Pages

Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost drvo-cementnog kompozita
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost drvo-cementnog kompozita
Ivan Bratanović
U ovom radu ispitana su toplinska svojstva pripravljenog drvo-cementnog kompozita. Za izradu ispitnih uzoraka korištena je drvena vuna dobivena od crnogoričnog drveća te komercijalni portland cement, CEM II. Drvena vuna korištena za ispitivanje dobre je kvalitete i mehanička svojstva uzorka su zadovoljavajuća pri svakom ispitanom omjeru drvena vuna/cement. Povećanjem udjela cementa u uzorku bolja je prekrivenost drvene vune cementom, a toplinska svojstva se relativno manje mijenjaju....
Utjecaj kemijske regeneracije TiO2/FeZSM5 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Utjecaj kemijske regeneracije TiO2/FeZSM5 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Dominik Kosir
Porast broja stanovnika, razvoj industrije, te cjelokupni tehnološki napredak ostavili su jak utjecaj na okoliš. Broj onečišćujućih tvari koji se svakodnevno ispuštaju u okoliš, između ostalog i farmaceutika, raste sve više i više, te je potrebno pronaći metode kojima se te tvari iz okoliša mogu i ukloniti. Napredni oksidacijski procesi su se pokazali kao dobra metoda za uklanjanje farmaceutika iz okoliša, a karakterizira ih nastajanje jako reaktivnih i...
Utjecaj kemijske regeneracije fotokatalizatora na učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom
Utjecaj kemijske regeneracije fotokatalizatora na učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom
Kristina Havidić
Farmaceutici imaju pozitivan učinak na ljude i životinje, ali problemi mogu nastati njihovim dospijećem u okoliš. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutika u vodenim sustavima je diklofenak. Glavni put njegova dospijevanja u okoliš su efluenti uređaja za obradu komunalnih otpadnih voda, zbog nemogućnosti uklanjanja tog tipa onečišćivala konvencionalnim postupcima obrade. Za uklanjanje diklofenaka i njemu sličnih spojeva iz vode učinkovitima su se pokazali napredni...
Utjecaj metode kemijske sinteze na svojstva nanostrukturnih oksida cinka
Utjecaj metode kemijske sinteze na svojstva nanostrukturnih oksida cinka
Ivan Šajnović
Istraživanja provedena u ovom radu bila su usmjerena na studij morfoloških, strukturnih, optičkih i poluvodičkih karakteristika čestica ZnO. Studiran je utjecaj procesa dopiranja – ugradnje kationa prijelaznog metala (Fe3+ iona) na navedene karakteristike ZnO. Dopirane čestice ZnO sintetizirane su pri atomskim udjelima Fe3+ iona od 0,5; 1 i 5 %. Hidrotermički postupak odabran je kao jednostavan, reproducibilan i ekološki prihvatljiv postupak sinteze čestica ZnO u dva različita...
Utjecaj modifikacije površine Al2O3 na svojstva PCL i PLA polimera
Utjecaj modifikacije površine Al2O3 na svojstva PCL i PLA polimera
Sanja Pavišić
Interakcije između polimerne matrice i punila predstavljaju ključni čimbenik koji određuje svojstva polimernog kompozita. Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti međupovršinska, mehanička i toplinska svojstva te mehanizam popuštanja kompozita polikaprolaktona i poli(laktida) uz dodatak neobrađenog i metakril silanom obrađenog punila aluminijevog hidrata (ATH). PCL/ATH i PLA/ATH kompoziti s različitim volumnim udjelom neobrađenog i metakril silanom obrađenog ATH punila...
Utjecaj modifikacije višestijenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana
Utjecaj modifikacije višestijenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana
Martina Zeljko
U ovom radu prvo su karakterizirane višestijene ugljikove nanocjevčice (MWCNT) te MWCNT modificiranih –COOH skupinama. Karakterizacija MWCNT, MWCNT-COOH provedena je Ramanovom spektroskopijom, termogravimetrijskom analizom, zatim pomoću pretražne elektronske mikroskopije, mjerenjem kontaktnog kuta, te određivanjem disperzivnosti u različitim otapalima. Zatim je istraživan učinak dodatka MWCNT te MWCNT–COOH u rasponu udjela od 0-4% mas. na svojstva poliuretana. Uzorci...
Utjecaj molne mase polimernog aditiva na sniženje tecišta motornog ulja
Utjecaj molne mase polimernog aditiva na sniženje tecišta motornog ulja
Lucija Lovreškov
U ovom radu istraživana su svojstva polimernih aditiva mazivih ulja na osnovi poli(metil-metakrilat-co-dodecil-metakrilat-co-oktadecil-metakrilata) različitih sastava. Sinteza polimernih aditiva provela se kopolimerizacijom triju monomera radikalskim mehanizmom uz monofunkcionalni peroksidni inicijator i n-dodecil merkaptan kao prijenosnik rasta lanca, u otopini mineralnog baznog ulja, pri izotermnim uvjetima (91 °C). Udjel monomera u otopini bio je u 50 mas. %. Polimerizacije su...
Utjecaj morfologije polimernih mješavina na osnovi PLA na mehanička svojstva
Utjecaj morfologije polimernih mješavina na osnovi PLA na mehanička svojstva
Mateja Marolt
Cilj ovoga rada bio je ispitati svojstva čistih komponenata polilaktida (PLA-S, PLA-N), polietilena visoke gustoće (PE-HD) i polietilena niske gustoće (PE-LD). Također, su ispitana svojstva pripremljenih polimernih mješavina PLA-S/PE-HD, PLA-S/PE-LD, PLA-N/PE-HD i PLA-N/PE-LD 95/5 i 90/10 bez i uz dodatak punila (TiO2, silika). Uzorci su umješavani u Brabender gnjetilici. Određena su mehanička i toplinska svojstva čistih komponenata i pripremljenih polimernih mješavina. Također,...
Utjecaj morfologije punila na svojstva PVC-a
Utjecaj morfologije punila na svojstva PVC-a
Pamela Židić
PVC, poli(vinil-klorid) je jedan od toplinski najnestabilnijih polimera. Među velikim brojem dodataka koji su potrebni PVC-u za njegovu uspješnu preradu, značajno mjesto zauzimaju anorganski materijali tj. punila. Od posebnog je interesa istraživanje dodatka nano i mikropunila te njihov utjecaj na svojstva kompozita. U ovom radu ispitivana je morfologija, mehanička i toplinska svojstva poli(vinil-klorida) uz dodatak različitih masenih udjela punila. Korišteno je prirodno punilo perlit...
Utjecaj mravlje kiseline na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Utjecaj mravlje kiseline na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Kristina Gašpar
Diklofenak je često korišten nesteroidni, protuupalni, antipiretički lijek dostupan u nizu komercijalnih pripravaka u obliku tableta ili gela. Nakon korištenja, lijek dospijeva u komunalne otpadne vode iz kojih ga je nemoguće u potpunosti ukloniti klasičnim metodama obrade te dospijeva u okoliš zbog čega se nastoje pronaći metode koje bi ga u potpunosti uklonile i time spriječile onečišćavanje okoliša. Fotokatalitički procesi pokazali su se učinkovitima za uklanjanje...
Utjecaj nano punila SiO2 i TiO2 na svojstva polakrilata
Utjecaj nano punila SiO2 i TiO2 na svojstva polakrilata
Željka Pale
Nanokompoziti se zbog poboljšanih mehaničkih, toplinskih, optičkih, električnih i magnetskih svojstava koriste u razne namjene ovisno o udjelu organskog i anorganskog dijela. Polimeri na bazi akrilata imaju široku upotrebu u proizvodnji premaza, boja, adheziva, itd. Postupkom emulzijske polimerizacije sintetizirana je poliakrilatna emulzija (PAK). Ex situ metodom u rasponu koncentracija punila φ = 1; 1,5; i 3 % pripravljene su PAK+SiO2 i PAK+TiO2 emulzije s ciljem ispitivanja utjecaja...
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PCL kompozita
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PCL kompozita
Kristina Havidić
Polikaprolakton je biorazgradivi, semikristalni polimer niske temperature taljenja koja omogućava jednostavnu preradu. Jednostavnost prerade, dobra svojsta te jeftina cijena razlog su njegove široke primjene. Najčešće se koristi u biomedici za obnovu tkiva, zatvaranje rana te kontrolirani prijenos lijekova. Iako posjeduje izuzetna biološka i fizikalna svojstva, mehanička i toplinska svojstva su mu relativno loša. Ekološki prihvatljiv i učinkoviti način poboljšanja svojstava PCL-a...

Pages