Pages

Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata citozina i 7-deazapurina
Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata citozina i 7-deazapurina
Mande Miošić
Zbog važnosti citozina i 7-deazapurina kao bioloških i kemoterapijskih agenasa, razvoj novih derivata iz okosnica njihove strukture bitan je za razvoj novih potencijalnih lijekova. U ovom radu opisana je sinteza novih C-5 alkinilnih derivata citozina (9-16) i C-6 supstituiranih derivata 7-deazapurina (17-25). "Klik" reakcijom potpomognutom mikrovalovima N-1-propargiliranog derivata citozina (2) s odgovarajućim azidima uveden je 1,2,3-triazolni prsten u položaj N-1 pri čemu su...
Smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Lucija Ivanjko
Emisije hlapljivih organskih spojeva u okoliš predstavljaju velik problem u zaštiti zraka, jer mogu dovesti do ugrožavanja ekosustava kao i do narušavanja zdravlja ljudi. Postoje različiti izvori njihovih emisija u okoliš. Dokazano je kako njihova prekomjerna emisija može pridonijeti nastajanju kiselih kiša, fotokemijskog smoga, učinka staklenika i drugih neželjenih pojava u okolišu. Danas postoje različite metode i tehnike kojima se može smanjiti emisija hlapljivih organskih...
Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere
Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere
Franko Palčić
U radu su istražena svojstva poli(metil-metakrilat-co-dodecil-metakrilat-co-oktadecil-metakrilata) koja utječu na njegovu primjenu kao snižavala tecišta baznog ulja. Procesi polimerizacije provedeni su u šaržnom kotlastom reaktoru, u toluenu kao otapalu, pri izotermnim uvjetima (91 °C) uz monofunkcionalni peroksidni inicijator. Ukupno je sintetizirano 9 terpolimera različitog sastava. Pripravljenim uzorcima terpolimera određeni su: konverzija gravimetrijskom metodom, sastavi 1H NMR...
Sol-gel sinteza kodopiranog perovskita
Sol-gel sinteza kodopiranog perovskita
Marija Tkalčević
Proučavan je utjecaj jednovalentnog iona litija i trovalentnog iona cerija na tijek kristalizacije i fotokatalitičku aktivnost perovskita. Kodopirani perovskit, Ca1-2x LixCexTiO3 (x=0,00-0,04) pripravljen je sol gel procesom te termičkom obradom pri 500 °C u trajanju od 2 sata. Tijek kristalizacije, fazni sastav, morfologija i kemijski sastav pripremljenih uzoraka ispitani su rendgenskom difrakcijom praha (XRD), infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom (FTIR-ATR),...
Sorpcija deksametazona na otpadni mulj
Sorpcija deksametazona na otpadni mulj
Sarah Mateša
Humani i veterinarski farmaceutici se danas proizvode i koriste u sve većim količinama te samim time dospijevaju u okoliš. Zbog svojih fizikalnih i kemijskih svostava mnogi od njih prolaze kroz sve prirodne filtre i postrojenja za obradu otpadnih voda i tako dospijevaju u podzemne i površinske vode čime može doći do zagađenja izvora pitke vode. S obzirom da su farmaceutici prepoznati kao potencijalna opasnost za ljude i okoliš, javlja se potreba za sve većim ispitivanjem...
Sorpcija diazo bojila na lebdećem pepelu
Sorpcija diazo bojila na lebdećem pepelu
Zrinka Šokčević
Cilj ovog rada bio je ispitati primjenu lebdećeg pepela kao potencijalnog sorbensa za uklanjanje toksičnog i kancerogenog diazo bojila (kongo crvene) iz vodene otopine. U šaržnim uvjetima ispitano je uklanjanje bojila kongo crvene uporabom lebdećeg pepela variranjem početne koncentracije bojila, vremena kontakta i temperature procesa. Za analizu ravnotežnih podataka na različitim temperaturama korištene su Langmuirova, Freundlichova i Dubinin-Radushkevich izoterma. Tri kinetička...
Sorpcija enrofloksacina na pepeo nastao izgaranjem petrol-koksa
Sorpcija enrofloksacina na pepeo nastao izgaranjem petrol-koksa
Ana-Marija Čižmek
Prisutnost faramceutika u vodenom okolišu može nepovoljno utjecati na okoliš i zdravlje ljudi. Cilj ovog rada jest ispitati mogućnost korištenja pepela nastalog izgaranjem petrol koksa za uklanjanje veterinarskog farmaceutika enrofloksacina (ENRO) iz vodenih otopina. Ispitan je utjecaj vremena kontakta otopine enrofloksacina i pepela, temperature i početne koncentracije enrofloksacina. Primijenjeni su dvoparametarski modeli izotermi linearna (Henry-ev zakon), Langmuirova i...
Sorpcija farmaceutika na otpadni mulj
Sorpcija farmaceutika na otpadni mulj
Anela Udovčić
Humani i veterinarski lijekovi uslijed kontinuiranih proizvodnih procesa, stalno pronalaze svoje mjesto u okolišu, uglavnom kao rezultat istih, ili uslijed odlaganja neiskorištenih ili zastarjelih proizvoda i izlučevina. Zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava, mnogi od tih supstanci ili njihovih bioaktivnih metabolita, mogu završiti u tlu i sedimentu, gdje akumulacijom izazivaju neželjene učinke kod kopnenih ili vodenih organizama. Među tim učincima, javlja se i rast otpornosti...
Sorpcija febantela na prirodno tlo i sediment
Sorpcija febantela na prirodno tlo i sediment
Iva Karačić
U novije doba otpadni farmaceutici predstavljaju sve veću opasnost za okoliš te za zdravlje ljudi i životinja. Proces kojim se može doći do informacija o sudbini, utjecaju i transportu otpadnih farmaceutika u okolišu te time doprinijeti uklanjanju istih naziva se sorpcija. U ovom radu ispitan je proces sorpcije farmaceutski aktivne tvari febantela na prirodna tla i sedimente s područja Republike Hrvatske. Febantel se koristi kao veterinarski lijek te ima široku upotrebu u svijetu. U...
Sorpcija nitrofurantoina na prirodne sedimente
Sorpcija nitrofurantoina na prirodne sedimente
Kristina Tolić
Nitrofurantoin je nitrofuranski antibakterijski lijek koji se najčešće koristi kao veterinarski farmaceutik. Ovaj spoj kao i ostali farmaceutici uvelike može utjecati na okoliš, na tlo i organizme u njemu te zagaditi vodene ekosustave izlučivanjem fekalija i urina uz raspršivanje i otjecanjem s polja. S obzirom da je u upotrebi svega nekoliko desetljeća, o njegovoj sudbini i ponašanju u okolišu vrlo malo se zna. Stoga su u ovom radu određeni parametri sorpcije nitrofurantoina na...
Spaljivanje hlapljivih organskih spojeva na modificiranim manganovim oksidnim katalizatorima
Spaljivanje hlapljivih organskih spojeva na modificiranim manganovim oksidnim katalizatorima
Nikola Milosavljević
Emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC) u atmosferu predstavlja izuzetno velik problem, jer zbog velike toksičnosti značajno pridonose onečišćenju voda, tla i posebice zraka. Kao najveći izvori emisija hlapljivih organskih spojeva izdvajaju se industrijska postrojenja, energetska i termoenergetska postrojenja, promet te proizvodnja i uporaba otapala, boja, lakova i sl. Postoje različiti postupci koji se primjenjuju za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu, a...
Spektroskopska ispitivanja novih fluorescentnih probi temeljenih na benzimidazolu za određivanje pH i metalnih iona
Spektroskopska ispitivanja novih fluorescentnih probi temeljenih na benzimidazolu za određivanje pH i metalnih iona
Leo Dorogi
Cilj ovog rada je predstavljanje derivata benzimidazola kao kemijskih senzora i klik kemije kao jednostavne, brze i pouzdane metode sinteze organskih spojeva. Osim toga u okviru rada provedena je sinteza i optička karakterizacija novog potencijalnog kemijskog senzora temeljenog na benzimidazolu sa 1,2,3-triazolnom poveznicom. Sinteza spoja 5 uspješno je provedena klik reakcijom terminalnog alkina i odgovarajućeg azida u jednom stupnju. Pripravljenom spoju ispitane su spektroskopske...

Pages