Pages

Tehnologija desalinacije korištenjem solarne i vjetro energije
Tehnologija desalinacije korištenjem solarne i vjetro energije
Ivona Filipović
Povećani utrošak energije za pretvorbu onečišćenih voda u vodu upotrebljivu za piće i industrijske poslove kao posljedicu ima stalno poskupljivanje pitke vode. Tehnologija desalinacije ima veliki prostor za razvoj u moderno doba te postaje jedna od važnijih načina dobivanja vode za piće i poljoprivredu u nekim regijama svijeta. Glavni izvori koji se koriste za proces desalinacije jesu morska voda, slane podzemne vode, rijeke te slana jezera, a osnovni načini dobivanja pitke vode...
Tehnologija koncentratorskih fotonaponskih sustava
Tehnologija koncentratorskih fotonaponskih sustava
Karlo Cmrk
U ovom radu prikazana je tehnologija fotonaponskih koncentratorskih sustava, njihova efikasnost i primjena te zašto sve više ovakvih sustava zamjenjuje upotrebu ravnih fotonaponskih sustava. Tehnologija fotonaponskih koncentratorskih sustava zasniva se na fotonaponskoj tehnologiji koja pretvara sunčevu energiju u električnu energiju preko solarnih panela pomoću fotoelektričnog efekta. Ona jest skuplja od standardne tehnologije, ali je i znatno efikasnija od nje jer koristi višespojne...
Tehnološke primjene neodimijskih magneta
Tehnološke primjene neodimijskih magneta
Mario-Livio Jeličić
U ovom radu upoznati ćemo se sa podrijetlom magneta, magnetizma, vrsta magnetizma te pojedino objasniti svakog od njih. Baviti ćemo se opisom pojava koje se dešavaju na razini elektrona u atomu koji su uzrok magnetskih pojava u materijalu kao i opisom pojava uzrokovanih magnetizmom. Najveću pažnju obratiti ćemo na permanentne magnete kao vrstu magneta u čiju skupinu pripadaju i neodimijski magneti. Neodimijski magneti poznati kao najjači permanentni magneti na zemlji imaju svojstvo...
Teorija kaosa
Teorija kaosa
Monika Marković
U ovom radu dan je uvid u teoriju kaosa koja se pojavljuje kao nova znanost dvadesetog stoljeća uz druge dvije velike znanstvene teorije, kvantnu teoriju i teoriju relativnosti. Na početku rada objašnjava se podrijetlo riječi i značenje pojma kaosa te primjena teorije kaosa u svakodnevnom životu, medicini, psihologiji te ekonomiji. Središnji dio rada posvećen je prikazu primjera kaotičnih sustava u znanosti i inženjerstvu, s posebnim naglaskom na matematičku karakterizaciju kaosa.
Teorijsko i eksperimentalno izučavanje oksidacije toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Teorijsko i eksperimentalno izučavanje oksidacije toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Paula Kašner
Zbog neželjenih posljedica koje izaziva emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS) u okoliš velika pozornost pridaje se razvoju učinkovitih i ekonomski prihvatljivih postupaka za smanjenje njihovih emisija u atmosferu. Od brojnih metoda za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u okoliš poput biofiltracije, adsorpcije, apsorpcije, kondenzacije, itd. posebno se izdvaja katalitička oksidacija kao jedna od najperspektivnijih metoda zbog velikog područja potencijalne primjene,...
Termičke transformacije 3- i 4-[4-(2-vinifenil)buta-1,3-dienil]piridina
Termičke transformacije 3- i 4-[4-(2-vinifenil)buta-1,3-dienil]piridina
Josipa Hodak
U cilju proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre kao supstituenta na termičko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, korišteni su novi piridinski derivati butadiena, 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (2). Spojevi 1 i 2 sintetizirani su Wittigovom reakcijom kao smjese geometrijskih izomera. Novosintetizirani derivati 1 i 2 podvrgnuti su termičkim reakcijama u različitim otapalima u cilju priprave novih bicikličkih...
Termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Termičke transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Vilma Lovrinčević
U ovom radu su proučavane termičke reakcije difuranskog derivata o-divinilbenzena. β,β'-disupstituirani 3-furanski derivat o-divinilbenzen sintetiziran je Wittigovom reakcijom. Spoj 9 dobiven je u obliku smjese cis,cis-, cis-trans- i trans,trans-izomera, koji su izolirani i spektroskopski okarakterizirani. Termičke reakcije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena provedene su u neutralnom i kiselom mediju(HCl).
Testiranje elektrokemijskih superkondenzatora
Testiranje elektrokemijskih superkondenzatora
Maja Farkaš
U ovom radu provedeno je testiranje superkondenzatora proizvođača Bussman By Eaton, nazivnog napona od 2,5 V i kapaciteta 6 F. Testiranje je provedeno metodom punjenja i pražnjenja konstantnom strujom. Korištene su struje od 10, 20, 50 i 100 mA. Iz dobivenih rezultata koji su prikazani kao ovisnosti napona o vremenu punjenja ili pražnjenja izračunati su kapacitet kondenzatora u ovisnosti o naponu, energija, snaga te energetska učinkovitost. Rezultati pokazuju da kapacitet...
The role of acetic acid in degradation of polymers for photovoltaic modules
The role of acetic acid in degradation of polymers for photovoltaic modules
Antonia Mihaljević
The main aim of this thesis was to measure the acetic acid permeation rates of various backsheet films at different temperature levels. At the moment, the dominating encapsulation material for PV modules is chemically cross-linked ethylene vinyl acetate copolymer (EVA). Besides the time and energy consuming module lamination process, the major drawback of EVA is the formation of corrosive degradation products like acetic acid. Acetic acid, which is formed during oxidation of ethylene vinyl...
Tijek kristalizacije aluminijevih oksida iz gelova s različitim udjelom kelata
Tijek kristalizacije aluminijevih oksida iz gelova s različitim udjelom kelata
Matej Zlatar
Aluminijevi oksidi široko se koriste kako u znanosti, tako i u industriji. Imaju mnogobrojne primjene u katalizi i keramici, te kao membrane i adsorbensi zbog svojih dobrih kemijskih, mehaničkih i fizikalnih svojstva. Provedbom infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FTIR), rendgenske difrakcijske analize (XRD) te diferencijalne toplinske i termogravimetrijske analize (DTATGA) istražen je tijek kristalizacije aluminijevih oksida. Aluminijevi oksidi su pripremljeni iz...
Toplinska svojstva elektroispredenih nosača na osnovi polikaprolaktona i fibroina
Toplinska svojstva elektroispredenih nosača na osnovi polikaprolaktona i fibroina
Iva Lukić
Fibroin svile stoljećima se koristi u tekstilnoj industriji kao vlakno te već desetljećima u biomedicinske svrhe kao kirurški materijal za šivanje. Zbog svojih dobrih mehaničkih svojstava, biokompatibilnosti i biorazgradljivosti dalje se razvija njegova primjena u različite svrhe. U ovom radu pripremljeni su elektroispredeni nosači na osnovi polikaprolaktona (PCL) i fibriona svile (FS) postupkom elektroispredanja. Istražen je utjecaj FS na morfološku stukturu, kemijski sastav,...
Toplinska svojstva i razgradnja PAK/TiO2 nanokompozita
Toplinska svojstva i razgradnja PAK/TiO2 nanokompozita
Maja Beloša
Vodeni poliakrilatni premazi koriste se kao zaštitni premazi u drvnoj industriji s ciljem usporavanja površinske razgradnje drva. S obzirom da nanočestice titanijevog dioksida mogu djelovati kao UV apsorberi te se dodaju premazima kako bi poboljšali primjenska svojstva takvih zaštitnih premaza. Poliakrilat/TiO2 sustavi sintetizirani su in situ emulzijskom polimerizacijom i ex situ postupkom priprave s koncentracijama koloidne disperzije TiO2 (CCR 200 Mn) od 0,5 %, 0,7 %, 1,0 %, 1,5 %,...

Pages