Paginacija

Sinteza O-alkiliranih derivata 4-kinolinona
Sinteza O-alkiliranih derivata 4-kinolinona
Helena Šimek
Cilj ovoga rada bio je sintetizirati nove spojeve bazirane na konjugatima 4-kinolinona i ferocena povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom, s potencijalnim antimikrobnim i citostatskim djelovanjem. 6-Supstituirani-4-(2-brometoksi)kinolinoni (2a-2d) dobiveni su reakcijom O-alkiliranja s dibrometanom u prisustvu baze. Bakrom(I) kataliziranom 1,3-dipolarnom cikloadicijom etinil-ferocena i azidnih derivata kinolinona (3a-3d) sintetizirani su ciljani ferocenil-kinolinon hibridi (4a-4d). Strukture...
Sinteza biološki aktivnih bis-triazolnih dimera purina i purinskih izostera
Sinteza biološki aktivnih bis-triazolnih dimera purina i purinskih izostera
Nikolina Stipaničev
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih bis-1,2,3-triazolilnih dimera 6-supstituiranih-7-deazapurina (6a–6d, 8c, 8d, 9a, 9c, 9d) i 6-supstituiranih purinskih analoga (11a–11d, 13a, 13b, 13d, 15a, 15c, 15d). Purinski spojevi su alkiliranjem s 1,2-dibrometanom prevedeni u N-brometilne derivate (2a–2e), iz kojih su potom nukleofilnom supstitucijom priređeni odgovarajući azidi (3a–3e). Bis-triazolni derivati pripravljeni su "klik"...
Sinteza biološki aktivnih cikličkih derivata 5(6)-amino supstituiranih benzimidazola
Sinteza biološki aktivnih cikličkih derivata 5(6)-amino supstituiranih benzimidazola
Anja Beč
U okviru ovog rada provedena je sinteza acikličkog 2-benzimidazolil supstituiranog akrilonitrila 6 te njegovog cikličkog analoga benzimidazo[1,2-a]kinolina 7. Spojevi su priređeni klasičnim reakcijama organske sinteze te aminacijom potpomognutom mikrovalnim zračenjem. Benzimidazolil-supstituirani akrilonitril 6 priređen iz 2-cijanometil-5(6)- piperidinilbenzimidazola 4 i o-klorbenzaldehida 5, dok je benzimidazo[1,2-a]kinolin 7 priređen termičkom ciklizacijom akrilonitrila 6 u...
Sinteza biološki aktivnih konjugata cijano-supstituiranih heterocikla i 1,2,3-triazola
Sinteza biološki aktivnih konjugata cijano-supstituiranih heterocikla i 1,2,3-triazola
Marko Krklec
Cilj rada bio je sintetizirati nove konjugate aromatskih nitrila i odabranih heterocikla (derivata kumarina, kromona, kinolina, indola, benzotiazola) povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom kako bi se dobili novi spojevi s boljim farmakološkim svojstvima. Triazolni prsten uveden je 1,3-dipolarnom cikloadicijom kataliziranom bakrom 4-azidobenzonitrila i odgovarajućeg termalnog alkina. Strukture novopriređenih spojeva potvrđene su spektroskopijom 1H i 13C NMR i rendgenskom strukturnom analizom.
Sinteza biološki značajnih hibrida dušikovih heterocikla i derivata 1,2,3-triazola
Sinteza biološki značajnih hibrida dušikovih heterocikla i derivata 1,2,3-triazola
Danijel Glavač
Cilj ovog rada bila je sinteza novih biološki aktivnih hibrida benzimidazola, pirimidina, 7-deazapurina i 1,2,3-triazola, kao odabranih dušikovih heterocikla. Regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom azida i alkina uz katalizatore Cu(0), 1M CuSO4 uspješno su sintetizirani ciljani 1,4-disupstituirani 1,2,3-triazolni derivati benzimidazola (1-5), pirimidina (9-17) i 6-klor-7-deazapurina (22). „Click“ reakcije su se odvijale primjenom mikrovalova u smjesi vode i organskih otapala pa...
Sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa
Sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa
Tiana Benko
Cilj ovog rada bila je sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa. U radu su uz bis-1,2,3-triazolne ligande priređeni i mono-1,2,3-triazolni ligandi te njihovi metalni kompleksi. 1,2,3-triazolni ligandi 3a, 3b, 6a, 6b, 10a, 10b, 14a, 14b, 18a, 18b, 18c i 19 priređeni su bakrom kataliziranom 1,3-dipolarnom cikloadicijom alkina i azida. „Klik“ reakcije provedene su klasičnim metodama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutim reakcijama. Spojevi 3a, 3b,...
Sinteza derivata benztiazola kao potencijalnih kromofora
Sinteza derivata benztiazola kao potencijalnih kromofora
Marko Robić
Klik reakcija, danas vrlo popularna reakcija korištena u brojnim organskim sintezama, predstavljena je u ovom radu kao jednostavna i eknomična metoda dobivanja novih derivata benztiazola, D-π-A kromofora s potencijalnom primjenom u kemijskim senzorima. Opisani su mnogi derivati benztiazola koji se koriste u senzorici i optoelektronici te su objašnjene njihove optičke karakteristike. Na temelju poželjnih optičkih svojstava koja zahtijevaju specifičnu strukturu molekule (senzora),...
Sinteza derivata harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Sinteza derivata harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Arben Beriša
U ovom radu provedena je sinteza novih biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata harmina i cimetne kiseline. Kako bi se pripravili različito supstituirani propargilirani derivati prvotno se provelo prevođenje metoksi skupine harmina u hidroksilnu skupinu (1). Slijedi reakcija s propargil bromidom u suvišku cezijeva karbonata, pri čemu su izolirani 7-propargilirani (2) i 7,9-dipropargilirani harmin (3). Propargiliranje u položaju 9 (4) provedeno je izravno iz...
Sinteza grafena hidrotermalnim postupkom i njegova primjena u superkondenzatorima
Sinteza grafena hidrotermalnim postupkom i njegova primjena u superkondenzatorima
Nataša Stankir
Cilj ovog rada je bio provesti hidrotermalnu redukciju grafenovog oksida (GO) pri čemu nastaje grafenov hidrogel (rGO). U procesu se kao reducens koristi ekstrakt lista masline (ELM). Cilj je također bio ispitati kapacitivna svojstva rGO hidrogelova te ih primijeniti u superkondenzatorima. U prvom koraku ovog rada provedena je hidrotermalna redukcija GO u rGO pri različitim pH vrijednostima (3, 7, 10), uz različite mase reducensa (0,28 g i 2,8 g), pri različitoj temperaturi (120 °C i...
Sinteza hibrida purina, pseudopurina i L-askorbinske kiseline s 1,2,3-triazolnom premosnicom
Sinteza hibrida purina, pseudopurina i L-askorbinske kiseline s 1,2,3-triazolnom premosnicom
Helena Prpić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih hibrida purinskih izostera i L-askorbinske kiseline (15 – 19) povezanih preko 1,2,3-triazolne poveznice. U tu svrhu priređeni su N-propargilni purinski i pseudopurinski derivati (6 – 10), te 6-azido-2,3-O,O-dibenzil-L-askorbinska kiselina (14) višestupnjevitom sintezom. 1,4-disupstituirana 1,2,3-triazolna premosnice pripravljena je Cu(I) kataliziranom regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom 6-azido derivata...
Sinteza i antioksidativna svojstva L-askorbinske kiseline i njezinih derivata
Sinteza i antioksidativna svojstva L-askorbinske kiseline i njezinih derivata
Aleksandra Kavgić
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (3 – 8) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirana je 6-O-tosil-2,3-O,O-dibenzil-L-askorbinska kiselina (1) koja je potom prevedena u odgovarajući azidni derivat L-askorbinske kiseline (2). 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline (3 – 8) pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije azida (2) i odgovarajućih terminalnih alkina...
Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih derivata iminokumarina
Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih derivata iminokumarina
Nikolina Kalčec
Poznavajući važnost iminokumarina i farmakološka svojstva 1,2,3-triazola, sinteza novih derivata iz okosnica njihove strukture važna je u razvoju novih spojeva s potencijalnom antitumorskom aktivnošću. U ovom radu opisana je sinteza novih C-4 alkinilnih derivata benzaldehida (3, 4) i C-5 alkinilnih derivata salicilaldehida (5-7) Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja, triazolnih derivata salicilaldehida (23-27) te derivata iminokumarina 28-37. Mikrovalovima potpomognutom klik...

Paginacija