Pages

Utjecaj celuloze na razgradnju PCL/PLA mješavina
Utjecaj celuloze na razgradnju PCL/PLA mješavina
Matea Stanojević
Alifatski poliesteri polikaprolakton (PCL) i polilaktid (PLA) jedni su od najvažnijih biorazgradivih polimera. Imaju široku primjenu u biomedicini kao što su inženjerstvo tkiva, kontrolirana dostava lijekova, ortopedija itd. Mješavine polikaprolaktona (PCL) koji je fleksibilan polimer s polimerom visoke krutosti polilaktidom (PLA) pokazuju zanimljiva svojstva zbog različitih fizičkih svojstava i biorazgradivosti. Veliku važnost ima komplementarnost ova dva biokompatibilna polimera...
Utjecaj dodataka na proces kristalizacije
Utjecaj dodataka na proces kristalizacije
Iris Pralas
U farmaceutskoj industriji proces kristalizacije danas je jedan od najvažnijih procesa prilikom proizvodnje farmaceutika u čvrstom obliku, odnosno u obliku tableta, što je jedan od najpopularnijih oblika uzimanja lijekova općenito. Stoga, postoji potreba za razvitkom novih tehnika dizajna čestica, kao i potreba za što bržim lansiranjem novih proizvoda na tržište. Sferična kristalizacija nova je tehnika dizajna čestica u kojoj se istovremeno odvijaju procesi aglomeracije i...
Utjecaj duljine nanocijevi na svojstva nanomaziva
Utjecaj duljine nanocijevi na svojstva nanomaziva
Krešimir Stublić
Cilj ovog rada jest istraživanje utjecaja duljine nanocijevi na toplinsku vodljivost nanofluida na osnovi PAO 4 i YUBASE 4 ulja s višestjenčanim ugljikovim nanocijevima (MWCNT). Eksperimentalni dio podijeljen je u dvije faze. U prvoj fazi pripremljeni su nanofluidi s ugljikovim nanocijevima duljine 50 μm, te različitim surfaktantima (PAT). Ispitana je stabilnost pripremljenih nanofluida, s ciljem utvrđivanja najkompatibilnijih sustava. U drugoj fazi pripremljeni su nanofluidi s...
Utjecaj elektrovodljivosti polipirola u kompozitnom fotokatalizatoru na efikasnost razgradnje bojila u otpadnim vodama
Utjecaj elektrovodljivosti polipirola u kompozitnom fotokatalizatoru na efikasnost razgradnje bojila u otpadnim vodama
Daria Dronjak
Titanijev dioksid (TiO2) pripremljen je sol-gel sintezom, a okarakteriziran je rendgenskom difrakcijskom analizom (XRD) te skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM). Kompozitni fotokatalizator pripremljen je in-situ sintezom vodljivog polimera polipirola (PPy) uz prisutnost titanijevog dioksida (TiO2). Sinteza polimera provedena je kemijskom oksidacijskom polimerizacijom monomera pirola (Py) uz željezov (III) klorid (FeCl3) kao oksidans. Tako,sintetizirani kompozitni fotokatalizator...
Utjecaj formulacije lijeka na otpuštanje djelatne tvari
Utjecaj formulacije lijeka na otpuštanje djelatne tvari
Nikolina Malekinušić
Ovim istraživanjem pripremljene su konvencionalne i raspadljive tablete za usta s lurasidon hidrokloridom (LRD HCl) kao djelatnom tvari. U izradi tableta dobrih primjenskih svojstava korištene su procesne tehnologije granuliranja u fluidiziranom sloju tehnikom in-situ taljenja, oblaganja u fluidiziranom sloju i tabletiranja. U formulaciji lijeka korištene su pomoćne tvari: manitol, mikrokristalna celuloza te laktoza monohidrat kao punila; natrijeva kroskarmeloza kao sredstvo za...
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na brzinu otpuštanja djelatne tvari
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na brzinu otpuštanja djelatne tvari
Juraj Petanjek
In vitro ispitivanje otpuštanja djelatne tvari nalazi sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji jer je iznimno bitno za osiguranje kvalitete proizvoda, naročito krutih oralnih oblika, tableta ili kapsula. Navedeno ispitivanje pomaže u određivanju optimalnih količina sastojaka potrebnih za postizanje željenih profila otpuštanja lijeka. Djelatna tvar može se oslobađati difuzijskim mehanizmom ili erozijom, te može imati trenutni, produženi ili kontrolirani učinak. U ovom radu...
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos topline u nanofluidu
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos topline u nanofluidu
Sara Čemeljić
U smjesu konvencionalnih baznih fluida (smjesa glicerol – voda i voda) dispergirane su nanočestice aluminijeva (III) oksida, u različitim koncentracijama, s ciljem poboljšanja toplinske vodljivosti nanofluida. Raspršenost nanočestica u suspenziji postignuta je djelovanjem ultrazvučnih valova na kapljevinu, a stabilnost je poboljšana dodatkom polivinil alkohola. Pripremljenim suspenzijama izmjeren je koeficijenti toplinske vodljivosti, gustoća i viskoznost te je izračunat...
Utjecaj homogenog i heterogenog reciklata na mehanička i toplinska svojstva EPDM gumenog proizvoda
Utjecaj homogenog i heterogenog reciklata na mehanička i toplinska svojstva EPDM gumenog proizvoda
Renata Matić
U ovom radu pripremljene su 3 serije uzoraka EPDM gume, pri čemu su prva i druga serija sadržavale iste količine homogenog EPDM reciklata, a uzorci se razlikuju s obzirom na udio umrežavala. Treća serija uzoraka sadržavala je heterogeni, miješani reciklat koji se međusobno razlikuje po kemijskom sastavu (različite vrste guma). Utjecaj udjela reciklirane gume (reciklata) na svojstva uzoraka praćen je određivanjem mehaničkih i toplinskih svojstava, a praćena je i promjena svojstva...
Utjecaj hrapavosti površine na svojstva samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina
Utjecaj hrapavosti površine na svojstva samoorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina
Mario Petričević
Korozijsko djelovanje morskog okoliša štetno utječe na metalne konstrukcije, koje su sastavni dio svake industrije, te na taj način indirektno uzrokuje velike štete gospodarstvu. U današnje vrijeme razvijaju se nove metode zaštite metalnih konstrukcija, koje nisu štetne za morski okoliš i organizme u njemu. Jedna od tih metoda je modificiranje metalne površine tankim uređenim slojem organskih kiselina tzv. samoorganizirajućim monoslojem. U ovome radu se kao građevna jedinica...
Utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola
Utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola
Mihaela Gluhak
Albendazol je antihelmintik iz grupe benzimidazola i koristi se najčešće kao veterinarski farmaceutik. Ovaj farmaceutik može utjecati na okoliš, kako na tlo i vodu tako i na organizme koji žive u vodi jer su oni naročito podložni djelovanju farmaceutika zbog izloženosti njihovom djelovanju putem otpadnih voda. Kako se o njegovom utjecaju na okoliš ne zna mnogo u ovom je radu ispitan utjecaj ionske jakosti na sorpciju albendazola i dobiveni rezultati pokazuju da se koeficijent...
Utjecaj kemijske i termičke reaktivacije TiO2-SnS2 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Utjecaj kemijske i termičke reaktivacije TiO2-SnS2 na učinkovitost fotokatalitičke razgradnje diklofenaka u vodi pod simuliranim sunčevim zračenjem
Antonio Pelesk
U ovom radu provedeno je istraživanje u nekoliko koraka, koje se sastojalo od nanošenja fotokatalizatora TiO2-SnS2 na staklene pločice, nakon čega su pločice onečišćene diklofenakom i razgradnim produktima u solar/TiO2-SnS2/H2O2 procesu. Onečišćene pločice tretirane su na dva različita načina: termičkom obradom, pri povišenim temperaturama od 200 °C do 350 °C, te kemijskom reaktivacijom. Uvjeti u pojedinim eksperimentima toplinske i kemijske reaktivacije određeni su...
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost cementnog kompozita
Utjecaj kemijske obrade drvene vune na zapaljivost cementnog kompozita
Nikolina Leona Serdarević
U ovom radu ispitivana je hidratacija portland-cementa uz dodatak aluminijeva hidroksida i vodenog ekstrakta drvene vune. U tu svrhu upotrijebljen je aluminijev hidroksid kao usporivač gorenja, drvena vuna dobivena od crnogoričnog drveća te komercijalni portland-cement. Za ispitivanja na cementnom kompozitu korišten je drvolit®. Metode koje su pritom primijenjene su: kalorimetrija za mjerenje topline hidratacije prilikom vezanja cementa, ispitivanje gorenja za određivanje topline...

Pages