Paginacija

Toplinske analize polimernih materijala
Toplinske analize polimernih materijala
Monika Šuman
Polimeri danas predstavljaju skupinu materijala koji pronalaze vrlo širok raspon primjene. Njihov razvoj i neka buduća primjena nisu mogući bez karakterizacije. Između ostalih, toplinske karakteristike materijala predstavljaju glavne čimbenike za njegovu buduću specifičnu primjenu. U ovom radu je dan kratki pregled toplinskih metoda analize, s posebnom primjenom na polimerne materijale. Poseban naglasak je na 4 toplinske metode. To su termogravimetrijska analiza (TGA), razlikovna...
Toplinsko i reološko ponašanje nanofluida
Toplinsko i reološko ponašanje nanofluida
Marija Ždrakić
U ovom radu ispitivana je stabilnost i termo-fizikalna svojstva nanofluida sa i bez aditiva. Za pripravu suspenzija korištene su nanoĉestice Al2O3 koje su dispergirane u demineraliziranoj vodi u 0.5, 1.0, 1.5 vol %. U suspenziju koja sadrži 0.5 vol % Al2O3 dodani su razliĉiti aditivi (polivinil alkohol (PVA), polivinilpirolidon (PVP), arapska guma (AG), heksadeciltrimetilamonijev bromid (CTAB) i natrijev dodecil-sulfat (SDS)) u razliĉitim masenim omjerima. Pripravljenim nanosuspenzijama...
UV razgradnja PP/PCL/nTiO2 mješavina
UV razgradnja PP/PCL/nTiO2 mješavina
Robert Katić
Modifikacijom nerazgradivih sintetskih polimera s biorazgradivim polimerima dobivaju se polimerni materijali prihvatljivi za okoliš. Najveći problem pri modifikaciji nerazgradivih polimera s biorazgradivim polimerima je kompatibilnost polimera u njihovoj mješavini. U cilju istraživanja procesa starenja PP/PCL mješavina bez i s dodatkom punila nTiO2 djelovanjem UV zračenja, uzorci mješavina podvrgnuti su ubrzanom starenju primjenom laboratorijske UV lampe (Suntest Heraeus Suntest CPS )...
UV-fotoliza 17β-estradiola u vodenom mediju
UV-fotoliza 17β-estradiola u vodenom mediju
Mario Meheš
Farmaceutici po svojoj prirodi više ili manje utječu na prirodno funkcioniranje ljudskog i životinjskog organizma, a njihova sve učestalija pojava u otpadnim vodama predstavlja potencijalnu prijetnju ljudskom i životinjskom zdravlju. Ženski spolni hormon 17β-estradiol spada u grupu farmaceutika koji imaju najjače fiziološko djelovanje, a zbog svoje široke primjene i prirodnog izlučivanja učestalo se nalazi u vodenim sustavima. Stoga se nameće potreba za istraživanjem i...
Uklanjanje SO2 iz dimnih plinova brodskih motora pranjem morskom vodom
Uklanjanje SO2 iz dimnih plinova brodskih motora pranjem morskom vodom
Božana Čalaga
U ovom radu istražuje se mogućnost uklanjanja SO2 iz dimnih plinova brodskih motora pranjem morskom vodom. Brodski motori kao gorivo uglavnom koriste teško loživo ulje s relativno visokim sadržajem sumpora koji tijekom izgaranja oksidira u SO2, reaktivan i korozivan plin štetan za okoliš. Prije ispuštanja dimnih plinova u okoliš potrebno ga je ukloniti, kako bi se zadovoljili sve stroži međunarodni propisi o zaštiti zraka. Jedna od najekonomičnijih metoda uklanjanja SO2 je...
Uklanjanje amonijakalnog dušika iz procjednih voda odlagališta otpada fizikalno-kemijskim postupcima
Uklanjanje amonijakalnog dušika iz procjednih voda odlagališta otpada fizikalno-kemijskim postupcima
Toni Jovanović
Procjedne vode odlagališta otpada spadaju među najonečišćenije otpadne vode i mogu imati značajan štetan učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Stoga je nužna njihova obrada s ciljem uklanjanja prisutnih štetnih tvari i smanjenja njihovih koncentracija na razine prihvatljive za okoliš. Zakonska regulativa iz područja okoliša nameće kriterije vezane za dizajn samo odlagališta i ispuštanje procjedne vode. Trenutno nema univerzalnog postupka za sve procjedne vode. Specifična...
Uklanjanje antiparazitika iz retentata reverzne osmoze na aktivni ugljen u koloni
Uklanjanje antiparazitika iz retentata reverzne osmoze na aktivni ugljen u koloni
Marta Hac
Prisutnost lijekova u okolišu svakodnevno raste zbog sve veće primjene u zdravstvu i veterini, te ih je zbog njihovog negativnog utjecaja na okoliš neophodno učinkovito ukloniti. U svrhu uklanjanja antiparazitika iz vode u ovom radu korišten je reverzno osmotski (RO) membranski proces. Analiza je pokazala uklanjanje veće od 99% za navedene antiparazitike. Rezultatima FTIR analize utvrđeno je kako ne postoje značajnije interakcije između membrane i antiparazitika. Međutim, jedan od...
Uklanjanje bakrovih iona u otpadnim vodama upotrebom elektrokemijskog protočnog reaktora
Uklanjanje bakrovih iona u otpadnim vodama upotrebom elektrokemijskog protočnog reaktora
Vladimir Lukačević
Cilj ovog rada bio je elektrokemijskim putem ukloniti bakar iz modelne otopine bakar(II)-sulfata pomoću elektrokemijskog protočnog reaktora. Korišten je elektrokemijski reaktor napravljen od pleksiglasa dimenzija 3 cm x 3 cm x 10 cm. Prilikom odabira materijala za izradu elektroda ispitana su svojstva različitih materijala metodom cikličke voltametrije i metodom rotirajuće disk elektrode. Kao katodni materijal izabran je čelik, dok je kao anodni materijal izabrano olovo. Elektroliza...
Uklanjanje diklofenaka iz vode pod simuliranim sunčevim zračenjem uz TiO2-SnS2 nanokompozitni fotokatalizator
Uklanjanje diklofenaka iz vode pod simuliranim sunčevim zračenjem uz TiO2-SnS2 nanokompozitni fotokatalizator
Marija Bradić
Cilj ovog istraživanja je razvoj heterogenog fotokatalitičkog sustava za razgradnju diklofenaka u modelnoj otpadnoj vodi. Diklofenak je nesteroidni, protuupalni lijek i zbog ograničene biorazgradivosti jedan je od najčešće detektiranih farmaceutika u efluentima i površinskim vodama. Lako se bioakumulira u tkivima vodenih organizama te tako ulazi u hranidbeni lanac, a zbog mogućeg štetnog djelovanje na ljudsko zdravlje uvršten je na „watch listu“ Dodatka X Okvirne direktive o...
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz ultra čiste vode u lužnatim uvjetima
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz ultra čiste vode u lužnatim uvjetima
Mateja Ruklić
Lijekovi imaju važnu ulogu u liječenju i prevenciji bolesti u ljudi i životinja, zbog čega njihova prisutnost u okolišu svakodnevno raste. Većina farmaceutika ispušta se kontinuirano putem kanalizacijskog sustava, te ih je zbog njihovog negativnog utjecaja na okoliš neophodno učinkovito ukloniti. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost i mehanizam uklanjanja farmaceutika (sulfagvanidin, trimetoprim, hidrokortizon i albendazol) reverzno osmotskim (RO) i nanofiltracijskim (NF) membranama...
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz voda u kiselim uvjetima
Uklanjanje farmaceutika RO/NF membranama iz voda u kiselim uvjetima
Kristina Vertuš
Prisutnost lijekova u okolišu svakodnevno raste zbog sve veće primjene u zdravstvu i veterini. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost i mehanizam uklanjanja odabranih veterinarskih farmaceutika (sulfagvanidin, trimetoprim, hidrokortizon, prokain · HCl i albendazol) iz voda u kiselim uvjetima RO/NF membranama (XLE, NF, NF270). Učinkovitost uklanjanja farmaceutika iz voda u kiselim uvjetima ovisilo je o veličini pora membrane i veličini farmaceutika, o interakcijama između farmaceutika i...
Uklanjanje farmaceutika iz voda UV-A/TiO2/Fe-ZSM5 procesom
Uklanjanje farmaceutika iz voda UV-A/TiO2/Fe-ZSM5 procesom
Žaklina Đuranec
Danas se širom svijeta koriste velike količine različitih vrsta farmaceutika koji su primarno namijenjeni sprječavanju i liječenju bolesti. Međutim, značajne količine tih farmaceutika završavaju u okolišu putem otpadnih voda iz industrija ili metabolita nakon primjene te se smatraju „novim onečišćivalima“. Zaštita voda, uz kontrolu i smanjenje emisija, podrazumijeva razvoj i primjenu učinkovitih tehnologija obrade voda. Tehnologije temeljene na naprednim oksidacijskim...

Paginacija