Paginacija

Sinteza i biološka ispitivanja novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza i biološka ispitivanja novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Josipa Milošević
Cilj ovog diplomskog rada bila je sinteza novih 4-alkil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina s potencijalnim biološkim djelovanjem s posebnim naglaskom na antitumorsko djelovanje. U tu svrhu provedena je sinteza spojeva 2−10 koji u svojoj strukturi sadrže triazolni, benzimidazolni i kinolinski prsten koji samostalno ili u kombinaciji čine strukturu mnogih lijekova. Ciljani spojevi su pripremljeni reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije uz Cu(I), kao katalizator. Sinteza je...
Sinteza i fotokemija β,β'-disupstituiranog 5-metil-2-furilnog derivata o-divinilbenzena
Sinteza i fotokemija β,β'-disupstituiranog 5-metil-2-furilnog derivata o-divinilbenzena
Željka Kuzmić
U cilju proučavanja utjecaja heteroatoma i pH vrijednosti na tijek fotokemijske reakcije i formiranja novih policikličkih struktura, proučavan je difuranski derivat o-divinilbenzena 1. Spoj 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom te podvrgnut fotokemijskim reakcijama u kiselom i neutralnom mediju, pri čemu su sintetizirana četiri nova spoja. Kao glavni produkt fotokemijske reakcije u neutralnom mediju dobiven je biciklo[3.2.1]oktadienski derivat 3 intramolekulskom reakcijom cikloadicije....
Sinteza i karakterizacija 2-piridinskih derivata stilbena
Sinteza i karakterizacija 2-piridinskih derivata stilbena
Milena Dragojević
U cilju proučavanja utjecaja piridinske jezgre kao supstituenta na fotokemijsko ponašanje konjugiranih distilbenskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetiziran je 1,2-bis(2-(piridin-2-il)vinil)benzen kao smjesa geometrijskih izomera. Iz smjese geometrijskih izomera uspješno su izolirani 2-[(E)-2-{2-[(E)-2-(piridin-2-il)etenil]fenil}etenil]piridin i 2-[(Z)-2-{2-[(E)-2-(piridin-2-il)etenil]fenil}etenil]piridin. Novosintetizirani derivat podvrgnut je fotokemijskim reakcijama na 300 nm i 350...
Sinteza i karakterizacija ZnO nanostruktura
Sinteza i karakterizacija ZnO nanostruktura
Ivan Šajnović
Istraživanja provedena u ovom radu bila su usmjerena na sintezu i karakterizaciju nanostrukturiranih čestica ZnO. Hidrotermički postupak odabran je kao jednostavan, reproducibilan i ekološki prihvatljiv postupak sinteze čestica ZnO. Kao izvori Zn2+ iona poslužile su Zn(NO3)2·6H2O i ZnCl2 soli, a kao otapalo upotrijebljena je voda uz dodatak 25% otopine NH3. Sinteze su provedene pri temperaturi, T = 160 °C u vremenu od 2, 4 i 24 sata. Nakon izolacije i sušenja u vakuumu, dobiveni...
Sinteza i karakterizacija kristalnog sjemena kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata
Sinteza i karakterizacija kristalnog sjemena kalcijevog hidrogenfosfata dihidrata
Monika Kovačević
Kalcijevi fosfati (CaP), teško topljive soli fosfatne kiseline, imaju važnu ulogu u biološkoj i patološkoj mineralizaciji, ali i u industrijskim procesima. Danas je poznato 13 faza CaP, a kalcijev hidrogenfosfat dihidrat (DCPD) jedan je od važnijih. On se može naći u zubnom karijesu, bubrežnim kamencima te se primjenjuje u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Zbog svoje kristalne strukture i morfologije pogodan je modelni sustav za istraživanje interakcija aditiva i kristala u...
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita
Sinteza i karakterizacija leteći pepeo/TiO2 fotokatalitičkih nanokompozita
Martina Perlog
U radu je provedena modifikacija letećeg pepela (FA4) klorovodičnom kiselinom, koji je potom korišten kao nosač TiO2 fotokatalizatora. Za istraživanje fotokatalitičkog procesa pročišćavanja otpadnih voda s fotokatalizatorom titanijeva oksida (TiO2) provedeno je istraživanje uvjeta njegove sol-gel sinteze kao i modifikacija njegova sastava. Tijekom sinteze dodane su nanočestice TiO2 u udjelu od 1 mas% i 3 mas % te je variran udio letećeg pepela u iznosu od 16 mas% i 20 mas%....
Sinteza i karakterizacija nanokompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo
Sinteza i karakterizacija nanokompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo
Nika Horvat
U ovom je radu provedena sinteza i karakterizacija fotokatalizatora cinkovog oksida i kompozita cinkov oksid/lebdeći pepeo. Lebdeći je pepeo sluţio kao nosač katalizatora. Sinteza katalizatora provedena je na dva načina: sol-gel sintezom i in situ sintezom. Sintetizirani katalizator testiran je u fotokatalitičkim procesima za pročišćavanje otpadnih voda. Određeni su optimalni uvjeti pri kojima je fotokataliza bila najučinkovitija, a to su koncentracija katalizatora 1 g/l i pH...
Sinteza i karakterizacija nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Sinteza i karakterizacija nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Andrea Husak
U radu je provedena sinteza nanokompozita polipirol/cinkov oksid (PPy/ZnO), a reakcije polimerizacije monomera pirola u prisutnosti ZnO bile su različite duljine trajanja (90, 180 i 270 minuta). Cilj rada bio je dobiti optimalnu količinu vodljivog polimera u kompozitnom materijalu koja će, u kombinaciji sa ZnO, omogućiti učinkovitu razgradnju organskih onečišćenja u vodi kako bi ih preveli u biorazgradljive spojeve ili ih u potpunosti mineralizirali. Djelotvornost vodljivih...
Sinteza i karakterizacija nanokompozita srebra i huminskih kiselina
Sinteza i karakterizacija nanokompozita srebra i huminskih kiselina
Mia Zaračko
Cilj ovog rada je sinteza nanokompozita srebra i huminske kiseline primjenom metode imobilizacije srebra na modificiranu huminsku kiselinu iz vodene otopine. Određeni su optimalni uvjeti za sintezu: različito vrijeme kontakta otopine Ag+ iona i huminske kiseline (kinetika), različite inicijalne pH vrijednosti te inicijalne koncentracije Ag+ iona. Za istraživanje mehanizma adsorpcije/precipitacije srebra na huminsku kiselinu korišteni su različiti kinetički modeli kojima su...
Sinteza i karakterizacija čvrstih otopina iz sustava ZrO2-Y2O3
Sinteza i karakterizacija čvrstih otopina iz sustava ZrO2-Y2O3
Viktoria Babić
Amorfni prekursori sustava ZrO2-Y2O3 s različitim molarnim udjelima cirkonija i itrija (od 0 do 100%) dobiveni su sutaloženjem iz vodenih otopina nitratnih soli dodatkom amonijaka do pH = 10,4. Kristalizacija polaznih amorfnih uzoraka provedena je primjenom dviju različitih sintetskih metoda: hidrotermalnim tretmanom pri temperaturi od 150 °C kroz 24 sata, te žarenjem na zraku, tijekom 2 sata na temperaturama od 400 °C, 600 °C, 800 °C i 1000 °C. Strukturna analiza produkata...
Sinteza i optička karakterizacija novih heteroaromatskih kromofora
Sinteza i optička karakterizacija novih heteroaromatskih kromofora
Dejan Bogojević
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzimidazola koji u svojoj strukturi sadrže 1,2,3-triazolni prsten u svrhu određivanja njihove senzorske aktivnosti. Novi spojevi 2-[(4-nitro)benz-2-iliden)amino]benzimidazol (spoj 3), 2-[(4-amino)benz-2-iliden)amino]benzimidazol (spoj 5), 2-[(4-azido)benz-2-ilidene)amino]benzimidazole (spoj 6) i 2-{4-[(4-fenil)-1,2,3-triazol-1-il]benzilidenamino}benzimidazol (spoj 8) uspješno su sintetizirani reakcijama klasične i...
Sinteza i spektroskopska karakteristika novih derivata fenantrena i nafto[2,1-b]tiofena
Sinteza i spektroskopska karakteristika novih derivata fenantrena i nafto[2,1-b]tiofena
Matej Kadić
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove amido supstituirane derivate nafto[2,1-b]tiofena 7-8 i amido supstituirane derivate fenantrena 14-15. Za pripravu ciljnih spojeva korištene su klasične metode organske i fotokemijske sinteze. Aciklički derivati akrilonitrila 3 i 10 priređeni su kondenzacijom aldehida i odgovarajućih acetonitrila. Bazičnom hidrolizom cikličkih cijano derivata 4 i 11 priređene su odgovarajuće karboksilne kiseline 5 i 12. Amido supstituirani derivati...

Paginacija