Pages

Sinteza mreže izmjenjivača topline potpomognuta računalnim alatima
Sinteza mreže izmjenjivača topline potpomognuta računalnim alatima
Sara Čemeljić
U ovome radu opisane su osnove sinteze mreže izmjenjivača topline, te metode koje se mogu koristiti u tu svrhu. Metode sinteze mreže mogu se podijeliti na sekvencijale i sumultane. Cilj rada je bio primjeniti simultanu metodu za sintezu mreže izmjenjivača topline u postrojenju za proizvodnju nitratne kiseline. U tu svrhu korištene je program SuperTarget7 koji se temelji na pinch metodi. Primjenom SuperTarget7 programa dobivaju se različite mogućnosti projektiranje mreže koje se mogu...
Sinteza mreže izmjenjivača vodika u rafinerijskim postrojenjima
Sinteza mreže izmjenjivača vodika u rafinerijskim postrojenjima
Gabriela Brnadić
Vodikova mreža može se opisati kao sustav procesa u rafineriji koji međusobno djeluju i komuniciraju preko distribucije vodika. Ti procesi dijele se na proizvođače, potrošače, te jedinice za pročišćavanje vodika. Dobro upravljanje vodikom znači i maksimalno iskorištenje vodika, pri čemu važnu ulogu ima i kvalitetna bilanca tokova tvari u kojima se nalazi vodik. Pristup integraciji sustava vodika može se podijeliti na dvije kategorije: pinch analiza i metode matematičkog...
Sinteza naftoksazola fotokemijskom ciklizacijom 4-stiriloksazola
Sinteza naftoksazola fotokemijskom ciklizacijom 4-stiriloksazola
Ante Zdrilić
U ovom radu proučavane su fotokemijske reakcije ciklizacije sustava sličnih stilbenu gdje je jedna benzenska jezgra zamijenjena oksazolskim prstenom. Priređen je niz 4-(aril/heteroariletenil)oksazola 3-10, koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom iz oksazol-4-karbaldehida (1) ili 2-metil-oksazol-4-karbaldehida (2) te odgovarajućih fosfonijevih soli. Aldehidi 1 i 2 dobiveni su redukcijom iz odgovarajućih oksazolskih estera, etil-4-oksazolkarboksilata i...
Sinteza nanokompozitnog ZnO fotokatalizatora; razgradnja Acid Blue 25 bojila
Sinteza nanokompozitnog ZnO fotokatalizatora; razgradnja Acid Blue 25 bojila
Ivan Vrban
Polianilin/cinkov oksid (PANI/ZnO) nanokompozitni fotokatalizatori sintetizirani su in situ, kemijskom oksidativnom polimerizacijom monomera anilina uz prisustvo ZnO nanočestica. Sinteza PANI/ZnO nanokompozitih fotokatalizatora provodila se u kiselom vodenom mediju i u neutralnom mediju s određenim udjelom organskog otapala (dietilen glikol). Pri sintezi PANI/ZnO nanokompozitnih fotokatalizatora u kiselom mediju modificiran je maseni odnos monomera anilina i cinkovog oksida (50%, 100%,...
Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora
Sinteza nanočestica cinkovih oksida korištenjem enzima ureaze kao katalizatora
Martina Burštinski
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica s ljuskom od cinkovog oksida i jezgrom od enzima ureaze. Sinteza nanočestica cinkovih oksida se provodila se u redestiliranoj vodi pri različitim koncentracijama cinka i uree pri temperaturi T = 25 °C uz istu koncentraciju ureaze. Kinetika brzine taloženja enzima ureaze opisana je kinetikom prvog reda za koju je utvrđeno da dobro opisuje gotovo sve reakcije. Istaložene nanočestice cinkovog oksida su karakterizirane pomoću optičkog...
Sinteza nanočestica zlata mikroemulzijskom tehnikom
Sinteza nanočestica zlata mikroemulzijskom tehnikom
Martina Guliš
Nanočestice zlata (AuNČ) sintetizirane su u mikroemulzijskom sustavu Triton X-100/voda/cikloheksan/1-pentanol pri čemu su kod sinteze mijenjani redukcijski uvjeti u mikroemulziji. Istraživane su tri mikroemulzijske sinteze; (i) sinteza AuNČ u mikroemulziji kod jakih redukcijskih uvjeta (dodatak NaBH4), (ii) sinteza AuNČ u mikroemulziji γ-zračenjem (radiolitička sinteza uz umjereno jake redukcijske uvjete) i (iii) sinteza AuNČ u mikroemulziji kod oksidacijskih uvjeta (dodatak vodene...
Sinteza novih 4-fenil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza novih 4-fenil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Martina Piškor
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 4-fenil-1,2,3-triazolnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina (3−6, 11, 12) kao spojeva s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. U tu svrhu iz 5-klorbenzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila (1) i njegovih 2-kloriranih i 2-fluoriranih derivata (7, 9) sintetizirani su azidi benzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila 2, 8 i 10. 1,2,3-triazolni derivati benzimidazo[1,2-a]kinolina 3−6, 11 i 12 pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije...
Sinteza novih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata fuzioniranih s tiofenskim prstenom
Sinteza novih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata fuzioniranih s tiofenskim prstenom
Iva Horvat
U ovom radu provest će se funkcionalizacija biciklo[3.2.1]oktadienskog sustava fuzioniranog s tiofenskom jezgorm. Formiliranjem tiofenske jezgre dobiveni aldehid III podvrgnut je Wittigovoj reakciji da bi se dobili 2-tienilni sustavi 1 i 2 koji su zatim fotokemijski ciklizirani. Očekivano je dobivanje novih složenih policikličkih struktura ovisno o elektronskom utjecaju metilne i cijano skupine kao supstituenta. Fotokemijska reakcija metil-supstituiranog spoja 1 dovodi do nastanka...
Sinteza novih derivata benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom i njihova spektroskopska karakterizacija
Sinteza novih derivata benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom i njihova spektroskopska karakterizacija
Sanja Barić
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benzaldehida i benzimidazola Sonogashira-inom reakcijom, njihova spektroskopska karakterizacija spektroskopijom NMR i UV/Vis te in silico analiza. Sonogashira-inom reakcijom p-klor i p-brombenzaldehida s odgovarajućim terminalnim alkinima uz Pd katalizator Pd(PPh3)4 i Pd2Cl2(PPh3)2 sintetizirani su p-alkinilni derivati benzaldehida 1-4 i 9-11. Reakcijom kondenzacije p-klor i p-brombenzaldehida s 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)acetonitrilom...
Sinteza novih derivata kumarina i L-askorbinske kiseline primjenom klik kemije
Sinteza novih derivata kumarina i L-askorbinske kiseline primjenom klik kemije
Ivana Kovačić
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih derivata kumarina i derivata L-askorbinske kiseline regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom odgovarajućih terminalnih alkina i organskih azida. U tu svrhu je Pechmannovom ciklizacijom sintetiziran 7-hidroksi-4-(klormetil)kumarin 1, koji je potom preveden u odgovarajući kumarinski azid 2, te derivati L-askorbinske kiseline 3, 4 i 5 koji su bili potrebni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 6. Također,...
Sinteza octene kiseline u adijabatskom kotlastom reaktoru
Sinteza octene kiseline u adijabatskom kotlastom reaktoru
Lea Jocić
U adijabatskom kotlastom reaktoru provodi se reakcija hidrolize anhidrida octene kiseline. Tijekom reakcije temperaturnim osjetilom je praćena promjena temperature, te su podaci zapisivani u memoriji računala u određenim vremenskim razmacima. Završetak reakcije se očituje u prestanku porasta temperature. Dobiveni rezultati (zapisane temperature u određenim reakcijskim vremenima) korišteni su za kinetičku analizu koja uključuje izračunavanje reakcijske entalpije, izbor kinetičkog...
Sinteza poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 nanokompozitnog fotokatalizatora i ispitivanje učinkovitosti UV-A fotokatalize
Sinteza poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 nanokompozitnog fotokatalizatora i ispitivanje učinkovitosti UV-A fotokatalize
Roko Perković
Otpadne vode predstavljaju značajan ekološki problem zbog sadržaja različitih organskih spojeva čija je prisutnost nepoželjna. Kao takve ne mogu se ispustiti u okoliš bez prethodne odgovarajuće obrade. Pored tradicionalnih metoda obrade, napredni oksidacijski procesi (AOP) jedna su od mogućnosti obrade otpadnih voda. Jedna od metoda obrade voda je fotokataliza koja uključuje razgradnju onečišćenja katalizatorima pod utjecajem svjetla. U radu su sintetizirani polimerni...

Pages