Paginacija

Sušenje biljaka infracrvenim zračenjem
Sušenje biljaka infracrvenim zračenjem
Mihael Antonije Košćak
Sušenje je jedna od najstarijih i najraširenijih metoda konzerviranja hrane koja posljednjih godina znatno dobiva na važnosti zbog porasta otpora društva prema kemijski konzerviranim prehrambenim proizvodima. Naime, sušenjem se dobiva higijenski i zdravstveno ispravan proizvod očuvane kakvoće i produljenog vijeka trajanja bez dodavanja raznovrsnih kemijskih konzervansa. Temeljni zadatak sušenja je ostvariti sadržaj vode u proizvodu pri kojemu se zaustavljaju procesi truljenja...
Sušenje farmaceutskog proizvoda u filter sušnici
Sušenje farmaceutskog proizvoda u filter sušnici
Robert Katić
Sušenje je ključan proces u proizvodnji farmaceutskog proizvoda. Do nedavno se sušenje provodilo odvojeno od filtracije no kako tehnologija napreduje tako je i taj proces optimiran i ubrzan. Danas se sušenje i filtracija provode u istom uređaju kojeg nazivamo filtarski sušionik. No kako tehnologija napreduje i dalje, tako i zahtjevi za bržom proizvodnjom i boljom kvalitetom proizvoda rastu. Iz tog razloga traže se rješenja koja bi još dodatno ubrzala proces sušenja odnosno...
Sušenje prirodnih materijala u sušioniku s raspršivanjem
Sušenje prirodnih materijala u sušioniku s raspršivanjem
Nikola Milosavljević
Zadnjih desetak godina ulažu se veliki napori i sredstva u istraživanje obnovljivih izvora energije. Nova generacija biogoriva kao sirovinu koristi biomasu algi od kojih se može proizvesti: biodizel, bioplin, bioulje, bioetanol itd. Osim kao sirovina za proizvodnju biogoriva, mikroalge se mogu koristiti i u drugim industrijama poput prehrambene i kozmetičke. Sušenje s raspršivanjem je proces prevođenja kapljevite pojne smjese u čvrsto stanje uvođenjem otopine u struju vrućeg plina....
Svojstva i primjena kompozita polietilena s metalnim oksidima
Svojstva i primjena kompozita polietilena s metalnim oksidima
Filip Petric
Kompozitni materijali s polimernom matricom zbog brojnih su dobrih svojstava sve češće primjenjivani materijali te zamjenjuju mnoge druge klasične materijale. Vrlo često se kao polimerna matrica upotrebljava polietilen s obzirom na njegovu relativno nisku cijenu i dobra svojstva. Modifikacija svojstava polietilena ostvaruje se dodatkom nanočestica metalnih oksida ili metala te se na taj način dobiva kompozitni materijal željenih svojstava. Modifikacija svojstava raznolika je te ovisi...
Svojstva i primjena pčelinjeg voska
Svojstva i primjena pčelinjeg voska
Božana Đuranović
Pčelinji vosak je proizvod pčela i najvažniji je prirodni vosak zbog svojih jedinstvenih svojstava i korisnih primjena u medicini, kozmetici, hrani, inženjerstvu i industriji. Pčelinji vosak je dostupan u dva oblika: žuti (Cera flava) i bijeli (Cera alba). Žuti pčelinji vosak dobiva se taljenjem saća vrućom vodom i filtriranjem nečistoća iz taline. Bijeli pčelinji vosak dobiva se izbjeljivanjem žutog pčelinjeg voska s kalijevim permanganatom, aktivnim ugljenom ili sunčevim...
Svojstva mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Svojstva mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Gloria Lopin
Povećanjem broja vozila raste i potrošnja motornoga benzina, što dovodi do porasta onećišćenja okoliša i veće potrebe za naftom. Da bi se zadovoljili sve stroži zakonski propisi i da bi se dobilo gorivo dobre kvalitete, nameću se procesi obrade motornih goriva kojima se povećava kvaliteta goriva i smanjuje štetni utjecaj na okoliš. Zbog smanjenja emisija štetnih plinova koji nastaju prilikom izgaranja goriva u benzinskim i dizelovim motorima, javlja se veća potreba za...
Tehnologija desalinacije korištenjem solarne i vjetro energije
Tehnologija desalinacije korištenjem solarne i vjetro energije
Ivona Filipović
Povećani utrošak energije za pretvorbu onečišćenih voda u vodu upotrebljivu za piće i industrijske poslove kao posljedicu ima stalno poskupljivanje pitke vode. Tehnologija desalinacije ima veliki prostor za razvoj u moderno doba te postaje jedna od važnijih načina dobivanja vode za piće i poljoprivredu u nekim regijama svijeta. Glavni izvori koji se koriste za proces desalinacije jesu morska voda, slane podzemne vode, rijeke te slana jezera, a osnovni načini dobivanja pitke vode...
Tehnologija koncentratorskih fotonaponskih sustava
Tehnologija koncentratorskih fotonaponskih sustava
Karlo Cmrk
U ovom radu prikazana je tehnologija fotonaponskih koncentratorskih sustava, njihova efikasnost i primjena te zašto sve više ovakvih sustava zamjenjuje upotrebu ravnih fotonaponskih sustava. Tehnologija fotonaponskih koncentratorskih sustava zasniva se na fotonaponskoj tehnologiji koja pretvara sunčevu energiju u električnu energiju preko solarnih panela pomoću fotoelektričnog efekta. Ona jest skuplja od standardne tehnologije, ali je i znatno efikasnija od nje jer koristi višespojne...
Tehnološke primjene neodimijskih magneta
Tehnološke primjene neodimijskih magneta
Mario-Livio Jeličić
U ovom radu upoznati ćemo se sa podrijetlom magneta, magnetizma, vrsta magnetizma te pojedino objasniti svakog od njih. Baviti ćemo se opisom pojava koje se dešavaju na razini elektrona u atomu koji su uzrok magnetskih pojava u materijalu kao i opisom pojava uzrokovanih magnetizmom. Najveću pažnju obratiti ćemo na permanentne magnete kao vrstu magneta u čiju skupinu pripadaju i neodimijski magneti. Neodimijski magneti poznati kao najjači permanentni magneti na zemlji imaju svojstvo...
Temperaturno ovisni potrošači prirodnog plina u Hrvatskoj
Temperaturno ovisni potrošači prirodnog plina u Hrvatskoj
Tea Pendić
Prirodni plin je jedan od glavnih energenata današnjice koji se energetskim transformacijama pretvara u korisne oblike energije koje potrošači koriste u mnogobrojne svrhe. U daljnjem radu biti će obuhvaćena struktura potrošnje prirodnog plina i na koji način ona utječe na ukupnu potrošnju te kako se ona mijenja sa promjenom temperature okoliša. Osim analize potrošnje, rad objašnjava kako se osigurava dobava plina krajnjim korisnicima i koje je preduvjete potrebno zadovoljiti kako...
Teorija kaosa
Teorija kaosa
Monika Marković
U ovom radu dan je uvid u teoriju kaosa koja se pojavljuje kao nova znanost dvadesetog stoljeća uz druge dvije velike znanstvene teorije, kvantnu teoriju i teoriju relativnosti. Na početku rada objašnjava se podrijetlo riječi i značenje pojma kaosa te primjena teorije kaosa u svakodnevnom životu, medicini, psihologiji te ekonomiji. Središnji dio rada posvećen je prikazu primjera kaotičnih sustava u znanosti i inženjerstvu, s posebnim naglaskom na matematičku karakterizaciju kaosa.
Teorijsko i eksperimentalno izučavanje oksidacije toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Teorijsko i eksperimentalno izučavanje oksidacije toluena u metalnom monolitnom reaktoru
Paula Kašner
Zbog neželjenih posljedica koje izaziva emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS) u okoliš velika pozornost pridaje se razvoju učinkovitih i ekonomski prihvatljivih postupaka za smanjenje njihovih emisija u atmosferu. Od brojnih metoda za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u okoliš poput biofiltracije, adsorpcije, apsorpcije, kondenzacije, itd. posebno se izdvaja katalitička oksidacija kao jedna od najperspektivnijih metoda zbog velikog područja potencijalne primjene,...

Paginacija