Paginacija

Utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva LDPE/PCL mješavina
Utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva LDPE/PCL mješavina
Luka Benić
Cilj ovoga rada bio je pripremiti i karakterizirati LDPE/PCL mješavine u različitim omjerima te odrediti utjecaj vremena UV razgradnje na svojstva mješavina. Karakterizacija LDPE/PCL mješavina napravljena je s naglaskom na toplinska svojstva mješavina. Mješavine polietilena niske gustoće (LDPE) i polikaprolaktona (PCL) pripravljene su u različitim omjerima: 100/0, 90/10, 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 i 0/100 mas %. LDPE/PCL mješavine pripravljene su umješavanjem u laboratorijskoj...
Uvećanje sušionika s fluidiziranim slojem
Uvećanje sušionika s fluidiziranim slojem
Dario Klarić
Prilikom uvećanja procesa potrebno je provesti eksperimente u više geometrijski sličnih uređaja, nakon čega slijedi određivanje kriterija uvećanja. Dimenzijska analiza se ne može uspješno primijeniti na sušenje zbog utjecaja velikog broja parametara na kinetiku sušenja i zbog istovremenog odvijanja procesa prijenosa količine gibanja, topline i tvari. Kompleksna hidrodinamika fluidiziranog sloja često dovodi do neujednačenih hidrodinamičkih uvjeta strujanja. Režim strujanja...
Učinak kvantnomehaničkog tuneliranja u radu tranzistora
Učinak kvantnomehaničkog tuneliranja u radu tranzistora
Daniel Galov
Tranzistor predstavlja temelj svijeta mikroelektronike. Ova naprava omogućava funkcioniranje svih ostalih tehničkih naprava i samim time je nezamjenjiv čimbenik u daljnjem razvoju i usavršavanju tehnologije. Cilj ovog rada je povezivanje kvantne kemije s mikroelektronikom i upoznavanje s tzv. kvantim tranzistorom ili tranzistorom s efektom tuneliranja koji predstavlja, po svim empirijskim dokazima i istraživanjima koja su učinjena, novo poglavlje u optimizaciji rada svih tehnoloških...
Učinak nanopunila na toplinsku stabilnost polimera
Učinak nanopunila na toplinsku stabilnost polimera
Lucija Krmek
Cilj ovog rada bio je upoznati se s najvažnijim vrstama nanopunila i njihovim učincima na toplinsku stabilnost polimera, koji su prikazani istraživanjima brojnih znanstvenika, temeljenih na termogravimetrijskim rezultatima i analizama. Polimerni nanokompoziti pokazuju znatno bolja svojstva u usporedbi s čistim polimerom ili klasičnim kompozitom zahvaljujući dispergiranosti punila na nanorazini. Dosadašnja istraživanja pokazala su da dodatak nanopunila ima uglavnom pozitivan učinak...
Učinkovitost razgradnje 17 ß-estradiola u vodi UV-A/FeZSM5 procesom
Učinkovitost razgradnje 17 ß-estradiola u vodi UV-A/FeZSM5 procesom
Valentino Sambolek
Razni farmaceutici, aktivne farmaceutske supstance i biološki aktivni spojevi nalaze se u okolišu te predstavljaju opasnost po ljude, biljke i životinje. Estrogen 17 ß-estradiol (E2) je supstanca koja je nepoželjna u okolišu zbog svojeg djelovanja na hormonski sustav živih organizama. Sukladno tome, Europska Unija je svrstala ovaj spoj tijekom zadnje prioritizacije na tzv. "watch list", tj. na listu spojeva sa potencijalno štetnim djelovanjem koji trebaju biti praćeni u okolišu....
Učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/FeZSM5/H2O2 procesom
Učinkovitost razgradnje diklofenaka u vodi UV-A/FeZSM5/H2O2 procesom
Joško Barbarić
Farmaceutici u okolišu, tzv. "nova zagađivala", zaokupljaju pozornost znanstvenika zbog spoznaje o njihovoj potencijalnoj opasnosti i negativnim učincima na cjelokupni živi svijet. Porastom proizvodnje i potrošnje farmaceutika na globalnoj razini raste njihova koncentracija u okolišu, a samim time i opasnost po okoliš u cjelini. Konvencionalne metode obrade industrijskih i komunalnih otpadnih voda su često nedovoljno učinkovite, stoga je njihova primjena u svrhu uklanjanja...
Visokoučinkovito kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu
Visokoučinkovito kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu
Ana Sertić
Najveći energetski izazov 21. stoljeća za zemlje Europske unije zasigurno je energetska neovisnost korištenjem novih, čistih CO2-neutralnih goriva, zbog nestabilnosti cijena fosilnih goriva na svjetskom tržištu i razvoj okolišne svijesti. Republika Hrvatska, kao jedna od punopravnih članica EU, preuzela je obveze iz Direktive Europske komisije (2009) koja nalaže promociju i uporabu energije iz obnovljivih izvora. Direktivom su sve članice EU obavezale povećati energetsku...
Vođenje cementne peći
Vođenje cementne peći
Dominik Načinović
U radu je opisan postupak dobivanja klinkera, odnosno proizvodnje cementa. Prikazani su rotacijska cementna peć, njezini dijelovi, procesi i kemijske reakcije formiranja klinkera te način vođenja peći. Opisani su i problemi u radu peći te kako se ti problemi mogu izbjeći ili riješiti. Analizirano je vođenje rešetkastog hladnjaka klinkera. Provedena je optimizacija procesnih parametara i analiziran rad prije i poslije optimizacije.
Vođenje procesa destilacije
Vođenje procesa destilacije
Ana-Marija Tomić
Osnovni cilj rada je pregledno prikazati metode vođenja procesa destilacije. U prvom dijelu dane su teorijske osnove toplinskog separacijskog procesa destilacije, kao i metode vođenja šaržnog i kontinuiranog procesa destilacije. U drugom dijelu rada detaljno je opisano i analizirano vođenje procesa atmosferske destilacije u Rafineriji nafte Sisak. Prikazom metoda vođenja nastojala se naglasiti važnost dobro projektiranja i optimiranja regulacije kako bi se ostvari optimalni rad...
Vođenje šaržnih procesa
Vođenje šaržnih procesa
Nataša Marolt
U ovom radu dan je pregled i analizirano je vođenje šaržnih procesa. Detaljno su opisani svi koraci potrebni za kvalitetno vođenje šaržnih procesa. Opisane su razine sustava za vođenje, slijedna i logička regulacija, regulacija tijekom provedbe šaržnog procesa, načelo provedbe i i prednosti tzv. run-to-run vođenja procesa te poslovodstvo cjelokupnom šaržnom proizvodnjom. Kroz ogledni primjer SCADA sustava za vođenje šaržnog procesa u pilot postrojenju opisana je praktična...
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Doroteja Novosel
Visoka hidrofobnost organskog alifatskog polimera PCL-a i antibakterijska svojstva anorganskog ZnO punila nano veličine omogućavaju dobivanje materijala specifičnih svojstava. U ovom radu istražena su svojstva nanokompozita na osnovi poli(ε-kaprolaktona) i nano-ZnO punila kao prevlaka za metale. PCL matrica i PCL/ZnO nanokompoziti pripravljeni su zamiješavanjem različitih koncentracija punila u otopini uz otapalo kloroform. Ispitivanja su provedena na metalnim pločicama: čelika,...
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Čišćenje RO/NF membrana nakon adsorpcije albendazola na membrane
Jelena Radoš
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) kao visokotlačni membranski procesi, imaju ključnu ulogu u obradi vode. Unatoč učinkovitom uklanjanju većine organskih tvari, posebice farmaceutika, glavni nedostatak ovih procesa je blokiranje membrana što zahtjeva proces kemijskog čišćenja. Cilj kemijskog čišćenja je povratak membranskih svojstava i produljenje životnog vijeka same membrane. Ovaj rad ispitivao je učinkovitost kemijskog čišćenja RO/NF membrana nakon adsorpcije...

Paginacija