algi od kojih se može proizvesti: biodizel, bioplin, bioulje, bioetanol itd. Osim kao sirovina za proizvodnju biogoriva, mikroalge se mogu koristiti i u drugim industrijama poput prehrambene i kozmetičke. Sušenje s raspršivanjem je proces prevođenja kapljevite pojne smjese u čvrsto stanje uvođenjem otopine u struju vrućeg plina....
Svojstva mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Svojstva mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Gloria Lopin
Povećanjem broja vozila raste i potrošnja motornoga benzina, što dovodi do porasta onećišćenja okoliša i veće potrebe za naftom. Da bi se zadovoljili sve stroži zakonski propisi i da bi se dobilo gorivo dobre kvalitete, nameću se procesi obrade motornih goriva kojima se povećava kvaliteta goriva i smanjuje štetni utjecaj na okoliš. Zbog smanjenja emisija štetnih plinova koji nastaju prilikom izgaranja goriva u benzinskim i dizelovim motorima, javlja se veća potreba za...
Tehnologija desalinacije korištenjem solarne i vjetro energije
Tehnologija desalinacije korištenjem solarne i vjetro energije
Ivona Filipović
Povećani utrošak energije za pretvorbu onečišćenih voda u vodu upotrebljivu za piće i industrijske poslove kao posljedicu ima stalno poskupljivanje pitke vode. Tehnologija desalinacije ima veliki prostor za razvoj u moderno doba te postaje jedna od važnijih načina dobivanja vode za piće i poljoprivredu u nekim regijama svijeta. Glavni izvori koji se koriste za proces desalinacije jesu morska voda, slane podzemne vode, rijeke te slana jezera, a osnovni načini dobivanja pitke vode...

Pages