Paginacija

Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije
Maja Lipovski
U radu je prikazana karakterizacija drvne sječke kao čvrstog biogoriva koje se koristi za rad bioelektrana. Na uzorcima drvne sječke nakon odgovarajuće pripreme određivani su parametri: ukupna vlaga, sadržaj pepela, hlapivih tvari i klora, elementarna analiza (CHNS analiza), ogrjevna vrijednost, sadržaj elemenata u tragovima te temperatura tališta pepela. Sadržaj elemenata u tragovima određen je optičkom emisijskom spektrometrijom s pobudom u plazmi (ICP-OES) nakon razaranja...
Čvrstoće brzovezujućih cementnih  materijala
Čvrstoće brzovezujućih cementnih materijala
Sara Cvetković
Istraživanja su obavljena sa svrhom doprinosa poznavanju mehanizma brzog vezanja aluminatnog cementa (AC) i razvoja brzovezujućih i brzootvrdnjavajućih cementnih materijala. Studiran je utjecaj litij karbonata (Li2CO3) na brzinu vezanja. Istražene su rane početne i visoke konačne čvrstoće pripravljenog materijala i dat je znanstveni doprinos boljem razumijevanju brzog vezanja AC u nazočnosti litijeve soli.

Paginacija