Pages

Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 2- i 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofena
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 2- i 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofena
Marko Levačić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava razvijena je sinteza novih butadienskih derivata s tiofenskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi derivati, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofen (1) i 2-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]tiofen (2) kao smjese cis,trans- i trans,trans-izomera. Za njihovu sintezu trebalo je pripraviti 3-(tiofen-2/3-il)akrilaldehide (3, 4) koji su sintetizirani na dva...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-2[(2-vinilfenil)etenil]piridina
Leo Cuculić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje supstituiranih o-divinilbenzena razvijena je sinteza novih supstituiranih o-divinilbenzena s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi produkti, 3-2[(2-vinilfenil)etenil]piridin (1) i 4-2[(2-vinilfenil)etenil)piridin (2) kao smjese cis- i trans-izomera koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom. Spojevi 1 i 2 okarakterizirani su modernim spektroskopskim metodama (jednodimenzionalni...
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Sinteza, izolacija izomera i spektroskopska karakterizacija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Monika Kraljević
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava razvijena je sinteza novih butadienskih derivata s piridinskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi derivati, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (2) kao smjese cis,trans- i trans,trans-izomera. Za njihovu sintezu trebalo je pripraviti 3-(piridin-3/4-il)akrilaldehide (3, 4) koji su sintetizirani...
Sinteza, karakterizacija i fotokemijske transformacije 3- i 4-piridinskih derivata stilbena
Sinteza, karakterizacija i fotokemijske transformacije 3- i 4-piridinskih derivata stilbena
Sena Jorgić
S ciljem proučavanja utjecaja piridinske jezgre na fotokemijske transformacije diheterostilbenskih derivata, Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi spojevi 3,3'-(o-fenilendivinilen)dipiridin (1) i 4,4'-(o-fenilendivinilen)dipiridin (2) kao smjese geometrijskih izomera. Iz smjese izomera kolonskom i tankoslojnom kromatografijom uspješno su izolirani cis,cis-, cis,trans- i trans,trans-izomeri te su u potpunosti spektroskopski opisani. U svrhu priprave novih bicikličkih struktura...
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih metoksi- i hidroksi-supstituiranih heteroaromatskih derivata
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih metoksi- i hidroksi-supstituiranih heteroaromatskih derivata
Petra Roškarić
U okviru ovog rada provedena je sinteza, spektroskopska karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih metoksi- i hidroksi- derivata amino supstituiranih benzamida, benzamidnih derivata benzimidazola, 2-benzimidazola te hidrokloridnih soli benzamida, 2-benzimidazolil i 2-benzotiazolil supstituiranih benzamida. Novi spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Kondenzacijom odgovarajućih supstituiranih benzoil-klorida 2, 14, 15 i 41 s odgovarajućim aminom 3, 4, 16 ili...
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i biološka aktivnost novih amidnih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina
Jasna Alić
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih karboksamido i dikarboksamido 6-N-supstituiranih, 2,6-N,N-disupstituiranih te 2-N-supstituiranih derivata benzimidazo[1,2-a]kinolina. Ciljani spojevi pripravljeni su klasičnim reakcijama organske i fotokemijske sinteze. Aciklički prekursori 3, 16 i 24 pripravljeni su reakcijom kondenzacije odgovarajućih različito supstituiranih benzaldehida 2 i 15 s 2-cijanometil i 2-metil benzimidazolima 1 i 23. Ciklički...
Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata citozina i 7-deazapurina
Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata citozina i 7-deazapurina
Mande Miošić
Zbog važnosti citozina i 7-deazapurina kao bioloških i kemoterapijskih agenasa, razvoj novih derivata iz okosnica njihove strukture bitan je za razvoj novih potencijalnih lijekova. U ovom radu opisana je sinteza novih C-5 alkinilnih derivata citozina (9-16) i C-6 supstituiranih derivata 7-deazapurina (17-25). "Klik" reakcijom potpomognutom mikrovalovima N-1-propargiliranog derivata citozina (2) s odgovarajućim azidima uveden je 1,2,3-triazolni prsten u položaj N-1 pri čemu su...
Smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu
Lucija Ivanjko
Emisije hlapljivih organskih spojeva u okoliš predstavljaju velik problem u zaštiti zraka, jer mogu dovesti do ugrožavanja ekosustava kao i do narušavanja zdravlja ljudi. Postoje različiti izvori njihovih emisija u okoliš. Dokazano je kako njihova prekomjerna emisija može pridonijeti nastajanju kiselih kiša, fotokemijskog smoga, učinka staklenika i drugih neželjenih pojava u okolišu. Danas postoje različite metode i tehnike kojima se može smanjiti emisija hlapljivih organskih...
Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere
Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere
Franko Palčić
U radu su istražena svojstva poli(metil-metakrilat-co-dodecil-metakrilat-co-oktadecil-metakrilata) koja utječu na njegovu primjenu kao snižavala tecišta baznog ulja. Procesi polimerizacije provedeni su u šaržnom kotlastom reaktoru, u toluenu kao otapalu, pri izotermnim uvjetima (91 °C) uz monofunkcionalni peroksidni inicijator. Ukupno je sintetizirano 9 terpolimera različitog sastava. Pripravljenim uzorcima terpolimera određeni su: konverzija gravimetrijskom metodom, sastavi 1H NMR...
Sol-gel sinteza kodopiranog perovskita
Sol-gel sinteza kodopiranog perovskita
Marija Tkalčević
Proučavan je utjecaj jednovalentnog iona litija i trovalentnog iona cerija na tijek kristalizacije i fotokatalitičku aktivnost perovskita. Kodopirani perovskit, Ca1-2x LixCexTiO3 (x=0,00-0,04) pripravljen je sol gel procesom te termičkom obradom pri 500 °C u trajanju od 2 sata. Tijek kristalizacije, fazni sastav, morfologija i kemijski sastav pripremljenih uzoraka ispitani su rendgenskom difrakcijom praha (XRD), infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom (FTIR-ATR),...
Sorpcija deksametazona na otpadni mulj
Sorpcija deksametazona na otpadni mulj
Sarah Mateša
Humani i veterinarski farmaceutici se danas proizvode i koriste u sve većim količinama te samim time dospijevaju u okoliš. Zbog svojih fizikalnih i kemijskih svostava mnogi od njih prolaze kroz sve prirodne filtre i postrojenja za obradu otpadnih voda i tako dospijevaju u podzemne i površinske vode čime može doći do zagađenja izvora pitke vode. S obzirom da su farmaceutici prepoznati kao potencijalna opasnost za ljude i okoliš, javlja se potreba za sve većim ispitivanjem...
Sorpcija diazo bojila na lebdećem pepelu
Sorpcija diazo bojila na lebdećem pepelu
Zrinka Šokčević
Cilj ovog rada bio je ispitati primjenu lebdećeg pepela kao potencijalnog sorbensa za uklanjanje toksičnog i kancerogenog diazo bojila (kongo crvene) iz vodene otopine. U šaržnim uvjetima ispitano je uklanjanje bojila kongo crvene uporabom lebdećeg pepela variranjem početne koncentracije bojila, vremena kontakta i temperature procesa. Za analizu ravnotežnih podataka na različitim temperaturama korištene su Langmuirova, Freundlichova i Dubinin-Radushkevich izoterma. Tri kinetička...

Pages