Pages

Priprava elektrokemijskog superkondenzatora temeljenog na električnom dvosloju i određivanje njegovih svojstava
Priprava elektrokemijskog superkondenzatora temeljenog na električnom dvosloju i određivanje njegovih svojstava
Marko Božurić
Svrha ovoga rada je bila pripremiti ugljikovu elektrodu te sastaviti superkondenzator temeljen na električnom dvosloju i ispitati njegova svojstva metodom cikličke voltametrije a zatim ispitati svojstva komercijalnog superkondenzatora Eaton PowerStor® HB Series HB0830-2R5605-R prema zadanoj normi HRN EN 62576 te metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Elektrodni materijal pripremljen na bazi aktivnog ugljika Norit® DLC Super 30 u formi paste sa dodatkom vodljivog...
Priprava filamenata za izradu farmaceutskih dozirnih oblika 3D-tiskanjem
Priprava filamenata za izradu farmaceutskih dozirnih oblika 3D-tiskanjem
Ema Vukelić
Razvoj medicinskih saznanja i farmaceutskog tržišta doveo je do prepoznavanja potrebe za okretanjem proizvodnje k pacijentu. 3D-pisač omogućio je proizvodnju novih personaliziranih dozirnih oblika. Razvoj takvih dozirnih oblika pretpostavlja u prvom koraku razvoj filamenata koji sadrže djelatnu tvar. Stoga je cilj ovog rada priprema filamenata koji će sadržavati dronedaron-hidroklorid (DNR), djelatnu tvar za liječenje srčane aritmije te omogućiti tiskanje tableta. U pripremi...
Priprava grafenov oksid/o-fenilen diamin kompozitnih elektroda
Priprava grafenov oksid/o-fenilen diamin kompozitnih elektroda
Albina Glibo
Cilj ovog rada bila je istražiti mogućnost modifikacije grafenovog oksida (GO) molekulama o-feniliendiamina (o-PDA) te naknadne polimerizacije vezanog o-PDA koja bi rezultirala nastankom oligomernih ili polimernih lanaca. U radu se također pratio utjecaj medija na vezanje o-PDA na GO elektrodu te je modifikacija provođena inkubacijom iz otopina različitih pH vrijednosti. Modifikacija grafenova oskida molekulama o-PDA se može odvijati putem različitih mehanizama koji uključuju...
Priprava i karakterizacija N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida
Priprava i karakterizacija N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida
Dženita Šola
U ovom radu provedena je sinteza N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida oksidacijom N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamida vodikovim peroksidom u ledenoj octenoj kiselini, N-metil pirolidonu te u smjesi otapala, tj. N-metil pirolidonu i metanolu. Cilj rada bio je postizanje visoke kromatografske čistoće dobivenog spoja (<99%),...
Priprava i karakterizacija PLA kompozita
Priprava i karakterizacija PLA kompozita
Ivana Mršić
U ovom radu istraživali su se kompozitni materijali biorazgradivog polilaktida (PLA) ojačani s mineralnim punilima - Schwerspatom (S) i Glimmerom POS (GL). Umješavanjem u Brabender gnjetalici i prešanjem pripremili su se kompoziti s 0,1; 0,5; 1 i 5 mas. % punila, a iz otopine i prešanjem s 0,1 i 1 mas. % punila. Određivala su se i uspoređivala mehanička i toplinska svojstva dobivenih materijala i čistog polimera. Ispitivanjima univerzalnom kidalicom dobiven je uvid u mehanička...
Priprava i karakterizacija PLA kompozita s grafitnim punilima
Priprava i karakterizacija PLA kompozita s grafitnim punilima
Alan Badrov
U ovom radu istraživali su se kompozitni materijali na osnovi biorazgradivog polilaktida (PLA) ojačani grafitnim punilima: grafitne pahulje (A) i amorfni grafit (B). Kompoziti su se pripremali umješavanjem na Brabender gnjetalici (udio punila: 0,1, 0,5, 1 i 5 mas. %) i iz otopine (udio punila: 0,1 i 1 mas. %). Ispitivala su se i uspoređivala mehanička i toplinska svojstva čistog PLA i pripravljenih kompozita. Diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom ispitivani su fazni prijelazi....
Priprava i karakterizacija PLA kompozita s kalcij karbonatnim punilma
Priprava i karakterizacija PLA kompozita s kalcij karbonatnim punilma
Tea Lovrinov
U ovom su radu provedena istraživanja utjecaja dodatka kalcij karbonata kao punila u polimernu matricu polilaktida. Pritom su korištena dva oblika kalcij karbonata: Socal (S) i Solvay (U). Uzorci su pripremljeni umiešavanjem u Brabender gnjetalici (masenih udjela punila 0,1; 0,5; 1 i 5 %) i umješavanjem u otopini (0,1 i 1 mas. %). Ispitivana su mehanička i toplinska svojstva dobivenih kompozita koristeći dinamičko mehaničku analizu, diferencijalno pretražnu kalorimetriju,...
Priprava i karakterizacija biokompozita na osnovi LDPE-a i lignoceluloze
Priprava i karakterizacija biokompozita na osnovi LDPE-a i lignoceluloze
Anabela Kos
Upotreba nerazgradivih polimera kao ambalažnih materijala smatra se velikim ekološkim problemom današnjice zbog lošeg utjecaja na biljni i životinjski svijet. Folije polietilena niske gustoće (LDPE) primjenjuju se u pakiranju hrane zbog dobrih mehaničkih svojstava, dobre prerade te fleksibilnosti. Međutim nedostatak LDPE-a kao nerazgradivog ambalažnog materijala je veliki utjecaj na onečišćenje okoliša. Biljke uzgojene kao sirovine za proizvodnju prirodnih vlakana predstavljaju...
Priprava i karakterizacija biokompozita na osnovi polietilena niske gustoće ojačanih rižinim ljuskicama
Priprava i karakterizacija biokompozita na osnovi polietilena niske gustoće ojačanih rižinim ljuskicama
Mijo Grbavac
Zbog sve većih problema s odlaganjem otpada nastoje se pronaći učinkovita rješenja zbrinjavanja plastičnog otpada. U ovom radu iz taljevine su pripremljeni biokompoziti na osnovi polietilena niske gustoće (LDPE) i lignoceluloze (rižinih ljuskoca, RLJ) u cilju dobivanja biokompozita za primjenu kao ambalažnog materijala. Biokompoziti LDPE i RLJ uz različite udjele RLJ (10, 20, 30, 40 and 50 mas %) pripremljeni su u Brabender gnjetilici. Ispitan je utjecaj RLJ i njihovog udjela na...
Priprava i karakterizacija kompozita MnO2/grafen za primjenu u superkondenzatorima
Priprava i karakterizacija kompozita MnO2/grafen za primjenu u superkondenzatorima
Alen Lutvica
U ovome radu su pripremljene i okarakterizirane elektrode grafena i kompozita grafen/manganov oksid. Grafen je pripremljen redukcijom grafen oksida s NaBH4. Dobiveni produkt je nanesen na površinu staklastog ugljika sam (GBV1, GBV2) ili u kombinaciji s vezivom (GV2, GV3). Količina grafena koja je nanesena je varirala s ciljem da se utvrdi ovisnost svojstva elektrode o količini nanesenog materijala. Ispitivanje grafenom modificirane elektrode je provedeno metodom cikličke votametrije u...
Priprava i karakterizacija kompozitnog materijala od visokoporozne hidroksiapatitne keramike i kitozana
Priprava i karakterizacija kompozitnog materijala od visokoporozne hidroksiapatitne keramike i kitozana
Denis Žagar
Principi inženjerstva koštanog tkiva temelje se na razvoju 3D struktura, okosnica, koje služe kao predložak za adheziju i proliferaciju stanica, odnosno stvaranje novog koštanog tkiva. Ugrađena u tijelo, takva okosnica se povezuje s okolnim koštanim tkivom i na taj način obnavlja ili zamjenjuje oštećenu kost. Da bi oponašala prirodno koštano tkivo okosnica mora ispuniti niz zahtjeva, stoga je izuzetno važan odabir materijala okosnice te se kao rješenje, po uzoru na prirodnu...
Priprava i karakterizacija kompozitnog skeleta za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva
Priprava i karakterizacija kompozitnog skeleta za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva
Andrija Hanžek
Cilj rada bila je priprava bioaktivnog i biorazgradivog skeleta na temelju hidroksiapatita (HA), kitozana (CHT) i polilaktidnog (PLA) nosača za potencijalne primjene u inženjerstvu koštanog tkiva. Napredak inženjerstva tkiva omogućen je primjenom biomaterijala trodimenzijskih struktura na kojima se, prije samog presađivanja, uzgajaju koštane stanice. Biorazgradivi polimerni materijali služe kao podloga (nosač) za širenje stanica te daju mehaničku čvrstoću novonastalom tkivu. U...

Pages