Pages

Određivanje toksičnosti azitromicina nakon naprednih oksidacijskih procesa
Određivanje toksičnosti azitromicina nakon naprednih oksidacijskih procesa
Klara Perović
Azitromicin (AZM) je makrolidni antibiotik širokog spektra djelovanja čije je prisustvo detektirano u vodnom okolišu. Pripada skupini „novih onečišćujućih tvari“ te se vrlo teško uklanja konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda. Iako su farmaceutici u okolišu općenito prisutni u niskim koncentracijama, njihovo dugoročno ispuštanje može ostaviti neizbrisive posljedice na sve okolišne sastavnice, ali i na ljudsko zdravlje. Kako bi se spriječio njihov ulazak u okoliš,...
Odstupanje od idealnog strujanja u cijevnim reaktorima
Odstupanje od idealnog strujanja u cijevnim reaktorima
Željka Kuzmić
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Provedeni su eksperimenti u tri cijevi: praznoj kratkoj cijevi, cijevi sa slojem staklenih kuglica i dugoj spiralnoj cijevi. Dobivene krivulje raspodjele vremena zadržavanja poslužile su za izračunavanje srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Eksperimentalne RVZ krivulje uspoređene su s analitičkim rješenjem disperzijskog modela strujanja uz definirane rubne uvjete za sustave...
Okolišni aspekti primjene nanokompozitnih fotokatalizatora uz simulirano Sunčevo zračenje za uklanjanje farmaceutika iz vode
Okolišni aspekti primjene nanokompozitnih fotokatalizatora uz simulirano Sunčevo zračenje za uklanjanje farmaceutika iz vode
Petra Orehovački
Farmaceutici su spojevi koji se upotrebljavaju za liječenje ili sprječavanje bolesti ljudi i životinja te kao promotori rasta u veterinarskoj medicini. Zbog raširene uporabe nađeni su u ispustima nakon obrade otpadnih voda, površinskim vodama, tlu i vodovodnoj vodi. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutskih spojeva u okolišu je diklofenak (DCF), nesteroidni protuupalni lijek, koji se lako bioakumulira u tkivima vodenih organizama. Kako bi se spriječio daljnji štetan utjecaj...
Okolišni aspekti prioritetnih tvari u vodama
Okolišni aspekti prioritetnih tvari u vodama
Tamara Habek
Evolucijom čovjeka te njegovim djelovanjem započelo je oblikovanje i prilagođavanje okoliša ljudskim potrebama. Razvojem tehnike i tehnologije te povećanim zahtjevima za zadovoljavanjem svojih potreba, čovjek sada bitno utječe na prirodnu ravnotežu te ugrožava brojne ekološke sustave. Danas je moguće, korištenjem znanstvenih spoznaja, utvrditi koliko je neka tvar opasna za okoliš i organizme koji u njemu žive. Potrebno je odrediti standarde kakvoće okoliša (SKO) u svrhu...
Okolišni aspekti reaktivacije TiO2-SnS2 i njegova primjena u obradi voda
Okolišni aspekti reaktivacije TiO2-SnS2 i njegova primjena u obradi voda
Anja Pintar
Okolišno prihvatljiva rješenja za upravljanje otpadnim vodama, uključujući poboljšanje kvalitete vode i recikliranje vode smatraju se ključnim prioritetnim područjima na globalnoj razini. Izazovi s kojima se susreću vodni resursi uzrokovano je zbog prisutnosti organskih i anorganskih onečišćujućih tvari otpuštenih iz brojnih antropogenih aktivnosti. Ova situacija je dodatno komplicirana nastalim nepristupačnim onečišćujućim tvarima kao što su farmaceutici koji imaju nisku...
Oksidacija polifenolnih spojeva u cijevnom reaktoru
Oksidacija polifenolnih spojeva u cijevnom reaktoru
Ivona Filipović
Povećanjem broja stanovništva, urbanizacijom i industrijalizacijom istovremeno raste potreba za pitkom vodom, ali i intenzitet njihova onečišćenja. Najvećim problemom smatraju se otpadne vode industrije koje predstavljaju iznimno opterećenje za prijemnike zbog visokog sadržaja tvari organskog i anorganskog podrijetla. Sve veći porast industrije obrade maslina i proizvodnje maslinovog ulja rezultirao je povećanim sadržajem otpadnih voda generiranih iz ove industrije (eng. Oil Mill...
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva ionskim kapljevinama
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva ionskim kapljevinama
Vedran Horvatinec
Danas, zbog brige o okolišu strogim normama se definira dozvoljena koncentracija sumpora u dizelskom gorivu te iznosi 10 mg kg^-1, a u planu su i daljnja smanjenja zbog čega je vrlo važno razviti učinkovit proces desulfurizacije poput oksidacijske desulfurizacije ionskim kapljevinama. Zadatak ovoga rada je istražiti proces oksidacijske desulfurizacije dizelskog goriva ionskim kapljevinama. Desulfurizacija, odnosno uklanjanje sumpora iz dizelskog goriva provodi se u industriji, a...
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s adsorpcijom
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s adsorpcijom
Nikolina Mrkonjić
Desulfurizacija dizelskog goriva podrazumijeva proces uklanjanja sumporovih spojeva iz dizelskih goriva. Sumporovi spojevi predstavljaju danas veliku opasnost za zdravlje ljudi, kao i za okoliš. Zbog toga se zakonska ograničenja vezana uz dozvoljeni sadržaj sumpora u gorivu neprestano pooštravaju. Dosad je najrašireniji proces hidrodesulfurizacije, koji se temelji na uporabi vodika i visokim radnim uvjetima. Međutim, veliki troškovi i ograničena učinkovitost tog procesa rezultirali...
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s ekstrakcijom
Oksidacijska desulfurizacija dizelskog goriva s ekstrakcijom
Ivana Sokol
Naftni proizvodi (ukapljeni naftni plin , dizelska goriva, motorni benzini) se primarno koriste kao goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem. S obzirom na visoki sadržaj sumpora u naftnim gorivima koji se pri izgaranju oslobađa u atmosferu u obliku oksida, upravo njegovo uklanjanje predstavlja jedan od ciljeva rafinerijske prerade, kako bi se poboljšale ekološke karakteristike goriva. Različitim procesima desulfurizacije se postižu navedeni ciljevi. Hidrodesulfurizacijom (HDS) se...
Oksidacijska desulfurizacija modelne otopine dizelskog goriva uz primjenu ultrazvuka
Oksidacijska desulfurizacija modelne otopine dizelskog goriva uz primjenu ultrazvuka
Lea Crnić
Oksidacijska desulfurizacija je proces u kojem se sumporovi spojevi oksidacijom uklanjaju iz naftnih derivata. Sumporovi spojevi su nepoželjni jer su katalitički otrovi, vrlo su korozivni u brojnim procesima preradbe nafte i izgaranjem stvaraju ekološki vrlo štetne kisele plinove. Sukladno tome nužno poboljšanje kvalitete motornih goriva kontinuirano je usmjereno prema smanjenju sadržaja sumpora što je moguće postići različitim postupcima desulfurizacije. Najzastupljenija...
Onečišćenje bukom
Onečišćenje bukom
Martina Miloloža
Onečišćenje bukom je sve raširenije i prisutnije zbog industrijalizacije, urbanizacije i rasta prometa. Najugroženija skupina su radnici koji su tijekom radnog vremena izloženi povišenim razinama buke. Urbanizacijom raste broj izloženih ljudi te se može reći da je buka nevolja modernog života. Za prometnu buku se danas smatra da najviše doprinosi opterećenju okoliša bukom. U ovome je radu prikazana buka s obzirom na njene osnovne karakteristike, izvore, odnosno djelatnosti pri...
Oporaba pepela biomase u cementnim materijalima
Oporaba pepela biomase u cementnim materijalima
Danijel Žagar
U ovome radu istražena je zamjena cementa i pijeska s otpadnim letećim pepelom od spaljivanja drvnog otpada u Hrvatskoj. Ovaj pepeo ima relativno veliki udio slobodnog CaO i MgO, ali i povoljne minerale Ca2SiO4, Ca2AlFeO5 i Ca2Al2SiO7, karakteristične za cement, čime je opravdana njegova primjena u svrhu zamjene dijela cementa. Već i sam leteći pepeo, te u smjesi sa cementom, pokazuje znatnu hidratnu i pucolansku aktivnost. Glavni utjecaj na kemiju hidratacije cementa je u nastanku...

Pages