Paginacija

Utjecaj sastava vode na fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina
Utjecaj sastava vode na fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina
Elena Josić
Sve većom upotrebom farmaceutika povećava se njihova prisutnost u okolišu gdje se, zbog različitih fizikalno-kemijskih svojstava, mogu nalaziti u vodama ili se vežu na tlo i sediment. Kada dođu u okoliš, farmaceutici podliježu različitim procesima: biološkoj razgradnji, te hidrolizi i fotolizi. Za farmaceutike koji nisu podložni biološkoj razgradnji ni hidrolizi, najznačajniji put razgradnje predstavlja direktna i indirektna fotoliza. Rezultat navedenih procesa vodi smanjenju...
Utjecaj stanja disperznosti na reološka svojstva prašaka
Utjecaj stanja disperznosti na reološka svojstva prašaka
Mateja Marolt
Cilj ovog rada bio je odrediti raspodjelu veličina čestica, kut mirovanja, nasipnu gustoću, gustoću nakon potresanja te indekse koji pokazuju svojstva tečenja prašaka i mješavina prašaka. Na temelju dobivenih podataka određene su karakteristike prašaka i karakteristike mješavina tih prašaka. U eksperimentu je korišteno sedam komponenata iz kojih je pripremljeno sedam različitih mješavina prašaka. Kao osnovna komponenta u svim mješavinama korištena je granulirana saharoza...
Utjecaj strukture filma organske kiseline na djelotvornost korozijske zaštite
Utjecaj strukture filma organske kiseline na djelotvornost korozijske zaštite
Mario Petričević
Cilj ovog rada bio je pripremiti i karakterizirati različite strukture filmova stearinske kiseline na oksidiranoj metalnoj površini te ispitati u kolikoj mjeri nastali filmovi štite metale nehrđajući čelik i leguru bakra i nikla od korozijskog djelovanja simulirane morske vode. Prednost primjene samoorganizirajućih slojeva, koji se formiraju adsorpcijom iz otopina dugolančanih organskih kiselina na površinu oksidom prekrivenog metala je ta što nemaju štetan utjecaj na okoliš i...
Utjecaj strukture površinski aktivne tvari na elektrokemijsko raslojavanje grafita
Utjecaj strukture površinski aktivne tvari na elektrokemijsko raslojavanje grafita
Kristina Ivić
Zadatak ovog rada bio je provesti elektrokemijsko raslojavanje prirodnog grafita s ciljem dobivanja grafenske strukture. Kao elektroliti korištene su 0,1 mol dm^-3 vodene otopine natrijevog dodecil benzen sulfonata (SDBS) i natrijevog dodecil sulfata (SDS). Polarizacija je provedena naizmjence kod pozitivnih i negativnih potencijala korištenjem dvoelektrodnog sustava pri naponima od 2,5 V, 2,8 V, 3,0 V i 3,2 V gdje je grafitna elektroda spojena kao anoda te pri naponu od 2,8 V gdje je...
Utjecaj termičke regeneracije fotokatalizatora na razgradnju diklofenaka u vodi TiO2/FeZSM5 procesom uz simulirano sunčevo zračenje
Utjecaj termičke regeneracije fotokatalizatora na razgradnju diklofenaka u vodi TiO2/FeZSM5 procesom uz simulirano sunčevo zračenje
Matea Markus Marinić
Povećanjem broja stanovnika razvija se industrija, što uzrokuje nastajanje sve veće količine otpada koji može narušiti biološku ravnotežu ekosustava. Poseban problem predstavljaju industrijske otpadne vode zbog toga što sadrže teške metale i teško razgradive toksične organske spojeve uključujući i farmaceutike. Farmaceutici su dizajnirani s ciljem specifičnog djelovanja u biološkim ekosustavima te ukoliko dospiju u okoliš, predstavljaju problem zbog mogućeg štetnog...
Utjecaj ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliamida
Utjecaj ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliamida
Nicol Šorgo
Polimerni nanokompoziti područje su brojnih istraživanja zbog svojih poboljšanih svojstava u odnosu na klasične polimerne materijale i kompozite što im omogućuje široku primjenu. Takva svojstva im omogućuju nanopunila koja zbog svojih dimenzija i strukture sama posjeduju izvanredna svojstva. U ovom radu provedena su istraživanja utjecaja dodatka ugljikovih nanocjevčica (MWCNT) i modificiranih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT-COOH) masenih udjela u rasponu od 0,5 % do 5 % u...
Utjecaj ugradnje silicija na strukturu i svojstva hidroksiapatita
Utjecaj ugradnje silicija na strukturu i svojstva hidroksiapatita
Daniel Podvezanec
Hidroksiapatit(HA, Ca10(PO4)6(OH)2), kao jedan od najvažnih minerala iz grupe kalcijevih fosfata, vrlo je sličan mineralnoj komponenti prirodne kosti te se zbog toga intenzivno istražuje kao materijal u liječenju koštanih oštećenja. Posebice se ističe svojstvom bioaktivnosti odnosno, potiče specifični biološki odgovor organizma te se na taj način povezuje s prirodnim koštanim tkivom. Jedan od načina kojim se može utjecati na poboljšanje njegove bioaktivnosti jest ugradnja...
Utjecaj usporivača na hidrataciju portland cementa
Utjecaj usporivača na hidrataciju portland cementa
Ana Reiter
U ovom radu ispitan je utjecaj komercijalnog usporivača vezanja Cementol Retard R2 na hidrataciju portland cementa. Hidratacijska aktivnost uzoraka praćena je metodom kalorimetrije. Karakterizacija uzoraka provedena je rendgenskom difrakcijskom analizom. Određivan je razvoj čvrstoća na tlak i savijanje pripremljenih uzoraka tijekom 3, 7 i 28 dana hidratacije, te je ustanovljena korelacija postignutih tlačnih čvrstoća i napredovanja hidratacije.
Utjecaj uvjeta kemijske depozicije na morfologiju ZnO slojeva
Utjecaj uvjeta kemijske depozicije na morfologiju ZnO slojeva
Ivana Bukovčan
U ovom radu eksperimentalno su ispitani utjecaji vanjskih uvjeta (temperature, koncentracije početne otopine i vremena stajanja) na morfologiju prevlaka cinkova oksida (ZnO) dobivenih metodom taloženja iz otopine. Prevlake su dobivene iz alkoholne otopine cinkova acetata u metanolu uz nastajanje slojevitog hidroksida, cinkova hidroksi acetata. Dobivene su čestice cvjetićave strukture, mikrometarskih veličina. Rendgenska difrackijska analiza dobivenih prevlaka pokazala je da svi uzorci,...
Utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju ZrO2 stabiliziranog itrijem
Utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju ZrO2 stabiliziranog itrijem
Lidija Brcković
Istraživan je utjecaj uvjeta priprave na kristalizaciju cirkonijeva dioksida stabiliziranog itrijem, pa su u tu svrhu pripremljeni uzorci sol-gel postupkom i mehanokemijskom pripremom. Osim toga kod sol-gel postupka ispitivan je utjecaj prisutnosti Al2O3 (0 % i 20 %) te prethodnog mljevenja na kristalizaciju prašaka, dok je prilikom mehanokemijske pripreme proučavan utjecaj udjela Al2O3 (10, 20 i 30 %). Prašci su kalcinirani na temperaturama 400 – 1200 °C, a prešane su i tablete koje...
Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Utjecaj uvjeta sinteze na fotokatalitičku djelotvornost kompozita polipirol/cinkov oksid
Martina Perlog
Cinkov oksid smatra se jednim od najboljih fotokatalizatora s obzirom na njegovu efikasnost i cijenu. Pokazuje veliku učinkovitost na ultraljubičastom (UV) zračenju pa se nastoji modificirati da bi se dobio novi fotokatalitički materijal koji bi apsorbirao cijeli ili barem veći dio Sunčeva zračenja, a ne samo ultraljubičasti dio. Cilj ovog rada bio je dobiti optimalnu količinu vodljivog polimera u kompozitnom materijalu koja će, u kombinaciji sa ZnO, omogućiti učinkovitu...
Utjecaj veličine čestica na sinteriranje keramičkih tijela
Utjecaj veličine čestica na sinteriranje keramičkih tijela
Nikolina Kovačev
Raznolikost upotrebe keramike navelo je mnoge znanstvenike da rade na postizanju što boljih značajki keramičkih tijela te istovremeno da otklone nedostatke, pogotovo krhkost keramike. Stoga je detaljno proučavan proces kojim nastaju keramička tijela –sinteriranje. U ovom radu opisana je podjela keramike, njezine značajke, proces sinteriranja keramike kao najvažniji za njezinu proizvodnju te su navedeni primjeri iz literature koji opisuju istraživanje utjecaja raspodjele veličine...

Paginacija