Pages

Mehanokemijska sinteza nanočestica ZnO dopiranog kadmijem
Mehanokemijska sinteza nanočestica ZnO dopiranog kadmijem
Ivana Katarina Munda
Istraživano je koliki se udio kadmija može ugraditi u kristalnu rešetku cinkita mehanokemijskom sintezom. Kao prekursori su korišteni metalni kloridi i natrijev karbonat dok je natrijev klorid korišten kao razrjeđivač. Nakon mehanokemijske sinteze uzorci su termički obrađeni pri 600 °C u trajanju 2 sata kako bi se iz ZnCO3 dobio ZnO. Pripremljeni uzorci ispitani su rendgenskom difrakcijom praha (XRD), infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom tehnikom prigušene...
Membranski postupak ultrafiltracije - pregled stanja
Membranski postupak ultrafiltracije - pregled stanja
Iva Pavičić
Ultrafiltracija je jedan od membranskih postupaka separacije koji pomoću gradijenta tlaka kao pokretačke sile uzrokuje prolazak otapala i jedne vrste otopljenih tvari kroz permselektivnu poroznu membranu, dok se ostale tvarie zadržavaju na membrani. Ovisno o željenome produktu, naglasak ultrafiltracijskog procesa je u proizvodnji pročišćenog permeata ili ugušćenog koncentrata. Ultrafiltracijske membrane su većinom anizotropne strukture, mogu biti izrađene od polimernog ili...
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Maja Perčić
Strategija inženjerstva tkiva oslanja se na kompleksne interakcije stanica i biomaterijala (nosača) kako bi se ostvarila uspješna regeneracija oštećenog tkiva. U tu svrhu biomaterijali su podvrgnuti ispitivanjima, naročito onima koja se odnose na procjenu biokompatibilnosti, odnosno sposobnosti materijala za obavljanje svoje terapeutske funkcije bez izazivanja nepoželjnih (upalnih) reakcija u tijelu pacijenta. In vitro testiranje je pokušaj simuliranja in vivo okruženja u strogo...
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Ana Sertić
U ovom radu izdvojeni su najzastupljeniji dizajni eksperimenta koji se primjenjuju u industriji i znanstvenim laboratorijima. Planiranje eksperimenta povećava kvalitetu produkta i reducira broj potrebitih eksperimenata čime se ostvaruje zamjetna financijska ušteda. Detaljno su opisani potpuni i djelomični faktorski dizajni eksperimenta, metoda odziva površine i Box-Behnkenov dizajn te Taguchijeva metoda pogodna za primjenu kontrole kvalitete.
Metode dobivanja i svojstva nanoceluloze
Metode dobivanja i svojstva nanoceluloze
Melani Horvat
Celuloza je linearni biopolimer koji se prirodno nalazi u biljnim stanicama kao što su drvo, pamuk i lan. Posjeduje svojstva poput dobre biokompatibilnosti, niske cijene, visoke čvrstoće te dobrih mehaničkih svojstava. Njena vlakna mogu se mehaničkom ili kemijskom obradom prevesti u celulozne mikro/nanofibrile (MFC/NFC) ili celulozne nanokristale (CNC). Ova dva strukturna oblika posjeduju izvrsna svojstva u usporedbi s izvornim celuloznim vlaknima. Uz celulozne mikro/nanofibrile i...
Metode predobrade sirovina za proizvodnju biodizela
Metode predobrade sirovina za proizvodnju biodizela
Mirna Filakovac
U današnjem svijetu štetni plinovi koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva predstavljaju veliko opterećenje za Zemljin ekosustav i atmosferu. Napori znanstvenika usmjereni su ka rješavanju tog problema i kao jedno od alternativnih rješenja predlažu se su biogoriva, od kojih se najčešće spominje biodizel. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s dizelskim gorivom u klasičnom dizelskom motoru, uz vrlo male ili nikakve preinake samog motora. Njegove velike prednosti su što...
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske  primjene
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske primjene
Marija Posarić
Cilj ovog rada je dati kratki literaturni pregled metoda priprave poroznih skeleta koji se koriste u području inženjerstva tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdiscplinarno područje u nastajanju koje primjenjuje načela prirodnih znanosti i inženjerstva za proizvodnju inženjerskog tkiva za popravak i zamjenu oštećenih tkiva i organa. U inženjerstvu tkiva glavnu ulogu imaju skeleti. Skeleti su trodimenzijske strukture napravljene od bioloških materijala i biomaterijala, koji...
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Filip Brkić
U ovom radu dana je teorijska i raĉunska osnova ravnoteže krutina-kapljevina. Topljivost se procijenila iz eksperimentalnih podataka za smjese aromatskog ugljikovodika (benzen, naftalen) s alkoholom (metanol, etanol, i-propanol, n-butanol). Parametri su korelirani preko modela koeficijenta aktivnosti: Wilson, NRTL UNIQUAC. Kao rezultat dobiveni su grafovi topljivosti (T/x) za sva tri modela po pojedinoj smjesi.
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Katarina Andlar
Onečišćenje vode teškim metalima danas je postao jedan od najozbiljnijih ekoloških problema u svijetu. Većina teških metala toksična je i kancerogena te predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskom zdravlju i vodenom okolišu. S ciljem zaštite okoliša i ljudi te zbog strogih propisa, primjenom različitih metoda nastoji se postići učinkovito uklanjanje teških metala iz otpadnih voda. U ovom radu opisana je primjena različitih metoda uklanjanja teških metala iz otpadnih voda. Neke...
Metode vođenja kontinuiranog procesa destilacije
Metode vođenja kontinuiranog procesa destilacije
Josip Jazbec
Destilacija je separacijski proces kod kojeg se kapljevita smjesa razdvaja do pojedinačnih komponenti željene čistoće. Proces destilacije provodi se u destilacijskim kolonama, sustavima koje je potrebno voditi putem više manjih regulacijskih sustava, kako bi dobili proizvod željene čistoće. Cilj rada je opisati osnovne metode kojima se regulira tlak, temperatura, sastav i bilanca tvari u kontinuiranoj destilacijskoj koloni. Najvažnija varijabla koju reguliramo je tlak zbog njegovog...
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Dražen Tumara
U radu je dan pregled zakonodavnog okvira vezanog uz problem klimatskih promjena, posebno onog dijela koji je bitan za razvoj metodologije izračuna emisija ugljikovog dioksida. Definirana je uloga metodologija izračuna emisija ugljikovog dioksida u smanjenju ukupnih emisija u sklopu Kyoto protokola. Jedna od obveza članica potpisnica Kyoto protokola je uspostavljanje Nacionalnog inventara stakleničkih plinova. Radi se o godišnjem proračunu emisija stakleničkih plinova na definiranom...
Mezoporozni SiO2
Mezoporozni SiO2
Petra Blazinić
Istraživanja o mezoporoznim materijalima i njihovoj biomedicinskoj i biološkoj primjeni doživjela su veliki porast tijekom posljednjih nekoliko godina. Razvijaju se različite metode pripreme i modifikacije mezoporoznog SiO2 jer kontrolirana sinteza ima veliki utjecaj na njegova svojstva i primjenu. Na području bioaplikacije mezoporozni SiO2 ima veliki potencijal u dostavi lijekova, oslikavanju stanica, optičkim i elektrokemijskim biosenzorima, imobilizaciji enzima, sorpciji i...

Pages