Pages

Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Priprava novih aneliranih tiofenskih biciklo[3.2.1]oktadienskih derivata
Mirela Pašičko
U svrhu sinteze novih policikličkih derivata biciklo[3.2.1]oktadienskih sustava fuzioniranih s tiofenskom jezgrom, provedene su fotokemijske ciklizacije i aldolne kondenzacije na tieno-benzobiciklo[3.2.1]oktadienskim derivatima. Početni supstrat 1 je jednostavno dobiven Vilsmeier-Haackovom reakcijom formiliranja 2,3-[3,2-b-tieno]-6,7-benzobiciklo[3.2.1]okta-2,6-diena. Iz nastalog karbaldehida Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi p-metil- i p-metoksi- supstituirani stirilni...
Priprava novih derivata 2-aminobenzimidazola kao potencijalnih biološki aktivnih spojeva
Priprava novih derivata 2-aminobenzimidazola kao potencijalnih biološki aktivnih spojeva
Donata Jambriško
U okviru ovog rada provedena je sinteza novih metoksi derivata Nmetilbenzimidazolil supstituiranih benzamida 17-19 i njihovih cijano derivata 20-22. Ciljani spojevi priređeni su klasičnim reakcijama organske sinteze. Sinteza prekursora 2-amino-5-cijano-1-metilbenzimidazola 10 potpomognuta je mikrovalovima polazeći od 4-klor-3-nitrobenzonitrila 7. Kondenzacijom odgovarajućih supstituiranih benzoil-klorida 14, 15 i 16 s odgovarajućim 2-amino-N-metilbenzimidazolom 6, odnosno 10 priređeni...
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Priprava novih derivata kumarina Pd-kataliziranim reakcijama i njihova strukturna karakterizacija
Andrea Milinković
U ovom radu opisana je sinteza derivata 7-hidroksikumarina pripravljenih reakcijom bromiranja, nitriranja, te paladijem kataliziranim reakcijama. Bromiranjem 7-hidroksikumarina s N-bromsukcinimidom uz cerijev amonijev nitrat pripravljeni su 8-brom-7-hidroksikumarin (1) i 3,8-dibrom-7-hidroksikumarin (2). Reakcijom nitriranja 7-hidroksikumarina sintetizirani su derivati kumarina supstituirani nitro skupinom u položajima 3 i/ili 6 i 8 kumarinskog prstena (3-5)....
Priprava novih funkcionaliziranih furanskih policikla reakcijom fotokatalitičke oksigenacije uz Mn(III) porfirin u neutralnom i lužnatom mediju
Priprava novih funkcionaliziranih furanskih policikla reakcijom fotokatalitičke oksigenacije uz Mn(III) porfirin u neutralnom i lužnatom mediju
Mateja Markotić
U svrhu istraživanja fotokatalitičkih reakcija provedene su reakcije fotokatalitičke oksigenacija na tri furanska derivata o-divnilbenzena 1 – 3, koji su sintetizirani Wittigovom reakcijom. Reakcije fotokatalitičke oksigenacije provedene su osvjetljavanjem volframovom lampom širokog spektra uz anionski i kationski Mn porfirin i propuhivanje kisikom u neutralnom mediju. Početni spojevi 1 i 3 reagirali su uz kationski manganov porfirin pri čemu su kao produkti dobiveni ciklizacijski...
Priprava policikličkih sustava fotokemijskom reakcijom u kiselom mediju
Priprava policikličkih sustava fotokemijskom reakcijom u kiselom mediju
Kristina Bukač
Početni spoj β,β´-disupstutuirani 3-furanski derivat o-divinilbenzen 1 sintetiziran je Wittigovom reakcijom. Produkt je dobiven kao smjesa cis,cis-, cis,trans-, i trans,trans- izomera. Izomeri su izolirani i spektroskopski potpuno okarakterizirani. U svrhu proučavanja utjecaja heteroatoma na strukturu dobivenog produkta provedena je fotokemijska reakcija spoja 1 u kiselom mediju. Tom reakcijom dobiven je novi spoj 2 koji je izoliran i u potpunosti spektroskopski okarakteriziran.
Priprava polimernih sorbensa s otiskom za ekstrakciju azo-bojila iz dieselskog goriva
Priprava polimernih sorbensa s otiskom za ekstrakciju azo-bojila iz dieselskog goriva
Antonija Glavač
Prijevare vezane uz gorivo predstavljaju veliki problem na svjetskoj razini. Svaka država primjenjuje različitu razinu poreza na gorivo, ovisno o njegovoj upotrebi, a zlouporaba goriva dovodi do milijunskih gubitaka u državnom proračunu. Kako bi se spriječila ilegalna praksa „pranja“ goriva, ona se označavaju prikladnim markerom i bojilom. Najčešće upotrebljavani marker za goriva je Solvent Yellow 124, žuta monoazo boja koja u gorivu nije vidljiva golim okom. Za razliku od...
Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine
Maja Perčić
Sintetička bojila u velikoj su mjeri prisutna u otpadnim vodama industrije papira, tekstila i plastike. Mnoga bojila u svojoj strukturi sadrže aromatske prstene, što ih čini otrovnim i kancerogenim. S ciljem smanjenja rizika od onečišćenja okoliša, potrebno je tretiranje otpadnih voda prije ispusta u okoliš. Postoji nekoliko metoda koje se primjenjuju za uklanjanje bojila iz obojenih otpadnih voda poput koagulacije, oksidacije, adsorpcije, membranske filtracije i biološke obrade....
Priprava poroznih peleta kao nosača lijeka
Priprava poroznih peleta kao nosača lijeka
Leo Cuculić
Napretkom novih sustava za dostavu lijeka došlo je i do razvoja lijekova za reguliranje srčane aritmije. Novi sustavi poboljšavaju doziranje, liječenje kroničnih stanja, smanjuju nuspojave i učestalost uzimanja doze. Istraživanje peleta kao nosača takvih lijekova potaknuto je raznim prednostima, kako terapeutskih tako i tehnoloških jer njihova višečestična priroda nudi brojne prednosti u odnosnu na konvencionalne oblike liječenja. U ovom radu istraživanje je provedeno u...
Priprava slojeva na bazi nanočestica srebra i TEOS-a
Priprava slojeva na bazi nanočestica srebra i TEOS-a
Marko Plazanić
Zahvaljujući dobrim fizikalnim i kemijskim svojstvima te brojnim područjima potencijalne uporabe nanočestice srebra izazvale su znatan interes u znanstvenoj zajednici i gospodarstvu. Srebro je od davnina poznato po svome antibakterijskom djelovanju, netoksičnosti i neškodljivosti za okoliš. Stoga broj različitih primjena nanočestica srebra kontinuirano raste, posebice u području zaštite površina od rasta mikroorganizama. U ovom su radu pripravljene nanočestice srebra u svrhu...
Priprava smjesa celuloznog acetata i metakrilata
Priprava smjesa celuloznog acetata i metakrilata
Renata Avgustinović
U ovom radu ispitivane su mješavine poli(metil-metakrilata) i celuloznog acetata, PMMA/CA. Pripremljeni su tanki filmovi čistih komponenata PMMA i CA te polimerne mješavine PMMA/CA sa različitim masenim udjelima CA: 5 % CA (CA5), 10 % CA (CA10) i 20 % (CA20) kako bi se ispitao utjecaj dodatka određene količine CA na svojstva dobivenih uzoraka. Korištene tehnike karakterizacije su termogravimetrijska analiza, diferencijalna pretražna kalorimetrija, infracrvena spektroskopija,...
Priprema Cu(II)/politiraminskog kompleksa kao katalizatora za mjerenje koncentracije askorbinske kiseline
Priprema Cu(II)/politiraminskog kompleksa kao katalizatora za mjerenje koncentracije askorbinske kiseline
Alen Đalapa
U ovom radu izvedena je priprema Cu(II)/politiraminskog kompleksa kao katalizatora za mjerenje koncentracije askorbinske kiseline, modificiranjem zlatne (Au) elektrode politiraminom i naknadnim kompleksiranjem politiramina bakrom. Ciklička voltametrija korištena je kao glavna tehnika za pripremu i karakterizaciju elektrode. Sloj politiramina nanesen je na zlatnu elektrodu elektropolimerizacijom tiramina iz 2,5 mM otopine tiramina pripravljene u fosfatnom puferu pH=4,10. Naneseno je ukupno...
Priprema PCL/n TiO2 vlakana tehnikom elektropredenja
Priprema PCL/n TiO2 vlakana tehnikom elektropredenja
Dajana Puljić
Elektropredenje je postupak priprave nanovlakana iz mlaza kapljevine u elektrostatičkom polju. Tehnikom elektropredenja moguće je proizvesti kontinuirana vlakana nanometarskih dimenzija iz različitih vrsta polimera. Mikro- i nano-strukturirani vlaknasti mat na osnovi polikaprolaktona (PCL) u koji su dodane mikro- i nano-čestice TiO2 te titanijeve nanocijevi u udjelu od 0,5 mas % pripravljene su postupkom elektropredenja iz otopine dobivene otapanjem PCL-a u otapalima N,...

Pages