Pages

Optimiranje uvjeta izvlačenja prozirnih prevlaka iz sola
Optimiranje uvjeta izvlačenja prozirnih prevlaka iz sola
Mateja Kolenić
Cilj ovog rada je ispitati kako pojedini parametri utječu na stvaranje ZnO prevlaka. Pripremljeni su solovi cinkova acetata dihidrata, koristeći dietanolamin ili heksametilentetraamin kao stabilizator te destiliranu vodu, izopropanol ili 1-metoksi-2-propanol kao otapalo. Ispitivan je utjecaj različitih otapala, amina, koncentracija cinkovog acetata te različitih omjera amina i cinkovog acetata. Uzorci pripravljenih solova ostavljeni su da stoje na sobnoj temperaturi do prelaska u čvrsto...
Optički nanosenzori dopirani fluorescentnim pH osjetljivim bojilima
Optički nanosenzori dopirani fluorescentnim pH osjetljivim bojilima
Mario Posavec
Cilj ovog rada jest priprava funkcionalnih nanočestica dopiranih fluorescentnim pH osjetljivim bojilima u svrhu razvoja novih optičkih nanosenzorskih sustava. Kao fluorescentna bojila korišteni su Rhodamin B, lipofilizirano Nile Blue bojilo i 2-piperidinilbenzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitril (spoj 1). Kao nosioci navedenih bojila, korištene su silika i polimerne nanočestice. Pripravljene su 3 vrste silika nanočestica (čestice 1, 2 i 3) modificiranom Stöberovom metodom. Čestice 1...
Optički senzori za određivanje iona teških metala temeljeni na benzimidazolu i benztiazolu
Optički senzori za određivanje iona teških metala temeljeni na benzimidazolu i benztiazolu
Leo Dorogi
Optički kemijski senzori za određivanje iona teških metala vrlo su bitni i atraktivni za znanost i industriju. Mogućnost njihove jednostavne i brze upotrebe na terenu te visoka selektivnost i preciznost, osnovne su karakteristike takvih senzora. Molekule temeljene na benzimidazolu i benztiazolu često se koriste u optičkim senzorima kao kromofori i / ili receptori za teške metale, jer mnoge pokazuju optičku aktivnost, kao i specifično vezanje nekih iona. U ovom radu predstavljeni su...
Organometalna sinteza i spektroskopska svojstva novih derivata 2H-kromen-2-ona
Organometalna sinteza i spektroskopska svojstva novih derivata 2H-kromen-2-ona
Sanja Barić
U ovom radu prikazana je sinteza, strukturna karakterizacija i in silico analiza derivata 2H-kromen-2-ona (1-4) supstituiranih u položaju 6 bromom, u položaju 3 nitro skupinom ili u položaju 4 arilpropinilnim supstituentima u svrhu ispitivanja njihovog antitumorskog djelovanja. Sonogashira-inom reakcijom 4-klormetil-7-metilkumarina s odgovarajućim arilnim terminalnim alkinima uz Pd-katalizator i CuI kao kokatalizator te uz bazu Et3N sintetizirani su derivati kumarina supstituirani u...
Organometalna sinteza novih derivata hidroksikumarina s potencijalnim antioksidativnim i citostatskim djelovanjem
Organometalna sinteza novih derivata hidroksikumarina s potencijalnim antioksidativnim i citostatskim djelovanjem
Mateja Toma
U ovom radu prikazana je sinteza, spektroskopska karakterizacija i in silico analiza derivata kumarina supstituiranih u položaju 3 ariletinilnim (1-3), alkiletinilnim (4-7), arilnim (11-14) ili 1,2,3-triazolnim supstituentima (21-24) te 3-azido kumarinskih derivata (18-20). Sonogashira-inom reakcijom 7-hidroksi-3-klor-4-metilkumarina s odgovarajućim arilnim ili alkilnim terminalnim alkinima uz Pd-katalizator sintetizirani su derivati kumarina supstituirani u položaju 3 (1-7) ariletinilnim...
Otpuštanje djelatne tvari iz tableta dobivenih postupkom mokrog granuliranja
Otpuštanje djelatne tvari iz tableta dobivenih postupkom mokrog granuliranja
Lucija Vuković
Zbog jednostavne primjene i mogućnosti preciznog doziranja djelatne tvari, tablete su najčešće korišteni oblik gotovog lijeka. Kvalitetnim izborom pomoćnih tvari, modifikacijom sadržaja tableta te različitim tehnologijama izrade moguće je oblikovati različite vrste farmaceutskih oblika te utjecati na svojstva gotovih tableta. Cilj ovog rada bio je ispitati kako svojstva mješavina za tabletiranje utječu na svojstva gotovih tableta i na ujednačenost sadržaja djelatne tvari te...
Pepeo biomase
Pepeo biomase
Renata Avgustinović
Povezivanja znanosti i tehnologije sa gospodarstvom i industrijom dovela su nas do spoznaja o važnosti korištenja biomase. Energija biomase se smatra energijom budućnosti. Ozbiljni početak iskorištavanja biomase u Hrvatskoj kao energenta trenutno je vezan za drvnu industriju, što je logično, kada se uzme u obzir da se koristi vlastiti nusproizvod čime se postiže rentabilnost. Korištenje šumske biomase kao nositelja energije ima pozitivan utjecaj na lokalne, regionalne i globalne...
Pesticidi - utjecaj i posljedice
Pesticidi - utjecaj i posljedice
Daria Dronjak
Industrijskim razvojem i nekontroliranim iskorištavanjem prirodnih bogatstava dolazi do poremećaja prirodne ravnoteže na Zemlji. Tlo, voda i zrak postaju onečišćeni kao i ljudska hrana čime je ugroženo ljudsko zdravlje. Pesticide treba uzeti kao nužno zlo koji u ovom trenutku pomažu čovječanstvu osigurati dovoljan izvor hrane, ali pravi izazov upravo je u traženju načina proizvodnje koji neće tlo, vodu i zrak onečistiti tim spojevima. U ovom radu prikazane su pozitivne i...
Poboljšanje efikasnosti oksidacijske desulfurizacije korištenjem dodekafosfovolframove kiseline
Poboljšanje efikasnosti oksidacijske desulfurizacije korištenjem dodekafosfovolframove kiseline
Denija Krivičić
Naftni proizvodi općenito u današnje vrijeme imaju široku primjenu te se najvećim dijelom koriste kao goriva za motore s unutarnjim izgaranjem pri čemu se u atmosferu oslobađaju štetni sumporovi (SOx) i dušikovi oksidi (NOx). Stoga zahtjevi naftne prerađivačke industrije podliježu strožim ekološkim propisima u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Kako bi se smanjio udio sumpora, frakcije nafta najčešće se obrađuju hidrodesulfurizacijskim (HDS) procesom. Kako bi se...
Poboljšanje korozijske otpornosti nehrđajućeg čelika primjenom fosfonskih kiselina
Poboljšanje korozijske otpornosti nehrđajućeg čelika primjenom fosfonskih kiselina
Damir Žuljević
Nehrđajući čelik je danas jedan od najčešće korištenih materijala u različitim dijelovima industrije zbog svojih zavidnih svojstava. To je legirani materijal s minimalnim udjelom kroma od 10,5 % te maksimalnim udjelom ugljika od 1,2 %. Zbog određenog udjela kroma nehrđajući čelik tvori pasivni sloj na površini materijala čime se sprječava korozija materijala. Premda se radi o materijalu koji pasivira, ipak je podložan pojavi pittinga. Stoga je u ovom radu provedeno...
Poboljšanje niskotemperaturne filtrabilnosti smjesa dizelskog goriva i biobutanola
Poboljšanje niskotemperaturne filtrabilnosti smjesa dizelskog goriva i biobutanola
Rosanda Škvorc
Zbog energijske krize uzrokovane sve manjim konvencionalnim zalihama nafte te emisije stakleničkih plinova i s time povezanog globalnog zagrijavanja javlja se zabrinutost među ljudskom populacijom. Osim toga, CO2, NOx spojevi i lebdeće čestice potencijalni su uzročnici respiratornih i kardiovaskularnih bolesti. Biobutanol je zamjensko gorivo koje se može proizvesti iz otpadne biomase, ima dobru mješljivost s dizelskim gorivom te se provode istraživanja kako bi ga se što uspješnije...
Poboljšanje stabilnosti uljnih nanofluida
Poboljšanje stabilnosti uljnih nanofluida
Matej Štivojević
Cilj ovog rada je priprava i istraživanje svojstva nanofluida na osnovi repičinog ulja s dvije vrste ugljikovih nanocijevi (MWCNT) uz dodatak površinski aktivnih tvari (PAT), određivanje utjecaja duljine nanocijevi na stabilnost i svojstva nanofluida, s posebnim naglaskom na toplinsku vodljivost. Eksperimentalni dio je proveden u dva dijela i u oba je cilj bio odrediti površinski aktivnu tvar koja omogućava najveću stabilnost sustava te koje ugljikove nanocijevi omogućuju bolju...

Pages